Sanace vlhkého zdiva bytového domu aktivní drátovou elektroosmózou.

Blog

Publikováno: 31.10.2018

Dlouhodobé sledování vývoje vlhkosti po instalaci systému aktivní drátové elektroosmózy pro odvlhčení suterénních prostor bytového domu v Trutnově. Vynikající výkon technologie aktivní elektroosmózy s elektrodami ve zdivu a v podzákladí objektu.

Sanace vlhkého zdiva bytového domu aktivní drátovou elektroosmózou.

  • Lokalita: Trutnov
  • Objekt: Bytový dům
  • Datum: Srpen 2016
  • Technologie: Bytový dům, který je zasazen do mírného terénního zářezu, trpěl množství vlhkostních poruch. Pro sanaci zvolena drátová osmóza proti vzlínající vlhkosti, dále odkop, svislá izolace a drenáž, doporučeno řízené větrání suterénu a sanační omítky vnitřní.

Případová studie – bytový dům Trutnov


Výchozí stav

Jedná se o klasický bytový dům postavený v meziválečném období. Dům je situován u hlavní silnice v poměrně výrazném terénním zářezu a obvodové zdivo suterénu je tak pouze z části zasazeno pod úroveň okolního terénu. Dům je postaven z cihel plných pálených a suterénní část je obložena kamenným obkladem. Suterén je z větší části využíván jako úložní prostor pro nájemníky a nachází se zde také jedna bytová jednotka.

Při úvodní návštěvě byl výchozí stav zdiva z hlediska degradace vlhkostí a plísněmi na první pohled patrný. V suterénu byl jasně cítit sklepní zápach a relativní vlhkost vzduchu se z důvodů ne příliš dobrého větrání pohybovala v rozmezí od 65 do 70%, což už je stav, který usnadňuje růst plísní. Na omítkách obvodových a vnitřních nosných stěn bylo jasně znatelné negativní působení vlhkosti. Docházelo zde k tvorbě solných výkvětů, omítka byla na mnoha místech poškozená a opadávala. Na převážné části omítek byly patrné vlhkostní mapy, způsobované kondenzační vzdušnou vlhkostí a vlhkostí tzv. hygroskopickou, která je způsobena výskytem solí v omítkách, které na sebe vážou vzdušnou vlhkost. V bytové jednotce navíc docházelo k trvalému růstu plísní. Vše dokumentují fotografie vlevo.   

Cílem majitelů domu bylo vyřešit problémy s vlhkostí, odstranit příčiny vlhnutí stavby a zkvalitnit podmínky pro užívání suterénního bytu.

 

Vlhkostní průzkum a návrh řešení

Vlhkostní průzkum byl prováděn měřením vlhkosti nedestruktivním mikrovlnným zařízením MOIST 350 B s možností detekce vlhkosti až do hloubky 90 cm v konstrukci. Další výhodou této metody je, že je schopna zaměřovat celé plochy zdiva a graficky pak vyobrazit rozložení vlhkosti v měřeném úseku zdiva.

Vlhkostní průzkum identifikoval dva zásadní problémy, které zapříčiňují degradaci zdiva. První z těchto příčin je vzlínající vlhkost z podzákladí objektu, která vzlíná do stavebních konstrukcí spodní stavby domu vlivem dožilých, nebo již nefunkčních vodorovných hydroizolací. Tato vlhkost se projevovala na všech měřeních obvodového i vnitřního zdiva. Druhou z příčin byla nefunkční svislá hydroizolace zdiva, které je pod úrovní okolního terénu. Zde docházelo při výraznějších deštích, případně při odtávání sněhu, k výraznému přivlhčování těchto konstrukcí.

Z hlediska komplexního návrhu řešení odvlhčení domu bylo dále třeba zohlednit finanční možnosti investorů. Návrh jednotlivých opatření byl tedy rozvržen do jednotlivých etap, dle nutnosti provedení a možnosti tyto etapy na sebe přímo navázat v delším časovém horizontu.

Pro vytvoření nových vodorovných hydroizolací zde byla zvolena metoda aktivní drátové elektroosmózy, která z ekonomického hlediska vyhovovala a zároveň se do daných prostor výborně hodila. Výhodou této metody jsou minimální destruktivní zásahy do stavební konstrukce a možnost odvlhčování zdiva v celém rozsahu. Lze tak částečně nahradit i svislé hydroizolace, zejména u větších šířek zdiva. Dále pro odvod srážkových a povrchových vod byl v další etapě navržen mělký odkop s drenáží a svislou hydroizolací, aby nadále nedocházelo k přivlhčování horních partií suterénního zdiva. Jako doplňkové technologie byly doporučeny ventilační systémy, které budou regulovat vzdušnou vlhkost a napomáhat tak ke zlepšení celkového stavu suterénu – zejména bytové jednotky. V poslední fázi bylo navrženo nové sanační omítkové souvrství, které vycházelo z odběru vzorků solí a zohledňovalo požadavky na užívání daných prostor.

V roce 2016 byla firmou SANOTECH.cz s.r.o. realizována první etapa – instalace a uvedení do provozu systému aktivní drátové elektroosmózy a bylo provedeno úvodní zaměření vlhkosti pro dlouhodobé sledování funkce systému a kontrole postupného odvlhčování zdiva. Celkem bylo zaměřeno pět vlhkostně silně zasažených zdí a jednalo se jak o obvodové konstrukce, tak také o vnitřní zdivo. Grafické vyobrazení úvodního měření je na obrázcích níže a v tabulce jsou sepsány i výchozí hodnoty naměřené přístrojem MOIST 350 B – průměrná vlhkost měřeného úseku zdiva, minimální hodnota vlhkosti a maximální hodnota vlhkosti. Úvodní zaměření vlhkosti probíhalo 12.8.2016.

Tabulka 1 – shrnutí výsledků úvodního měření vlhkosti 12.8.2016 mikrovlnou metodou přístrojem Moist.

 

M1

M2

M3

M4

M5

Průměr

25,1% hm

12,7% hm

9,4% hm

10,5% hm

30,9% hm

Minimální

10,4% hm

3,4% hm

4,4% hm

2,1% hm

19,4% hm

Maximální

34,2% hm

32,5% hm

18,2% hm

25,2% hm

34,4% hm

 

Jak lze vyčíst z úvodního měření, stav zejména obvodových stěn pod úrovní terénu byl z hlediska zavlhčení kritický. Na vnitřních zdech je pak patrné vzlínání vlhkosti v dolní části obrázků směrem od podlahy výše.

Další kontrolní měření vlhkosti k ověření funkčnosti technologie a vyhodnocení výsledků bylo provedeno přibližně po půl roce. Byly měřeny přesně stejné úseky zdiva. Měření byla provedena 3.2.2017. Grafické vyobrazení provedených měření a tabulka s daty jsou uvedeny níže.

Tabulka 2 - shrnutí výsledků kontrolního měření vlhkosti 3.2.2017 mikrovlnou metodou přístrojem Moist.

 

M1

M2

M3

M4

M5

Průměr

21,1% hm

10,7% hm

7,9% hm

9,7% hm

26,1% hm

Minimální

4,7% hm

2,1% hm

3,1% hm

3,8% hm

7,3% hm

Maximální

35,5% hm

27,5% hm

20,5% hm

18,8% hm

33,5%hm

 

Z tabulky jsou patrné ústupy vlhkosti na všech měřených úsecích zdiva. 

Dále bylo provedeno druhé kontrolní měření přibližně po jednom roce od instalace první etapy odvlhčení bytového domu – aktivní drátové elektroosmózy. Měření probíhalo 24.8.2017.

    Tabulka 3 - shrnutí výsledků kontrolního měření vlhkosti 24.8.2017 mikrovlnou metodou přístrojem Moist.

 

M1

M2

M3

M4

M5

Průměr

16,3% hm

9,0% hm

6,9% hm

7,2% hm

16,5% hm

Minimální

1,2% hm

1,1% hm

2,3% hm

2,4% hm

1,5% hm

Maximální

29,7% hm

25,5% hm

17,4% hm

16,4% hm

28,6%hm

 

Z výsledků vlhkostního průzkumu po přibližně jednom roce od instalace technologie aktivní drátové elektroosmózy jsou vidět jednoznačné vynikající výsledky ústupů vlhkosti z konstrukcí budovy. Tento proces po jednom roce od spuštění nekončí a pokračuje až do ustálení vlhkosti na rovnovážných hodnotách, které jsou určeny pro daný stavební materiál – převážně plné pálené cihly. Technologie aktivní drátové elektroosmózy bude nadále eliminovat vzlínající vlhkost a částečně i vlhkost do zdiva prosakující ze svislé strany. Koncipovaná životnost technologie se odvíjí od kvality řídící jednotky a použitých elektrod. Námi dodávané technologie mají životnost mezi 50 – 70 lety a uhlíkový materiál – uhlíková vlákna, ze kterých jsou tvořeny elektrodové rozvody, mají prakticky nekonečnou životnost a lze s nimi počítat po dobu celé životnosti stavby.

V další fázi pro dosažení úplného odvlhčení daných prostor bude zapotřebí provést další dodatečné úpravy, které byly součástí komplexního návrhu vytvoření nových hydroizolací a sanace vlhkého zdiva. V následujícím kroku bude nezbytné provést mělký odkop obvodových stěn, které jsou zasazeny pod úroveň terénu, vytvořit zde novou svislou hydroizolace a tepelnou izolaci k omezení tepelných mostů u stropů suterénu a na dno výkopu položit drenážní trubici. Tento krok je nutný k odvedení povrchové srážkové vody a vody z tajícího sněhu z bezprostředního okolí domu, aby se následně nevsakovala a nepřivlhčovala tak zdivo. Toto přivlhčování je patrné i z grafických výstupů uvedených výše.

Následovat by mělo oklepání stávajících vlhkostí silně poškozených omítek a jejich náhrada sanačními omítkami v předepsaném složení dle testů zasolení zdiva a zbytkové vlhkosti ve zdivu. Z důvodu odvodu vysoké vzdušné vlhkosti z daných prostor byl dále navržen systém řízeného větrání, pro regulaci vnitřního mikroklimatu a zajištění pohodlného prostředí na dlouhá léta dopředu.

Sanace vlhkého zdiva bytového domu aktivní drátovou elektroosmózou. -fotogalerie