Průzkum endoskopickou kamerou

Vlhkostní průzkum

Jak probíhá měření endoskopickou kamerou?

Jaké informace získáte z průzkumu endoskopickou kamerou:

 • Použitím endoskopické kamery lze vizuálně zkontrolovat obtížně přístupná místa.
 • Zde prověřovat zazděné předstěny, dutiny v suterénech, po provedení zkušebních vrtů lze odhalit složení zdiva, výskyt dutin a kaveren i složení zeminy za obvodovým zdivem suterénu.
 • Endoskopem lze prověřovat komínová tělesa, odtokové cesty drenážního potrubí, případně zaústění okapových svodů do kratší vzdálenosti. Pro průzkum delších systémů a trasování vedení potrubí je vhodné kombinovat s inspekčním kamerovým systémem (viz. kamerové zkoušky potrubí).
 • Hodí se též k prověření odtoku odpadů.
 • Je vhodná k průzkumu vad v konstrukci po provedení vrtu k místu závady.
 • Vhodná k provádění sond při stavebně technickém průzkumu a k dokumentaci materiálového složení konstrukcí.
 • Je s ní možno odhalovat problémy u vzduchotechnických zařízení.

Ukázka měřící techniky:

Videoendoskop WÖHLER VE 300

Videoendoskop WÖHLER VE 300 je ideální nástroj k inspekci dutin (např. izolace střech, plynového vedení, dřezů, topenišť) sondou o Ø 8,5 mm nebo revizních otvorů a požárních klapek sondou Ø 5,5 mm. Nyní i se sondou Ø 25 mm a délkou 3 m pro kontrolu odpadních trubek a odvodů spalin od Ø 40 mm.

Výhody

 • velký 3,5" barevný monitor
 • zoom funkce
 • přídavné osvětlení v přístroji 4 LED k přisvícení v dutinách
 • 1,0- 3,0 m flexibilní krk
 • možnost uložení obrázku či videa

Cena průzkumu endoskopickou kamerou:

Cena průzkumu endoskopickou kamerou:

750 Kč + 21 % DPH za každou započatou hodinu průzkumu.

Zpracování a zaslání záznamu z průzkumu + zaslání v elektronické podobě:

500 Kč + 21 % DPH

Doprava od firmy (Václavská 180, Chrudim) a zpět:

8 Kč/km + 21 % DPH

Možné návrhy řešení sanace vlhkého zdiva

Jednoduchý písemný návrh řešení

Stavebně-technický posudek

Projekt sanace vlhkého zdiva

Stavebně-technický posudek

 • Je přímo spojen s osobní prohlídkou a provedením podrobnějších vlhkostních průzkumů – minimálně provedení měření vlhkosti mikrovlnnou metodou přístrojem MOIST 350 B.
 • Obsahuje formulaci příčin a následků vlhkostních poruch objektu.
 • Obsahuje podrobný písemný návrh řešení a popis sanačních technologií, vhodných pro použití na dané stavbě.
 • Obsahuje vyhodnocení provedených vlhkostních průzkumů, včetně zpracování grafických výstupů z PC programů, určených pro analýzu získaných dat.
 • Obsahuje popis a postup provádění sanačních prací s možností dle popisu provést jednodušší práce svépomocí.
 • Může obsahovat i rozdělení prací na etapy tak, aby na sebe úspěšně navazovaly, dle finančních možností investora, a nakonec vytvořily úspěšný celek dle požadavků na finální stav.
 • Obsahuje podrobný položkový rozpočet pro kalkulaci ceny sanace.
 • Obsahuje zakreslení sanačních prací do poskytnutých stavebních výkresů objektu.

Cena stavebně technického posudku:

Od 3000 Kč + 21 % DPH (závisí na velikosti objektu a složitosti řešeného problému).

Projekt sanace vlhkého zdiva

 • Zahrnuje kompletní obsah stavebně technického posudku.
 • Zahrnuje provedení komplexních vlhkostních průzkumů na dané stavbě dle potřeby – mikrovlnné měření vlhkosti stavebních konstrukcí, odběr vzorků zdiva pro zjištění míry zasolení, měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu, měření rosných bodů a teploty konstrukcí pomocí termokamery, průzkum potrubí a skrytých pomocí inspekčních kamer.
 • Výsledky provedených průzkumů jsou zpracovány do protokolu s vysokou mírou grafického výstupu.
 • Jednotlivé průzkumy jsou zakresleny v samostatném výkresu vlhkostního průzkumu.
 • Obsahem protokolu z vlhkostního průzkumu jsou poznatky z místa šetření technického a vlhkostního stavu konstrukcí, fotodokumentace zjištěného technického a vlhkostního stavu zdiva, popis provedených průzkumů a dokumentace míst odběru vzorků zdiva, hodnocení laboratorní analýzy odebraných vzorků zdiva na vlhkost a salinitu, vyhodnocení měření, formulací příčin a způsobů zasolení a vlhnutí konstrukcí objektu.
 • Obsahuje doporučení způsobu a rozsahu sanačních opatření, podrobné technické charakteristiky doporučovaných druhů sanačních technologií, materiálů a postupů i způsob jejich aplikace. Včetně zaslání technických listů a certifikátů výrobků pro sanaci vlhkého zdiva.
 • Obsahuje zakreslení sanačních technologií a prací do stavebních výkresů objektu. V případě neexistence výkresů obsahuje i pasport současného stavu a vytvoření stavebních výkresů dle potřeby projektu. Obsahuje zakreslení důležitých detailů sanace.
 • Obsahuje podrobné zdůvodnění použitých sanačních technologií a postupů.
 • Zahrnuje návrhové požadavky na vnitřní prostředí a doporučení způsobu užívání daných prostor po provedené sanaci.
 • Zahrnuje potřebné technické a souhrnné zprávy.
 • Obsahuje výkaz výměr, položkové rozpočty a slepý výkaz výměr, jako podklad pro výběrové řízení.

Cena zpracování projektu sanace vlhkého zdiva:

Od 10 000 Kč + 21 % DPH (závisí na velikosti objektu, náročnosti zpracování projektu a složitosti řešení problémů).

Vložte přílohu (max. velikost 10MB)
Informace o ochraně osobních údajů
Informace o ochraně osobních údajů