Měření termovizní kamerou, termosnímkování

Vlhkostní průzkum

Jak probíhá měření termovizní kamerou?

Jaké informace získáte z měření termokamerou:

 • Termosnímek je obrázek konstrukce, který pomocí škály barev zobrazuje rozdíly teplot, takže je možné vidět anomálie – místa, kudy teplo z objektu uniká.
 • Odhalí tepelné úniky a ztráty – s pomocí termovize je pak možno navrhnout účinná řešení zamezení tepelných úniků.
 • Pomocí měření termokamerou je možné odhalit tzv. tepelné mosty v konstrukcích, tedy místa, ve kterých dochází k největším tepelným ztrátám a kde hrozí největší riziko kondenzace vzdušné vlhkosti a následný výskyt plísní.
 • Pomocí termosnímku lze odhalit poruchy hydroizolací domu, neboť vlhké zdivo je mnohem lépe tepelně vodivé než zdivo suché.
 • Pomocí termovizního měření v elektroinstalacích lze odhalit zahřívání kabelových rozvodů, zatížení zařízení, které mohou způsobit požár.
 • U staveb s podlahovým vytápěním lze odhalit poruchu v podlahových rozvodech a zpřesnit tak lokalizaci případné opravy.
 • U rozvodů topení a radiátorů je možno odhalit jejich přesný průběh v konstrukcích, případně zda jsou rozvody někde poškozené. Termovize poskytne vhodné informace při rekonstrukcích nebo opravách stavby.

Cena měření termokamerou:

Dílčí měření části stavby (např. podlahové vytápění, sklep, bytová jednotka v domě, rozvaděč atd.):

Od 1000 Kč + 21 % DPH

Termovizní měření rodinného domu:

Od 2500 Kč + 21 % DPH (dle velikosti domu)

Termovizní měření bytového domu:

Od 3500 Kč + 21 % DPH (Dle velikosti domu, počtu pater a bytových jednotek.)

Termovizní měření jiného typu stavby:

Od 3500 Kč + 21 % DPH (Dle velikosti objektu a požadovaném rozsahu měření)

Zpracování termovizního protokolu a grafických výstupů, včetně fotodokumentace a termovizních snímků + zaslání výstupů v elektronické podobě:

Od 1000 Kč + 21 % DPH (Dle rozsahu prováděných měření a časové náročnosti.)

Doprava od firmy (Václavská 180, Chrudim) a zpět:

8 Kč/km + 21 % DPH.

Možné návrhy řešení sanace vlhkého zdiva

Jednoduchý písemný návrh řešení

Stavebně-technický posudek

Projekt sanace vlhkého zdiva

Stavebně-technický posudek

 • Je přímo spojen s osobní prohlídkou a provedením podrobnějších vlhkostních průzkumů – minimálně provedení měření vlhkosti mikrovlnnou metodou přístrojem MOIST 350 B.
 • Obsahuje formulaci příčin a následků vlhkostních poruch objektu.
 • Obsahuje podrobný písemný návrh řešení a popis sanačních technologií, vhodných pro použití na dané stavbě.
 • Obsahuje vyhodnocení provedených vlhkostních průzkumů, včetně zpracování grafických výstupů z PC programů, určených pro analýzu získaných dat.
 • Obsahuje popis a postup provádění sanačních prací s možností dle popisu provést jednodušší práce svépomocí.
 • Může obsahovat i rozdělení prací na etapy tak, aby na sebe úspěšně navazovaly, dle finančních možností investora, a nakonec vytvořily úspěšný celek dle požadavků na finální stav.
 • Obsahuje podrobný položkový rozpočet pro kalkulaci ceny sanace.
 • Obsahuje zakreslení sanačních prací do poskytnutých stavebních výkresů objektu.

Cena stavebně technického posudku:

Od 3000 Kč + 21 % DPH (závisí na velikosti objektu a složitosti řešeného problému).

Projekt sanace vlhkého zdiva

 • Zahrnuje kompletní obsah stavebně technického posudku.
 • Zahrnuje provedení komplexních vlhkostních průzkumů na dané stavbě dle potřeby – mikrovlnné měření vlhkosti stavebních konstrukcí, odběr vzorků zdiva pro zjištění míry zasolení, měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu, měření rosných bodů a teploty konstrukcí pomocí termokamery, průzkum potrubí a skrytých pomocí inspekčních kamer.
 • Výsledky provedených průzkumů jsou zpracovány do protokolu s vysokou mírou grafického výstupu.
 • Jednotlivé průzkumy jsou zakresleny v samostatném výkresu vlhkostního průzkumu.
 • Obsahem protokolu z vlhkostního průzkumu jsou poznatky z místa šetření technického a vlhkostního stavu konstrukcí, fotodokumentace zjištěného technického a vlhkostního stavu zdiva, popis provedených průzkumů a dokumentace míst odběru vzorků zdiva, hodnocení laboratorní analýzy odebraných vzorků zdiva na vlhkost a salinitu, vyhodnocení měření, formulací příčin a způsobů zasolení a vlhnutí konstrukcí objektu.
 • Obsahuje doporučení způsobu a rozsahu sanačních opatření, podrobné technické charakteristiky doporučovaných druhů sanačních technologií, materiálů a postupů i způsob jejich aplikace. Včetně zaslání technických listů a certifikátů výrobků pro sanaci vlhkého zdiva.
 • Obsahuje zakreslení sanačních technologií a prací do stavebních výkresů objektu. V případě neexistence výkresů obsahuje i pasport současného stavu a vytvoření stavebních výkresů dle potřeby projektu. Obsahuje zakreslení důležitých detailů sanace.
 • Obsahuje podrobné zdůvodnění použitých sanačních technologií a postupů.
 • Zahrnuje návrhové požadavky na vnitřní prostředí a doporučení způsobu užívání daných prostor po provedené sanaci.
 • Zahrnuje potřebné technické a souhrnné zprávy.
 • Obsahuje výkaz výměr, položkové rozpočty a slepý výkaz výměr, jako podklad pro výběrové řízení.

Cena zpracování projektu sanace vlhkého zdiva:

Od 10 000 Kč + 21 % DPH (závisí na velikosti objektu, náročnosti zpracování projektu a složitosti řešení problémů).

Vložte přílohu (max. velikost 10MB)
Informace o ochraně osobních údajů
Informace o ochraně osobních údajů