Odběr vzorků zdiva

rozbor salinity v akreditované laboratoři

Vlhkostní průzkum

Jak probíhá odběr vzorků zdiva?

Kde se ve zdivu berou soli:

 • Pokud zdivo nemá funkční hydroizolace a vlhkosti je umožněno do zdiva pronikat, dochází zároveň k transportu ve vodě rozpuštěných minerálních látek do zdiva.
 • Mezi nejvíce stavebně škodlivé minerální látky patří tři druhy solí: sírany, chloridy a dusičnany.

Negativní vliv vysokého zasolení zdiva:

 • Ve vodě rozpuštěné soli se po svém vniknutí do zdiva usazují v jeho kapilární struktuře, zmenšují průměr kapilár, a tím umožňují další vzlínání vlhkosti do větších výšek.
 • Voda se postupně ze zdiva odpařuje, ale soli se ve zdivu usazují a jsou transportovány k jeho povrchu do omítek. Zde dochází k jejich krystalizaci a ke vzniku nevzhledných solných výkvětů.
 • Při krystalizaci solí dochází k nárůstu tlaku v omítkách a v povrchových vrstvách zdiva, což vede k jejich postupné destrukci.
 • Vykrystalizované soli na povrchu zdiva nebo omítek absorbují další vlhkost z okolního vzduchu, čímž přispívají ke zhoršování vlhkosti v povrchových vrstvách zdiva a omítek.
 • Soli na povrchu zdiva nebo omítek jsou vhodným prostředím pro bakterie, plísně a řasy, kterým vlhké prostředí velmi svědčí.

Proč zjišťovat míru zasolení zdiva:

 • Laboratorní rozbor vzorků zdiva a omítek určující obsah stavebně škodlivých solí výrazně napoví, jaké povrchové úpravy máte zvolit po provedené dodatečné hydroizolaci zdiva. Zejména, jak robustní sanační omítkový systém zvolit, nebo zda bude vhodné aplikovat pod omítky i protisolnou stěrku apod.
 • Znalost obsahu solí ve zdivu optimalizuje návrh vhodné sanace vlhkostí a solemi poškozených povrchů zdiva. Ve svém důsledku může jasná znalost obsahu solí ve zdivu sanaci povrchů zdiva značně zlevnit, nebo naopak zabránit budoucímu poškozování povrchových úprav zdiva vlivem „vysolování“ zbytkových solí obsažených ve stavební konstrukci.
 • Vysoká míra zasolení zdiva zároveň vyloučí použití některých sanačních technologií, které při vysokém zasolení špatně fungují.
 • Vysoká míra zasolení zdiva odhaluje další příčiny vlhnutí zdiva a povrchů omítek. Výška a míra zasolení zdiva optimalizuje výšku oklepání poškozených omítkových vrstev.

Cena odběru vzorků a jejich analýza v akreditované laboratoři:

 • Odběr vzorku: 1 ks – 1000 Kč + 21 % DPH. (Doporučujeme na objektu provést odběr minimálně dvou vzorků, pro upřesnění obsahu solí na více stěnách.)
 • Zpracování písemné zprávy z protokolu z akreditované laboratoře + zaslání zprávy a samotného protokolu v elektronické podobě: 1000 Kč + 21 % DPH.
 • Doprava: 8 Kč/km od firmy (Václavská 180, Chrudim) a zpět + 21 % DPH.

Možné návrhy řešení sanace vlhkého zdiva

Jednoduchý písemný návrh řešení

Stavebně-technický posudek

Projekt sanace vlhkého zdiva

Stavebně-technický posudek

 • Je přímo spojen s osobní prohlídkou a provedením podrobnějších vlhkostních průzkumů – minimálně provedení měření vlhkosti mikrovlnnou metodou přístrojem MOIST 350 B.
 • Obsahuje formulaci příčin a následků vlhkostních poruch objektu.
 • Obsahuje podrobný písemný návrh řešení a popis sanačních technologií, vhodných pro použití na dané stavbě.
 • Obsahuje vyhodnocení provedených vlhkostních průzkumů, včetně zpracování grafických výstupů z PC programů, určených pro analýzu získaných dat.
 • Obsahuje popis a postup provádění sanačních prací s možností dle popisu provést jednodušší práce svépomocí.
 • Může obsahovat i rozdělení prací na etapy tak, aby na sebe úspěšně navazovaly, dle finančních možností investora, a nakonec vytvořily úspěšný celek dle požadavků na finální stav.
 • Obsahuje podrobný položkový rozpočet pro kalkulaci ceny sanace.
 • Obsahuje zakreslení sanačních prací do poskytnutých stavebních výkresů objektu.

Cena stavebně technického posudku:

Od 3000 Kč + 21 % DPH (závisí na velikosti objektu a složitosti řešeného problému).

Projekt sanace vlhkého zdiva

 • Zahrnuje kompletní obsah stavebně technického posudku.
 • Zahrnuje provedení komplexních vlhkostních průzkumů na dané stavbě dle potřeby – mikrovlnné měření vlhkosti stavebních konstrukcí, odběr vzorků zdiva pro zjištění míry zasolení, měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu, měření rosných bodů a teploty konstrukcí pomocí termokamery, průzkum potrubí a skrytých pomocí inspekčních kamer.
 • Výsledky provedených průzkumů jsou zpracovány do protokolu s vysokou mírou grafického výstupu.
 • Jednotlivé průzkumy jsou zakresleny v samostatném výkresu vlhkostního průzkumu.
 • Obsahem protokolu z vlhkostního průzkumu jsou poznatky z místa šetření technického a vlhkostního stavu konstrukcí, fotodokumentace zjištěného technického a vlhkostního stavu zdiva, popis provedených průzkumů a dokumentace míst odběru vzorků zdiva, hodnocení laboratorní analýzy odebraných vzorků zdiva na vlhkost a salinitu, vyhodnocení měření, formulací příčin a způsobů zasolení a vlhnutí konstrukcí objektu.
 • Obsahuje doporučení způsobu a rozsahu sanačních opatření, podrobné technické charakteristiky doporučovaných druhů sanačních technologií, materiálů a postupů i způsob jejich aplikace. Včetně zaslání technických listů a certifikátů výrobků pro sanaci vlhkého zdiva.
 • Obsahuje zakreslení sanačních technologií a prací do stavebních výkresů objektu. V případě neexistence výkresů obsahuje i pasport současného stavu a vytvoření stavebních výkresů dle potřeby projektu. Obsahuje zakreslení důležitých detailů sanace.
 • Obsahuje podrobné zdůvodnění použitých sanačních technologií a postupů.
 • Zahrnuje návrhové požadavky na vnitřní prostředí a doporučení způsobu užívání daných prostor po provedené sanaci.
 • Zahrnuje potřebné technické a souhrnné zprávy.
 • Obsahuje výkaz výměr, položkové rozpočty a slepý výkaz výměr, jako podklad pro výběrové řízení.

Cena zpracování projektu sanace vlhkého zdiva:

Od 10 000 Kč + 21 % DPH (závisí na velikosti objektu, náročnosti zpracování projektu a složitosti řešení problémů).

Vložte přílohu (max. velikost 10MB)
Informace o ochraně osobních údajů
Informace o ochraně osobních údajů