Aktivní elektroosmóza pro odvlhčení zdiva historického objektu.

Blog

Publikováno: 30.04.2019

Článek seznamuje čtenáře s možnostmi aplikace systému aktivní drátové elektroosmózy pro odvlhčení zdiva historických budov. Technologie drátové elektroosmózy je zde popsána a představena její zdařilá aplikace na historickém objektu na náměstí v městečku Sobotka.

Aktivní elektroosmóza pro odvlhčení zdiva historického objektu.

  • Lokalita: Sobotka (okr. Jičín)
  • Objekt: Památkově chráněný objekt
  • Datum: Duben 2018
  • Technologie: Dle projektu sanace vlhkého zdiva byla pro odvlhčení celého objektu zvolena technologie aktivní drátové elektroosmózy s pevně zabudovanými elektrodami ve zdivu a v podzákladí. Dále budou v další etapě ve sklepě provedeny vnitřní hydroizolační stěrky.

Aktivní drátová elektroosmóza? O co se jedná?

Technologie aktivní drátové elektroosmózy pro vysoušení zdiva byla do stavební praxe zavedena již přibližně v 50. letech minulého století. Fyzikální jev elektoosmózy byl objeven již ve století devatenáctém. Velmi zjednoduešeně se dá říct, že jde o pohyb molekul vody pod vlivem účinku stejnosměrného elektrického proudu, který je vyvolaný přítomností dodatečného plusového a mínusového pólu. Pokud tedy vhodně dokážeme ve zdivu vytvořit stejnosměrné elektrické pole, můžeme tak usměrnit pohyb molekul vody v kapilárním systému zdiva. 

A přesně tohoto jevu využívají moderní systémy aktivní drátové elektroosmózy. Celá technologie se skládá ze systému anod a katod vhodně umístěných na zdivu tak, aby docházelo k pohybu vlhkosti od anody ke katodě. Anody jsou proto umísťovány na vlhké zdiva a katody jsou vhodně zabudovány do podzákladí objektu. Celý systém je propojen na řídící jednotku, jejíž základní funkcí je dotovat elektrody stejnosměrným proudem a tím vytvářet ve zdivu mírné elektrické pole a v podstatě tak celý systém pohánět a udržovat v chodu. V praxi tak lze dosáhnout úspěšného odvlhčení zdiva jednoduchým a pro budovu šetným způsobem. Dojde prakticky k obrácení jevu kapilárního vzlínání vlhkosti zdivem ve směru od země vzhůru. Po správné instalaci systému aktivní drátové elektroosmózy je pohyb vlhkosti zdivem otočen od anody ke katodě - tedy z vlhkého zdiva směrem zpět do zeminy. Proces odvlhčování zdiva pak probýhá postupně a šetrně. Nedochází k rychlému vysušení zdiva a přesušení konstrukce, nýbrž k postupnému snižování vlhkosti až na úroveň přirozené vlhkosti stavebního materiálu (např. u zdiva cihelného je to na hodnoty do 5 % hmotnostní vlhkosti). Proces postupného odvlhčování zdiva na úroveň přirozené vlhkosti je ovlivněn celou řadou prvků. Rozhoduje samozřejmě počáteční hodnota zavlhčení zdiva, dále tloušťka konstrukce, hodnoty relativní vlhkosti a míra větrání, možnost vlhkosti se ze zdiva přirozenou cestou odpařovat, zda je zdivo nad nebo pod úrovní terénu atd. Z dlouholeté praxe s touto technologií lze konstatovat, že proces snižování vlhkosti trvá v největší řadě případů od 18ti do 60ti měsíců od instalace a spuštění systému. Po tomto časovém intervalu se vlhkost ve zdivu ustálí na přirozeném stavu a systém drátové elektroosmózy poté i nadále vytváří ochranu zdiva proti dalšímu pronikání vlhkosti a proti jejímu vzlínání do zdiva směrem vzhůru. Mírné elektrické pole jednoduše brání kapilárnímu vzlínání vody zdivem po dobu fungování technologie.

Kde všude lze aktivní drátová elektroosmóza použít?

Elektroosmotická technologie s využitím elektrod přímo spojených a zabudovaných ve stavební konstrukci lze použít k odvlhčení jakýchkoliv stavebních dílů, které mají porézní strukturu. V praxi tak nachází své uplatnění a aplikace zejména na historických stavbách, na památkově chráněných objektech, ale také na bytových a rodinných domech a na komerčně využívaných objektech. Nejčastejší jsou aplikace na cihelné, kamenné, případně smíšené zdivo. Touto technologií lze odvlhčit i zdivo pro jiné technologie (např. mechanické či chemické metody sanace vlhkého zdiva) prakticky neřešitelné, jako jsou složité klenby, případně zdivo pod úrovní okolního terénu. Drátová elektroosmóza nachází důležité uplatnění u památkových objektů, kde je požadavek, aby nebyla narušena historická podstata zdiva a také aby do samotných konstrukcí chráněné budovy bylo minimálně zasahováno.

Jako příklad její úspěšné aplikace lze uvést jednu z našich referencí, kterou jsme realizovali na jaře 2018. Jedná se o historický dům na náměstí v městečku Sobotka. Instalovali jsme zde celkem přibližně 130 běžných metrů systému aktivní drátové elektroosmózy s důrazem na správné fungování celého systému. Kompletní instalace od nástupu až po předání odvlhčované stavby zabrala přibližně tři týdny. Před nedávnem bylo v objektu provedeno kontrolní měření vlhkosti, které prokázalo výrazné ústupy vlhkosti z úvodních hodnot. Po roce fungování systému došlo v průměru o snížení hmotnostní vlhkosti ve zdivu o 50%. V současnosti se na objektu provádí nová fasáda, která již nebude ohrožena vysokou a zvýšenou vlhkostí. Vlhkost postupně ustupuje do suterénního zdiva a dále do podzákladí objektu. Nedošlo k narušení historické podstaty zdiva, ani k ohrožení statiky objektu mechanickými dodatečnými izolacemi. Cesta odvlhčení zdiva metodou aktivní drátové elektroosmózy byla zvolena správně a v současnosti je budova v dobré kondici a pracuje se najíjí další rekontrukci, zejména na obnově historické fasády. Je jasné, že odvlhčovací proces bude ještě nějakou dobu trvat, ale budova je v mnohem lepší kondici a po rekonstrukci bude těšit oko kolemjdoucích po dlouhá desetiletí. Díky technologii aktivní drátové elektroosmózy se tak z chátrající stavby stává opět noblesní a hodnotná stavba, kterou mohou lidé obdivovat a těšit se z jejího historického kouzla.

Další články budou následovat...

Zaujal Vás tento úvodní, dalo by se říct seznamovací článek s technologií aktivní drátové elektroosmózy? Chcete se o ní dovědět více? Je vhodná pro odvlhčení i Vaší nemovitosti? Na  toto a na další Vaše otázky Vám můžeme odpovědět a rádi to uděláme. Stačí se nám ozvat a domluvit si schůzku s našimi technickými pracovníky, kteří mají dlouholeté zkušenosti s aplikací této technologie ve stavební praxi. 

Tento článek berte jako první seznamovací. Další články o této pozorohudné technologii a jejích možných aplikacích a možnostech i nemožnostech použití budou následovat.

 

Aktivní elektroosmóza pro odvlhčení zdiva historického objektu. -fotogalerie