Hydroizolace suterénu rodinného domu z vnitřní strany bez odkopových prací.

Blog

Publikováno: 30.12.2019

Článek pojednává o možnosti vyřešení problému s hydroizolací obvodového zdiva suterénu ve styku s přilehlou zeminou, bez nutnosti provádět náročné odkopové práce po obvodu domu. Popisuje systém hydroizolace zdiva suterénu konkrétního rodinného domu z vnitřní strany.

Hydroizolace suterénu rodinného domu z vnitřní strany bez odkopových prací.

  • Lokalita: Roztoky u Prahy
  • Objekt: rodinný dům
  • Datum: Únor 2019
  • Technologie: Pro zamezení pronikání vzlínající vlhkosti do zdiva instalována drátová elektroosmóza. Dále proveden systém vnitřní hydroizolace suterénu. Majitelé mají v plánu využívat dříve nepoužitelný sklep jako nové plnohodnotné místnosti.

Nová využití pro suterény v současné době.

Poměrně často se hlavně v Praze a jejím okolí setkáváme s požadavkem našich klientů uzpůsobit suterénní prostory jejich domů k trvalému bydlení, případně k využití jako kancelářské a komerční prostory. Musíme si v tuto chvíli uvědomit fakt, že sklepní prostory nebyly v době své výstavby pro takový účel v žádném případě určeny. Plnily funkci úložní např. pro uskladnění uhlí a problémy s vlhkostí ve sklepech původní majitele netrápily. Často proto v suterénech starších objektů nenalezneme ani původní hydroizolace, protože ty se nacházejí až v úrovni podlah přízemí a sklepy byly ponechány působení vlhkosti v plném rozsahu.

Postoj lidí k využití suterénních prostor se v současnosti začíná poměrně výrazně měnit. Lidé řeší nedostatek bytových, ale i nebytových prostor, zejména v centrech velkých měst. Udělat ovšem z vlhkého a zatuchlého suterénu plnohodnotné obytné, nebo kancelářské prostory, je záležitostí nákladnou, zdlouhavou a s často nejistým výsledkem. Současná praxe v oblasti sanací vlhkého zdiva preferuje k řešení vlhkosti a dlouhodobému zachování prostor zrekonstruovaných suterénů využití kombinace hned několika technologií a postupů, které odstraňují jak příčiny vlhnutí objektu, tak také následky nadměrné vlhkosti zdiva - poškozené omítky, plísně a vysoká relativní vlhkost vzduchu. Nejčastějším způsobem sanace takových prostor pak bývá kombinace přímých sanačních metod, jako je provedení nové dodatečné svislé a vodorovné hydroizolace. Svislé izolace jsou nejčastěji prováděny formou odkopání obvodového zdiva z venkovní strany, očištění zdiva a aplikace asfaltových pásů, případně asfaltových stěrek, v kombinaci s tepelnou izolací extrudovaným polystyrenem a nopovou folií, která má plnit zejména ochrannou funkci, případně zajišťovat odvod povrchových vod od úrovně terénu směrem k drenáži ve spodní části výkopu. Na dno výkopu je pak umístěna drenáž s dostečným spádování a napojením na odtokovou cestu, aby se srážková voda nehromadila v blízkosti základů. Výkop je pak zasypán, zahutněn a je obnoven povrch po výkopu nejčastěji navrácením do původního stavu. U dodatečných vodorovných izolací zdiva je nejpoužívanější technologií dodatečná chemická injektáž zdiva, která se provádí buď z venkovní strany z výkopu, nebo častěji z vnitřní strany v úrovni podlah suterénu. Zejména provedení svislých izolací s výkopem okolní zeminy je pracné, finačně a časově náročné řešení.

Další možnosti sanace a hydroizolace suterénu.

Existuje ale ještě několik jiných možností. Jednou z nich je provedení svislých hydroizolací suterénních prostor z vnitřní strany suterénu. U tohoto řešení není nutné provádět odkopání zeminy po obvodu suterénu. Vnitřní hydroizolace najde též uplatnění v případech suterénů, jejichž obvodové zdivo se nachází uprostřed půdorysné plochy objektů a zkrátka jej odkopat zvenčí nelze. Vnitřní izolace suterénu se provádí mínerálními hydroizolačními stěrkama se schopností krystalizace. To je proces, který je spuštěn ihned po aplikaci stěrky na vlhké zdivo a dochází při něm k dokonálemu spojení stěrkové hydroizolace s vnitřním zdivem suterénu. Minerální stěrkové hmoty jsou dokonale paropropustné - tozn. molekula vodní páry je schopná projít stěrkou a odpařit se do vnitřního prostoru suterénu. Stěrky ale odolávají působení vody v kapalném skupenství a ty nejlepší systémy vnitřních hydroizolací dokáží odolat až bodovému tlaku vody o síle 10 metrů vodního sloupce. Jsou proto s úspěchem využívány k vnitřní hydroizolaci nádrží na vodu, vodojemů a bazénů.

Systém vnitřních hydroizolačních minerálních stěrek.

Aplikace vnitřních hydroizolačních stěrek je poměrně rychlým procesem. Nejprve je třeba odstranit veškeré omítky a podkladní vrstvy, které nejsou celistvé a budou odpadávat. Dále se zdivo napenetruje a zmineralizuje penetračním přednástřikem a výrazné dutiny a nerovnosti se vyrovnají hydroizolačním tmelem. Poté se aplikuje již samotná hydroizolační stěrka. Počet vrstev stěrky závisí na provedeném vlhkostním průzkumu a zjištěních o působení vlhkosti na zdivo suterénu. U vzlínajícící vlhkosti postačují dvě vrstvy stěrky, u tlakové vody jsou nutné tři vrstvy. Jednotlivé vrstvy se nanášejí ihned po aplikaci předchozích a tak je celý systém časově nenáročný. Do poslední vrtvy stěrky je pak vhodné provést sanační prostřik, jako adhezní můstek pro budoucí sanační omítku, kterou poté doporučujeme na stěrku aplikovat. 

Při aplikaci vnitřních hydroizolací je třeba myslet také na vytvoření bariéry proti vzlínající zemní vlhkosti z podzákladí objektu. Spolu s vnitřní svislou hydroizolací je proto nutné provést též hydroizolaci vodorovnou. Ta se nejčastěji provádí metodou chemické injektáže. Tato injektáž musí být ale bezpodmínečně provedena nad úrovní okolního terénu, aby nedocházelo k přemostění vlhkosti od přilehlé zeminy nad injektážní clonu a k druhotnému vzlínání zdivem až do úrovně přízemí objektu. Alternativně lze volit metodu aktivní drátové elektroosmózy, která má oproti injektáži výhodu, že dokáže snižovat vlhkost zdiva za hydroizolační vnitřní stěrkou v celém profilu stěny, tedy od úrovně umístění anodového vedení až k úrovni katod, zavrtaných v podlaží objektu.

V případě objektu níže vidíte rodinný dům, kde se majitelé rozhodli využít suterénní prostory, dříve určené jako sklad uhlí, jakožto novou obytnou místnost. Byla aplikována vnitřní hydroizolační stěrka a vnitřní hydroizolační systém suterénu od firmy Remmers. Jako opatření pro potlačení vzlínající vlhkosti z podzákladí objektu byla instalována technologie aktivní drátové elektroosmózy do obvodového zdiva a provedena chemická injektáž vnitřního zdiva suterénu. Naše firma má dlouholeté zkušenosti s aplikacemi vnitřních a vnějších systémů svislých hydroizolací a dalších sanačních technologií. Na funkčnost našich řešení dáváme dlouhodobé záruky. Pro návrh řešení, který Vám bude vyhovovat, nás neváhejte kontaktovat. Těšíme se na setkání s Vámi a na proměnu i Vašich nemovitostí v suché a útulné domovy, ze kterých se budete dlouhá léta těšit.

Hydroizolace suterénu rodinného domu z vnitřní strany bez odkopových prací. -fotogalerie