Izolace vlhkého zdiva a odstranění vlhkosti na budově střední školy.

Blog

Publikováno: 28.12.2020

Obsahem článku je pojednání o poměrně náročné dodatečné izolaci a sanaci vlhkého zdiva střední zdravotnické školy. Je zde popsán komplexní sanační systém, složený z několika navzájem se doplňujících technologií, který byl aplikován v suterénu a v přízemí objektu.

Izolace vlhkého zdiva a odstranění vlhkosti na budově střední školy.

  • Lokalita: Chrudim
  • Objekt: Střední zdravotnická škola
  • Datum: Červen 2018
  • Technologie: Provedení oklepání původních omítek, nové vnitřní svislé hydroizolace suterénu pomocí systému vnitřní minerální hydroizolační stěrky, dodatečné vodorovné hydroizolace chemickou injektáží silikonovým krémem, sanačních omítek, vzduchotechniky a statického z

Popis objektu a seznámení se situací.

Předmětem našich prací bylo provedení sanace a izolace vlhkého zdiva poměrně rozsáhlého objektu střední zdravotnické školy. Budova je stará přibližně 120 let, prošla několika rekonstrukcemi. Objekt má půdorysně tvar písmene L, je umístěn v řadové zástavbě a stojí na poměrně rovinatém pozemku. V nedalekém okolí objektu protéká řeka a suterén je tak přímo vystaven působení nadměrné vlhkosti z podzákladí, i když zde v minulosti nedocházelo k jeho opakovanému zaplavování během zvýšení hladiny průtoku vody.

Objekt je prakticky v celém svém půdorysu podsklepen. Obvodové i vnitřní nosné zdivo suterénu jsou postaveny z kamene, případně je zdivo smíšené – kámen, cihla. Šířka obvodových a vnitřních nosných konstrukcí dosahuje až 80 cm. Na suterén pak navazuje přízemí, jehož zdivo je již vystaveno z cihel plných pálených a obvodové i vnitřní nosné stěny dosahují šířky přibližně 60 cm. Suterén je využíván jako šatny žáků školy a dále jsou zde umístěny technické místnosti, sklady a další zázemí. V přízemí se pak již nacházejí jednotlivé třídy a učebny.

Prakticky celý suterén byl z hlediska vlhkostních poruch ve velmi špatném stavu. Na obvodových stěnách byly omítkové vrstvy značně zdegradované dlouhodobým působením vlhkosti a stavebně škodlivých solí. Na mnoha místech omítka opadávala, nebo byla již zcela odpadlá. Přes špatně zatěsněné prostupy potrubí zdivem docházelo k prosakování vody do interiéru. Vnitřní klima v suterénu bylo velmi vlhké a na některých hůře větraných místech se tvořily plísně. Razantní rekonstrukce a vyřešení vlhkostních problémů objektu byla navíc dlouhodobě odkládána a s postupem času narůstala nutnost jí provést. Tato potřeba se zvláště zvýraznila v okamžiku, když začaly vlivem nadměrné vlhkosti prostředí a okolního zdiva korodovat stropní nosníky, které vynášejí stropy přízemí nad suterénem. Bylo nutno poměrně rychle napravit současný stav.

Diagnostika vlhkého zdiva – návrh izolace a sanace vlhkého zdiva budovy.

Prvním krokem, který musí být vždy proveden, je určení příčin a následků vlhnutí objektu. Na budově školy byl proto proveden komplexní vlhkostní průzkum, zaměřený na měření vlhkosti destruktivními i nedestruktivními měřícími metodami. Dále byly provedeny odběry vzorků zdících malt, na kterých se zkoumala míra zasolení zdiva a obsah ve vodě rozpustných stavebně škodlivých solí. Byla též měřena a sledována relativní vlhkost a teplota prostředí v jednotlivých prostorách suterénu.

Diagnostika vlhkého zdiva byla provedena v celé půdorysné ploše suterénu objektu a také v části půdorysu přízemí objektu který je nepodsklepen.

Zjištěné příčiny vlhnutí stavby byly ve stručnosti zejména: voda prosakující do zdiva z boku od přilehlé zeminy vlivem absence fungující svislé hydroizolace zdiva pod úrovní okolního terénu, voda vzlínající do zdiva z podzákladí objektu z důvodu blízkosti vodního toku a z toho vyplývající vyšší vlhkosti podloží stavby, lokální přivlhčování zdiva vlivem špatně zaústěných a poškozených okapových svodů, voda kondenzující na stěnách suterénu vlivem absence pravidelného a účinného větrání, vlhkost kondenzující na stěnách vlivem vyššího zasolení omítek a zdiva a schopnosti solí vázat na sebe vzdušnou vlhkost a konečně voda prosakující zdivem v místech špatně utěsněných prostupů potrubí. Sekundární vliv na přivlhčování konstrukcí objektu na úrovni přízemí měla také voda odstřikující od zpevněných ploch okolí objektu během dešťových srážek.

Návrh a realizace dodatečné izolace a sanace poškozených povrchových úprav zdiva:

Vzhledem k široké paletě příčin vlhnutí zdiva objektu bylo k návrhu sanačních a izolačních opatření třeba přistoupit komplexně. Žádná sanační technologie totiž není všemocná a nevyřeší všechny vlhkostní problémy objektu najedou. Proto byl zvolen soubor opatření, které spolu dohromady tvoří jeden celek, s cílem dlouhodobého zabránění vlhkostním defektům v interiéru a exteriéru objektu. Další významným omezením v návrhu systému izolací spodní stavby byla nemožnost objekt odkopat z venkovní strany a provést nové svislé hydroizolace z vnější strany zdiva suterénu.

Nejprve bylo zapotřebí celý prostor suterénu vystěhovat a provést oklepání současných poškozených omítek až do úrovně stropů. Veškerá suť pak byla okamžitě odvážena a likvidována na skládce. Poté bylo nutno provést dodatečné izolace zdiva proti vzlínající zemní vlhkosti. To bylo provedeno systémem vodorovných chemických injektáží zdiva silan-siloxanovými krémy. Vodorovné injektáže bylo nutno na obvodovém zdivu suterénu provádět nad úrovní terénu, protože objekt nebylo možno odkopat zvenčí. Pokud bychom injektáže udělali v úrovni podlah suterénu a objekt neodkopali, docházelo by k přesunu vlhkosti z boku od přilehlé zeminy nad injektážní clonu a k druhotnému vzlínání zdivem a problém s nadměrnou vlhkostí zdiva by se tak nevyřešil. Proto bylo nutné injektáže provést v úrovni nad terénem u obvodového zdiva suterénu a pak v úrovni podlah u vnitřního zdiva suterénu. Propojení obou linií bylo zajištěno pomocí svislých injektáží.

Po provedení injektážních prací bylo zapotřebí zdivo suterénu plošně zaizolovat z vnitřní strany bez odkopových prací. K tomu byl využit dlouhodobě odzkoušený a funkční systém vnitřních minerálních hydroizolačních stěrek. Tyto plošné izolace byly aplikovány na plochy obvodových stěn pod úrovní okolního terénu a pak přes injektážní linie nad úrovní terénu. Byl tak vytvořen plošný hydroizolační systém zdiva pod úrovní okolního terénu z vnitřní strany suterénu. Samozřejmě v rámci provádění plošných hydroizolací zdiva byly také utěsněny prostupy potrubí a vyměněny okapové svody, aby nedocházelo ke zbytečnému přivlhčování zdiva z těchto lokálních zdrojů.

Dalším krokem bylo provedení kompletních sanačních omítek, a to jak na zdivo opatřené plošnou vnitřní minerální hydroizolační stěrkou, tak také na zdivo vnitřní bez plošné hydroizolace. Omítky v takto velkých plochách byly aplikovány pomocí strojního nástřiku.

Po omítkách následovala instalace vnitřního větracího systému s rekuperací tepla a také doplnění statického zajištění stropních nosníků, včetně reprofilace a antikorozní ochrany zabudovaných ocelových prvků. Jako finální úprava byla provedena závěrečná výmalba prostor vysoce paropropustnou barvou na silikonové bázi. Následně jsme mohli přistoupit k nastěhování nového vybavení pro žáky školy – zbrusu nové skříňky a vybavení šaten.

Jak celá sanace probíhala se můžete podívat v galerii fotek níže. Pokud Vás trápí nadměrná vlhkost zdiva a nevíte si s ní rady, určitě nás kontaktujte a třeba společně najdeme řešení, jak se tohoto častého nešvaru na starších objektech natrvalo zbavit.

Izolace vlhkého zdiva a odstranění vlhkosti na budově střední školy. -fotogalerie