Návrh a realizace řešení odvlhčení rodinného domu kombinací souboru sanačních metod.

Blog

Publikováno: 25.11.2018

Článek pojednává o řešení odvlhčení a sanace vlhkého zdiva rodinného domu v řadové zástavbě okolních domů. Shrnuje zde optimální postup řešení při zvýšené vlhkosti objektu a snaze tento problém řešit. Od vlhkostního průzkumu a určení příčin vlhnutí stavby a množství vlhkosti ve zdivu až po samotnou realizaci sanačních prací.

Návrh a realizace řešení odvlhčení rodinného domu kombinací souboru sanačních metod.

  • Lokalita: Hlinsko (okr. Chrudim)
  • Objekt: rodinný dům
  • Datum: Srpen 2017
  • Technologie: Sanace vlhkého zdiva s využitím kombinace technologií krémové injektáže silan-siloxanovým krémem a mělkého odkopu obvodového zdiva, vytvoření nové svislé izolace a drenáže.

Případová studie – rodinný dům Hlinsko

 

výchozí stav:

 

Jedná se o menší rodinný dům postavený v řadové zástavbě pravděpodobně v období druhé světové války. Nachází se přímo u hlavní silnice a je postaven v terénním zářezu. Objekt je částečně podsklepený a suterén se nachází v zadní části domu směrem do zahrady, kde vyrovnává terénní nerovnost a mírný svah, který se zvedá přímo k hlavní silnici. Základy tvoří kamenné bloky, ze kterých jsou provedeny základové pasy pod nepodsklepenou částí domu směrem k silnici a také kompletně celé sklepní prostory v zadní části domu směrem do zahrady.


Vzhledem ke stáří objektu přibližně 80 let a k běžně používaným hydroizolačním technologiím té doby lze usuzovat, že v současné době hydroizolace již neplní svou funkci a vlhkost tak může zdivem volně vzlínat. To se při úvodní prohlídce a zaměřování vlhkostních hodnot v objektu potvrdilo. Úvodní vlhkostní průzkum se zaměřil na obvodové i vnitřní zdivo. Na obvodovém zdivu směrem k silnici byly jasně patrné vlhkostní mapy, omítka byla zdegradovaná vykvetlými solemi a na mnoha místech opadávala. Obvodové zdivo směrem k silnici bylo vlhkostí zasaženo nejvíce a hodnoty hmotnostní vlhkosti zde přesahovali 15%, což je již kategorie pro velmi mokré zdivo. Vlhkostní měření byla prováděna mikrovlnou nedestruktivní metodou přístrojem MOIST a dále byla prováděna povrchová měření vlhkosti kapacitním vlhkoměrem GANN a měření vnitřního i vnějšího mikroklimatu přístrojem TROTEC. Vzlínající vlhkost byla dále identifikována na obvodových stěnách, které bezprostředně sousedí s okolními domy a na vnitřních stěnách, které jsou v nepodsklepené části domu. V zadní části objektu směrem do zahrady a v suterénu pod ní byly naměřené hodnoty nižší. V suterénu byla vysoká vlhkost naměřena ve zdivu, které je celé pod úrovní terénu a nachází se přibližně pod prostředkem přízemí. V dalších částech suterénu byla naměřena zvýšená až vysoká vlhkost zdiva pouze do úrovně přibližně 1 metr nad úroveň podlahy sklepa. Hodnoty zde naměřené se pohybovali od 8 do 14% hm. vlhkosti. Jelikož vlhkost „nedovzlínala až ke stropu sklepa“ a majitelé neměli v plánu sklep z hlediska vlhkosti řešit, bylo třeba pozornost návrhu vytvoření nových hydroizolací a sanace vlhkého zdiva soustředit na přední nepodsklepenou část domu směrem k silnici.

V době první prohlídky byl dům před kompletní rekonstrukcí, která v sobě zahrnovala úplnou změnu interiéru objektu, dále výměnu střechy, modernizaci vnitřních prostor, výměny podlah atd. Jedním z hlavních požadavků bylo vyřešit vlhkostní problematiku v objektu a navrhnout sestavu opatření, které povedou k dlouhodobému a spolehlivému řešení.

Návrh řešení:

Při řešení vlhkostních problémů v jakémkoliv objektu je třeba k této problematice přistupovat komplexně a volit takové technologie a postupy, které zajistí požadavky investorů, lze je na daném objektu dobře aplikovat a zohledňují dispozice objektu, jeho stavebně technický stav, jeho umístění v terénu a vzhledem k okolní zástavbě a další faktory. Důležité je také zohlednit ekonomickou stránku věci a dostatečně porozumět přáním investorů a jejich finančním možnostem. Vždy je třeba hledat příčiny vlhnutí stavby a adekvátně všem výše uvedeným faktorům pak vytvořit optimální návrh řešení šitý dané stavbě na míru.

Bylo třeba zohlednit, že dům se nachází v řadové zástavbě a provedení hydroizolací ve zdivu sousedícím s okolními domy je z toho důvodu komplikované. Dále bylo třeba prověřit okapové svody a případné přivlhčování obvodového zdiva směrem k silnici. Na tomto zdivu se navíc nacházela soklová úprava, která znemožňovala vlhkosti volně vydýchávat a jako taková přispívala k vyššímu vzlínání vlhkosti.

Byla odkryta dlažba kolem okapového svodu a následně zjištěno, že okapový svod je špatně napojen na dešťovou kanalizaci a v tomto místě dochází při deštích k výraznému přivlhčování obvodového zdiva. Dále nebyla provedena drenáž, která by odváděla vlhkost z dešťových srážek a z tajícího sněhu z bezprostředního okolí zdiva. Soklová úprava znemožňovala přirozenému odpařování vlhkosti. Vodorovné hydroizolace již neplnily svou funkci a bylo třeba vytvořit nové a to jak v obvodovém zdivu, tak také ve vnitřním zdivu nepodsklepené části domu.

Z těchto důvodů byl navržen následující komplex sanačních opatření. V prvé řadě bylo třeba provést odkop obvodového zdiva směrem k silnici, provést opravu okapového svodu a jeho napojení na dešťovou kanalizaci. Podél obvodového zdiva byla instalována drenáž a povrch chodníku byl vrácen do původní podoby. Dále byly provedeny injektážní clony v obvodových konstrukcích směrem do ulice injektážím krémem na bázi silan-siloxanu, který se po reakci s vodou přemění v křemičitý gel a vytvoří tak bariéru proti vzlínající vlhkosti. Byla odstraněna neprodyšná soklová úprava a následně nahrazena sanační soklovou omítkou s hydrofobními vlastnostmi, umožňující volné vydýchávání zbytkové vlhkosti ze zdiva. Pro řešení vzlínající vlhkosti ve vnitřním a obvodovém zdivu společném se sousedními domy byla zvolena metoda pasivní bezdrátové elektroosmózy M2030, která za pomoci působení mírného elektromagnetického pole potlačuje vzlínající vlhkost a postupně odvlhčuje zdivo. Tento proces je pozvolný a je vhodné jej kombinovat s vhodným typem sanační omítky. Rovněž musí být stoprocentní jistota, že se jedná o vzlínající vlhkost, jinak je tento systém neúčinný. Jeho hlavní výhodou je absolutně zanedbatelný stavební zásah, kdy je přístroj pouze zavěšen na zeď a připojen k elektrickému proudu a také poměrně nízká investice v poměru k rozsahu působení zařízení. V této situaci šlo o sanaci vlhkého zdiva uvnitř domu, kde již byly provedeny určité úpravy a majitelé si nepřáli je mechanickou cestou narušit a také o zdivo sousedící s okolními domy, kde mechanické cesty sanace vlhkého zdivo jsou prakticky neproveditelné.

Takovýto soubor opatření dlouhodobě řeší problémy domu se vzlínající vlhkostí a se zátokovou dešťovou vodou od silnice a od špatně napojeného okapu. Celý tento komplex různých metod vyhověl v plném rozsahu přání investorů a nebylo by jej možno realizovat bez kvalitního a na příčiny vlhkosti zaměřeného průzkumu stavby. Byly tak odhaleny skutečnosti, na které by se mohlo během rekonstrukce zapomenout v budoucnu výrazně prodražit opravy a úpravy spojené s jejich nápravou a odstraněním. Naše firma využívá k vlhkostním průzkumům nejmodernější vybavení, celou stavbu hodnotíme komplexně a snažíme se odhalovat příčiny poruch a v našich návrzích je řešit. Vždy je lepší věnovat přípravě a průzkumu objektu poškozeného vlhkostí dostatek energie, protože riziko chyb a jejich důsledků při vlastní realizaci je zde příliš vysoké. Přesně tímto heslem se řídíme i my.

Návrh a realizace řešení odvlhčení rodinného domu kombinací souboru sanačních metod. -fotogalerie