Návrh sanace vlhkého zdiva historické chalupy.

Blog

Publikováno: 14.11.2020

Naše společnost řeší často zpracování komplexních návrhů a projektů sanace vlhkého zdiva pro větší stavební firmy, případně pro projektanty. Toto je jeden z takových případů. V článku se dočtete, jaké jsou příčiny a následky nadměrné vlhkosti historické chalupy, jak probíhal vlhkostní průzkum a jaké technologie pro sanaci vlhkého zdiva byly navrženy.

Návrh sanace vlhkého zdiva historické chalupy.

Vlhkostní průzkum – zjištění příčin nadměrné vlhkosti zdiva.

Z obrázků níže je patrné, že se jedná o historickou chalupu zhruba 100 let starou. Je přímo zasazena do svahu. Její opěrné zdivo přímo vyrovnává svažitý terén a od úrovně podlahy v přízemí po úroveň terénu v horní zahradě to je cca 3,5 metru. Zdivo je tvořeno částečně kamennými prvky, místy je smíšené a v přední části cihelné. Podlahy jsou nové, betonové, provedené pravděpodobně při poslední rekonstrukci. Venkovní fasáda rovněž působí novějším dojmem. Vnitřní omítky jsou pak většinou poškozené vzlínající zemní vlhkostí a solemi. Okapové svody v přední části domu ústí přímo u zdiva a způsobují lokální přivlhčování.

Vlhkostní průzkum byl proveden nedestruktivní mikrovlnou metodou přístrojem MOIST, který je schopen změřit vlhkost až do hloubky 80 cm v konstrukcích. Byla provedena kompletní měření veškerého zdiva přízemí a nadzemního podlaží domu. V přízemí byla vlhkost obvodového a vnitřního zdiva v kategorii vysoká až velmi vysoká. U obvodového zdiva, které je postaveno do svahu a je kompletně pod úrovní okolního terénu byla vlhkost všude velmi vysoká, včetně kleneb. Dalším problematickým místem zde byla koupelna, se zdivem rovněž částečně pod úrovní okolního terénu. Zde, kromě problémů se vzlínáním vlhkosti a vodou působící na zdivo z boku od přilehlé zeminy, dochází k silné kondenzaci vzdušné vlhkosti na studených stěnách. Tato kondenzace je dle konzultace s majiteli tak silná, že voda stéká po stěnách a na podlaze se vytvářejí kaluže.

Pro zjištění míry zasolení zdiva byly odebrány tři série vzorků. Ty byly poslány do laboratoře na chemický rozbor a výsledky zjistily, že ve všech vzorcích je vysoké procento dusičnanů. Ostatní soli (sírany a chloridy) byly mírně zvýšené, nebo v normálu. Vysoký výskyt dusičnanů lze vysvětlit využíváním objektu k hospodářským účelům. Bohužel se jedná o jedny z nejagresivnějších solí.

 

HODNOCENÍ VLHKOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (dle ČSN P 73 0610 – „Hydroizolace staveb, sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení):

KATEGORIE

HMOTNOSTNÍ

KATEGORIE VLHKOSTI KONSTRUKCE

VLHKOST

I

0,0 - 5,0%

    vlhkost nízká

II

>5,0 - 7,5%

    vlhkost zvýšená

III

>7,5 - 10,0%

    vlhkost vysoká

IV

>10,0%

    vlhkost velmi vysoká

 

 

Skutečnosti zjištěné průzkumem – příčiny vlhnutí stavby.

Hlavními příčinami nadměrné vlhkosti a zasolení je vlhkost do zdiva pronikající z boku od přilehlé zeminy. Je to dáno zasazením objektu přímo do svažitého terénu. Další příčinou je vlhkost vzlínající do zdiva z podloží objektu. Chalupa nemá funkční vodorovné hydroizolace v úrovni spodní stavby. Problémem je také velká míra kondenzace vzdušné vlhkosti na povrchu zdiva a špatné možnosti odvětrání některých prostor. Vysoké zasolení omítek způsobuje kondenzační procesy, vyvolané solemi v omítkách. Soli na sebe váží vlhkost ze vzduchu a způsobují lokální nepravidelné vlhké mapy. Lokálně jsou špatně zaústěné okapy, které způsobují výrazné přivlhčování zdiva. Svah nad objektem není dobře odvodněn a veškerá srážková voda, která na svahu za objektem spadne, se dostává k obvodovému zdivu chalupy pod úrovní terénu.

Řešení sanace vlhkého zdiva – sanace příčin nadměrné vlhkosti.

Hlavní problém, tedy vlhkost pronikající do zdiva z boků od přilehlé zeminy jsme se rozhodli řešit kombinací dvou technologií. První z nich je provedení odkopu, obnovení svislé izolace a instalace drenáží, pro odvodnění svahu za chalupou. Drenáže budou svedeny podél domu do zasakovací jímky ve spodní části. Vzhledem k těžkému přístupu do zadní části chalupy s těžkou technikou bylo rozhodnuto, že výkop bude mít hloubku cca 1,5 metru. Nebude tedy až k úrovni podlahy přízemí. Druhou technologií pro plošné odvlhčování zdiva bude instalace prvků aktivní drátové elektroosmózy na vlhké obvodové zdivo chalupy a do podzákladí. Tato technologie je schopná, při vhodném umístění anod a katod, odvlhčovat zdivo v celé jeho výšce a šířce. V případě tohoto objektu je to pravděpodobně jediná technologie, která dokáže zdivu směrem do svahu pomoci s nadměrnou vlhkostí.

Vnitřní zdivo bude pak řešeno metodou tlakových injektáží proti vzlínající zemní vlhkosti z podzákladí objektu. V úrovni podlah budou provedeny nové vodorovné hydroizolace pomocí injektážních clon.

V koupelně budou odstraněny povrchové omítky a poškozené plochy. Zdivo bude vyrovnáno kontaktní sanační omítkou a bude aplikován vnitřní systém zateplení objektů Remmers iQ Therm. Tímto bude eliminován problém kondenzace vzdušné vlhkosti na stěnách. Špatně větrané prostory pak budou opatřeny odtahovým ventilátorem s využitím nepoužívaného komínového průduchu.

Řešení sanace vlhkého zdiva – sanace následků nadměrné vlhkosti.

Po odstranění příčin vlhnutí stavby je vhodné přistoupit k opatřením proti následkům vysoké vlhkosti. S tím jsou spojeny zejména úpravy vlhkostí a solemi poškozených povrchových úprav zdiva.

Vnitřní a vnější omítky poškozené vlhkostí budou oklepány s požadovaným přesahem. Jako nová úprava budou použity sanační hydrofilní vápenné omítky. Jde o druh omítky se speciální geometrií vnitřních pórů, které umožňují snadné odvětrání zbytkové vlhkosti zdiva do prostoru. Rovněž makropóry ve struktuře omítky usnadňují průchod solí až k povrchu, kde je možno je jednoduše odstranit. Soli jsou odváděny na povrch omítek a nepůsobí žádné škody na vnitřní struktuře zdiva ani uvnitř omítek. Jde o rozdíl oproti běžným sanačním omítkám, které mají ukládací vrstvu pro soli, kde se soli dlouhodobě hromadí. Jsou vhodné pro aplikaci na silně zasolené a vlhké zdivo.

Omítka byla citlivě zvolena vzhledem k historickému a původnímu charakteru chalupy. Jedná so omítky s nulovým obsahem cementu. Omítky obsahují přírodní hydraulické vápno. Cílem je dosažení bezproblémových povrchů se zachováním původního vzhledu i technologie.

Návrh sanace vlhkého zdiva historické chalupy. -fotogalerie