Odvlhčení a rekonstrukce přízemí a sklepa budovy střední zdravotnické školy Svitavy.

Blog

Publikováno: 14.04.2021

Společnost SANOTECH.cz s.r.o. vyhrála výběrové řízení na provedení odvlhčení a rekonstrukce sklepních prostor a přízemí budovy střední zdravotnické školy Svitavy. V článku se dočtete, jaké sanační technologie byly využity, jak postupně práce na sanaci vlhkých konstrukcí spodní stavby objektu probíhaly a s jakými těžkostmi jsme se potkali při realizaci zakázky a jak jsme je vyřešili.

Odvlhčení a rekonstrukce přízemí a sklepa budovy střední zdravotnické školy Svitavy.

  • Lokalita: Svitavy
  • Objekt: Střední zdravotnická škola
  • Datum: Červenec 2019
  • Technologie: Prostory spodní stavby školy byly řešeny kombinací sanačních technologií aktivní elektroosmózy, chemické injektáže, minerálních hydroizolačních stěrek, odkopu zdiva s drenážemi. Dále bylo instalováno řízené větrání, aplikovány sanační omítky.

Stručný popis objektu.

Stará budova střední zdravotnické školy Svitavy je již historický objekt, který půdorysem připomíná písmeno T. Větší část objektu je podsklepena. Suterény jsou z větší částí zapuštěny pod úrovní okolního terénu a jsou využívány jako šatny a dále jako skladovací prostory. Jsou zde umístěny i technické místnosti. Zdivo je postaveno převážně z cihel, ve spodních partiích v blízkosti základových konstrukcí jsou stěny z kamenných bloků. Vnitřní nosné zdivo je cihelné. Část objektu je pak nepodsklepena. Jedná se hlavně o prostor velké jídelny. Zde jsou stěny opět postaveny z plných pálených cihel.

Sklepní prostory byly před zahájením sanačních prací již značně zasaženy působením nadměrné vlhkosti. Omítky vykazovaly jasně patrné jevy zatékání a vzlínající vlhkosti. Prostory nebylo prakticky možné dobře vyvětrat. Na soklových partiích fasády byly patrné solné mapy a místy se fasáda odlupovala od zdiva. V jídelně v přízemí byla poškození způsobená nadměrnou vlhkostí v menším měřítku, ale rovněž se zde projevovaly defekty způsobené hlavně vzlínající vlhkostí vlivem nefunkčních, nebo neexistujících vodorovných hydroizolací zdiva.

Zahájení rekonstrukce – bourací práce, výkopové práce.

Prvními kroky provedení odvlhčení a rekonstrukce spodní stavby objektu bylo provedení odkopů obvodového zdiva, které odkopat šlo – tedy zdivo směrem do ulice všude tam, kde na objekt nenavazovala jiná budova. Výkopové práce se prováděly do hloubky přibližně dvou metrů od úrovně chodníku. Po odkopání bylo jasné, že zdivo není prakticky vůbec rovinaté a před aplikací venkovních svislých hydroizolací jej bude nutné důkladně vyrovnat. Spodní stavba v blízkosti základů byla ve výkopu tvořena masivními kamennými bloky, které často výrazně vyčnívaly z linie zdiva. Tyto bloky bylo nutné mechanicky upravit do alespoň uspokojivé rovinatosti. Práce na úpravách zdiva ve výkopu se tak poměrně protáhly a museli jsme výkopy zakrývat folií, aby do nich nepršelo a nedošlo ke zvodnění základové spáry.

Dalším krokem rekonstrukce sklepních prostor bylo provedení vyklizení vnitřních místností a kompletní oklepání původních omítek. Zde byly při oklepávání nalezeny vrstvy původních omítek až 8 cm široké a často byly při minulých opravách použity nevhodné cementové omítky. Tato tvrdá a v zásadě pro vodní páru nepropustná omítka nám práci zrovna neulehčila. Navíc bylo zapotřebí pro budoucí omítání počítat s větší spotřebou vyrovnávacích sanačních malt, a tedy i delšími technologickými přestávkami při zrání jednotlivých vrstev sanačních omítek.

Hlavní aplikované technologie pro odvlhčení sklepů a přízemí:

Po provedení bouracích a zemních prací mohly být aplikovány hlavní technologie zamezující prostup vlhkosti do zdiva a technologie, které zdivo aktivně odvlhčují.

Po vyrovnání zdiva ve výkopu byla provedena třívrstvá flexibilní polymery modifikovaná hydroizolační stěrka, která vytvořila novou svislou hydroizolaci zdiva z výkopu. Dále zde byl aplikován extrudovaný polystyren pro ochranu hydroizolační stěrky při zpětném zásypu a také pro zlepšení tepelně technických vlastností zdiva – eliminace kondenzace vzdušné vlhkosti na vnitřních plochách zdiva. Na dno výkopu byla dále osazena drenáž do betonového spádového klínu, která byla obalena do štěrkového balu geotextilií. Drenážní systém byl napojen na odtokovou cestu tak, aby vodu úspěšně odváděl od základů objektu. Na ohybech drenážního potrubí byly zřízeny revizní šachty pro možnost kontroly a proplachu v budoucnu. Jako poslední byla instalována nopová fólie, která plní ochrannou funkci již vytvořeného hydroizolačního souvrství pod ní. Má také funkci jakési svislé drenáže – voda z povrchu je s její pomocí rychleji přivedena k drenážnímu potrubí a pak je odváděna drenáží od objektu.

V interiéru sklepních prostor byly instalovány prvky aktivní drátové elektroosmózy. Anodové vedení bylo umístěno na vlhké obvodové a částečně vnitřní zdivo a katodové vedení bylo zabudováno do podzákladí objektu. Celý systém byl napojen na řídící jednotku, která sestavu elektrod dotuje stejnosměrným elektrickým proudem a mezi anodami a katodami vzniká mírné elektrické pole, které obrátí jev kapilárního vzlínání vody zdivem a voda ze zdiva je pozvolna přesouvána ke katodám do podzákladí. Technologie aktivní elektroosmózy slouží jako vodorovná bariéra proti pronikání vzlínající vlhkosti do zdiva z podzákladí objektu a je tak doplňkem ke svislé hydroizolaci obvodového zdiva objektu provedené z výkopu.

Vnitřní zdivo a zdivo v přízemí objektu v jídelně bylo řešeno pomocí systému tlakových chemických injektáží, které vytvářejí přímou bariéru proti pronikání vzlínající vlhkosti. Dále byla aplikována vnitřní minerální hydroizolační stěrka. Ta byla použita i z vnitřní strany sklepních prostor všude tam, kde nebylo možno provést odkopy obvodového zdiva budovy z venkovní strany, tedy zejména v místech, kde na objekt přímo navazují okolní domy.

Ve sklepních prostorách byla dále instalována sestava řízeného větrání s rekuperací tepla pro zajištění účinného větrání všech místností bez účasti lidského faktoru. Jedná se o plně automatizovaný systém seřízený pomocí čidel na relativní vlhkost vzduchu. Řízené větrání má hlavně zajistit účinný odvod vlhkého vzduchu z interiéru po provedených sanačních pracích, kdy zdivo v průběhu několika měsíců až let vysychá a zbavuje se nadměrného zavlhčení. Další funkcí systému větrání je pak zamezení kondenzace nadbytečné vlhkosti vzduchu na chladnějších površích a eliminaci možného vzniku plísní.

Doplňkové technologie – sanace vlhkostí poškozených povrchů zdiva – sanační omítky a nátěry zdiva a fasády:

Po aplikaci hlavních sanačních technologií pro zamezení přímého průniku vody do zdiva a také pro snížení vlhkosti a potlačení vzlínání vody z podzákladí mohlo být přistoupeno k aplikaci nových povrchových úprav zdiva.

Kompletně v celých sklepních prostorách a také v sanovaných prostorách přízemí objektu byly aplikovány vícevrstvé sanační omítky. Jednotlivé vrstvy se skládaly ze sanačního podhozu – špricu, dále z vyrovnávací podkladní vrstvy, která musela být na mnoha místech aplikována nadvakrát kvůli větší tloušťce vrstev. Následně byla provedena jádrová vrstva sanační omítky o již jednotné šířce a na ní přišla štuková vrstva a závěrečná výmalba vysoce paropropustnou barvou.

Soklové partie fasády byly rovněž sanovány sanačním omítkovým systémem vhodným pro soklové partie venkovního zdiva, které jsou vystavené povětrnostním vlivům, a tudíž se na ně musí klást velký důraz z hlediska jejich odolnosti vůči vlhkosti, mrazu a dalším vlivům. Po aplikaci sanačních soklových omítek byla soklová partie zdiva opatřena hydrofobizačním nátěrem, který vlhkost ve zdivu obsaženou propouští ven do exteriéru, takže stěna dýchá. Vlhkost z exteriéru však již do zdiva nepustí a sokl je tak takzvaně hydrofobizován. Jde o transparentní nátěr na bázi siloxanů, který nemění vzhled fasády.

Sanační omítky v interiéru objektu se aplikovaly pomocí strojního nástřiku. Vzhledem k větším šířkám omítek se bohužel nemohly dodržet důležité technologické přestávky, protože, jak už to u veřejných zakázek bývá zvykem, se musel striktně dodržet termín dokončení do konce roku. Důsledkem pak byla tvorba poměrně velkých prasklin v omítkách, které z estetického pohledu nevypadaly příliš dobře. Tyto praskliny jsme pak následně museli přetírat speciální stěrkou pro sanaci mikrotrhlin v omítkách a ošetřená místa opětovně vymalovat. Plyne z toho poučení, že u sanačních omítek je dobré dodržovat technologické přestávky a podmínky jejich zrání, abyste se vyhnuli zbytečným vícepracím. Na této stavbě jsme to bohužel museli provést tímto způsobem, ale i tak se výsledné dílo ke spokojenosti všem vydařilo.

Sklepní prostory a jídelna v prvním nadzemním podlaží jsou v současnosti krásně zrekonstruované a budou dlouhé roky sloužit jejich uživatelům. Suterény jsou nyní bez problému využitelné jako plnohodnotné místnosti bez vlhkého zápachu, nevzhledných vlhkostních map, plísní a strachu, že na vás někde ze stropu spadne kus omítky.

Odvlhčení a rekonstrukce přízemí a sklepa budovy střední zdravotnické školy Svitavy. -fotogalerie