Odvlhčení spodní stavby Kostela svatého Jakuba v Kutné Hoře.

Blog

Publikováno: 14.02.2022

Naše společnost byla v roce 2019 přizvána jako subdodavatel na rozsáhlou rekonstrukci a obnovu významné kulturní památky – Kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře. V článku je popsáno, v čem spočívala naše práce na odvlhčení spodní stavby kostela, jaké sanační technologie jsme zde přímo použili a jak jsme si poradili s jejich šetrnou aplikací za specifických podmínek chráněné památky.

Odvlhčení spodní stavby Kostela svatého Jakuba v Kutné Hoře.

  • Lokalita: Kutná Hora - kostel sv. Jakuba
  • Objekt: kostel
  • Datum: Listopad 2021
  • Technologie: Obvodové zdivo kostela bylo opatřeno prvky aktivní drátové elektroosmózy pro šetrné odstranění vzlínající zemní vlhkosti. Prvky elektroosmózy byly zabudovány tak, aby nekazily estetický dojem a nepoškodily původní zdivo kostela.

Kostel sv. Jakuba a jeho rekonstrukce.

Rekonstrukce významné dominanty Kutné Hory započala již v roce 2010 a probíhala v několika etapách. Kompletně byla dokončena a dílo předáno až ke konci roku 2021. Došlo ke kompletní obnově historického kamenného zdiva, včetně venkovních omítek, dále ke statickému zajištění celého trojlodí kostela a podchycení základů jihovýchodní části včetně severní a jižní věže. Restaurovány byly kompletně výplně otvorů, vitráží, oken a mříží a také nástěnné malby v interiéru kostela.

Obnova venkovního pláště byla prováděna citlivě a po jednotlivých krocích s cílem co nejvíce zachovat původní historické prvky. Nejprve proběhlo mechanické čištění, odstranění ptačího trusu a náletové zeleně. Dále bylo zdivo očištěno tlakovou vodou, na spodních partiích byly aplikovány odsolovací zábaly buničinou, lokálně bylo zdivo opískováno. Následně bylo provedeno šetrné odstranění spárování a betonových krust z dob předchozích lokálních oprav. Jednotlivé kamenné bloky obvodového pláště byly opatřeny zpevňujícím nátěrem. Dožilé či lokálně chybějící kvádry a římsy byly doplněny novými z mušlového vápence.

Vlhkostní problémy a technologické řešení odvlhčení spodní stavby.

Spodní stavba kompletně celého kostela byla dle předběžných vlhkostních průzkumů poměrně značně zavlhlá. Hlavní podíl na nadměrném zavlhčení zdiva měla vzlínající vlhkost z podzákladí. Druhotnými činiteli v postupné degradaci spodní stavby byla voda odstřikující od zpevněných ploch kolem kostela a také od samotných kamenných říms a lavic ve spodních partiích stavby. Vzhledem k tomu, že objekt je starý několik staletí, bylo zdivo spolu s nadměrnou vlhkostí postiženo také vysokým zasolením stavebně škodlivými solemi. Do základového zdiva pod úrovní okolní dlažby docházelo k lokálnímu zasakování srážkových vod vlivem poškozených a ucpaných okapových svodů, nebo díky špatně spádovanému zadláždění, které se postupně propadalo směrem k obvodovému zdivu kostela.

Vzlínající vlhkost dokázala vystoupat na některých místech až do výšky cca 3 metry a byla patrná i v interiéru, který je oproti úrovni terénu vyvýšen cca o dva metry. Na omítkách se zde vyskytovaly vlhkostní mapy a solné výkvěty a docházelo k poškozování historicky cenných prvků.

Řešení sanace vlhkého zdiva muselo být uvažováno jako komplexní. Tedy kombinací několika technologií, úprav a postupů docílit maximálního snížení dopadů nadměrné vlhkosti na zdivo a citlivě snížit vlhkost zdiva na rovnovážnou úroveň. Součástí sanačního zásahu bylo i řešení nadměrného zasolení.

Důležité bylo odstranění všech lokálních zdrojů vlhnutí zdiva, jako byly poškozené a ucpané okapové svody, nebo poškozené spárování a degradované lavice, kterými do zdiva zatékalo. To bylo řešeno pomocí výměny kamenných prvků a opravy spárování. Dalším krokem bylo snížení dotace srážkové vody k základům. Toho bylo docíleno provedením mělkého odkopu podél obvodového zdiva a přespádováním ploch dlažeb. Dále bylo okolí kostela lépe odvodněno. Nadměrné zasolení zdiva bylo sníženo pomocí několika cyklů odsolovacích obkladů z buničiny. Povrch kamenných prvků byl opískován, aby se otevřely póry zdiva a odstranily nahromaděné nečistoty na povrchu, což usnadní odpařování vlhkosti.

Jako hlavní technologie pro potlačení kapilárního vzlínání vody z podzákladí a k šetrnému snížení vlhkosti zdiva na rovnovážnou úroveň byla zvolena technologie aktivní drátové elektroosmózy. Jedná se o úpravu, která je po technické stránce spíš novodobá a naši předci ji nepoužívali. Nicméně jde o velmi dobře přijímanou metodu z hlediska památkové péče, neboť nenarušuje původní zdivo a do stavby nejsou vnášeny žádné cizorodé látky. Nevzniká riziko narušení statiky objektu, ani poškození historického zdiva. Navíc je technologie snadno demontovatelná a nezanechá na objektu žádné negativní stopy.

Jejím hlavním benefitem je účinné a citlivé odvlhčení zdiva a potlačení vzlínající zemní vlhkosti. Po svém spuštění bude elektroosmóza postupně snižovat vlhkost stavebních konstrukcí, na kterých je nainstalována, po dobu několika let. Jedná se o masivní zdivo o značných šířkách. Snižování vlhkosti nebude překotné a nehrozí tak rozpad materiálů citlivých na rychlé změny vlhkostních poměrů. K instalaci systému elektroosmózy byla hlavním dodavatelem rekonstrukce kostela vybrána naše společnost.

Aplikace drátové elektroosmózy na historické památce.

Jak již víte z předchozích článků, nebo z popisu drátové elektroosmózy, tak se tato technologie skládá ze tří základních částí – anodové vedení, které se instaluje na vlhké zdivo, katodové vedení, které se zabudovává do podzákladí objektu a z řídící jednotky. Ta pohání celý systém, dodává do sestavy stejnosměrný elektrický proud o velmi nízkém napětí.

Všechny výše uvedené komponenty musely být na objektu instalovány tak, aby o nich kdokoliv nic netušil. Proto byla vynaložena maximální snaha elektrody „schovat“ a zabudovat do zdiva, a zároveň zajistit, aby byla elektroosmóza plně funkční a na daném objektu fungovala po dobu své obvyklé životnosti, tedy několik desetiletí.

S tím jsme se museli poprat. Anodové vedení bylo citlivě instalováno do prohloubených spár mezi jednotlivými kamennými prvky zdiva, případně na plochách, které budou omítnuty, byla využita pásová elektroda, tvořená vodivou sítí. Anodové vedení bylo následně zapraveno speciální vodovou maltou pro zlepšení kontaktu mezi elektrodami a samotným vlhkým zdivem. Prohloubené spáry byly nakonec zapraveny vápennou spárovací směsí a plochy zdiva byly omítnuty vápennou omítkou. Vzhled stavby tak nebyl narušen a kostel po obnově povrchů venkovního pláště na sobě nemá žádné známky instalace elektroosmotické technologie.

K instalaci katodového vedení – systému uzemňovacích elektrod – byl využit mělký odkop podél obvodového zdiva kostela. Do dna tohoto výkopu byly zavrtány jednotlivé katody a rovněž zality vodivou směsí pro zlepšení vodivosti mezi katodou a podzákladím. Všechny zemnící elektrody byly vzájemně propojeny vodičem v chráničce, umístěným na dno výkopu, který byl následně zpětně zasypán a zadlážděn. Oni o tomto rozvodu tak nemá náhodný kolemjdoucí ani tušení.

Jako finální práce musela být instalována řídící jednotka v interiéru kostela a obě větve elektrod do ní musely být zapojeny. Jednotlivé rozvody anod a katod byly instalovány po celém obvodu kostela, takže nebylo snadné tyto rozvody nakonec propojit a zapojit na řídící jednotku tak, aby to nebylo poznat. Byly opět využity spáry mezi kamennými bloky a kabely od elektrod byly takto vedeny až k řídící jednotce v sakristii. Vše bylo následně přespárováno. Řídící jednotka byla umístěna v interiéru do nově vyrobené dřevěné skříňky, která je sladěna s mobiliářem sakristie. V této skřínce byl umístěn i přívod elektrického proudu pro řídící jednotku. Celý systém byl spuštěn těsně před kompletním předáním díla do rukou investora. Naše firma ještě provedla kontrolu zapojení celého systému a úvodní kalibraci řídící jednotky na parametry rozsahu instalace. Dále jsme provedli plošné zaměření vlhkosti kompletně celého obvodového zdiva kostela pro sledování vývoje ústupu vlhkosti v dalších letech.

Zdařilá rekonstrukce.

Vše bylo dokončeno ke konci roku 2021 a výsledek opravdu stojí za to. Kostel svatého Jakuba v Kutné Hoře byl rekonstruován velmi citlivě a myslím, že na celkovém vzhledu po rekonstrukci je to vidět. Jedná se o důstojnou dominantu historického města, která určitě stojí za návštěvu a prohlídku. Na této rekonstrukci je vidět, že i v dnešní technické a uspěchané době stále existují šikovní řemeslníci, restaurátoři a stavebníci, kteří dokáží vrátit takové památce svůj původní lesk a ovládají postupy a řemesla, o kterých jsme si mysleli, že jsou nadobro zapomenutá.

Naše práce byla závislá na koordinaci s ostatními profesemi a s dalšími dodavatelskými firmami i s generálním dodavatel stavby. Tímto bychom všem chtěli poděkovat za vynikající spolupráci, díky které se dílo povedlo.

Odvlhčení spodní stavby Kostela svatého Jakuba v Kutné Hoře. -fotogalerie