Řešení hydroizolace a odstranění vlhkosti zdiva historického objektu.

Blog

Publikováno: 10.06.2022

V článku popíšeme typický soubor sanačních metod, které se používají na historických objektech k doplnění hydroizolace spodní stavby a k odstranění příčin nadměrné vlhkosti zdiva. Jako podklad pro tento článek poslouží jedna z našich větších realizací sanačních prací na menším venkovském zámku, který je starý přibližně 300 let, prošel několika rekonstrukcemi a v době komunismu a následných let značně zchátral.

Řešení hydroizolace a odstranění vlhkosti zdiva historického objektu.

  • Lokalita: Hrochův Týnec (okr. Chrudim)
  • Objekt: zámek
  • Datum: Září 2020
  • Technologie: Zdivo zámku, který prochází rekonstrukcí, trpělo nadměrnou vzlínající zemní vlhkostí. Šetrným zásahem v podobě instalace systému aktivní drátové elektroosmózy je zdivo pozvolna odvlhčováno a na dlouhá desetiletí bude chráněno před nadměrnou vlhkostí.

Popis objektu a příčiny vlhkostních poruch.

Objekt menšího zámku, na kterém budeme popisovat soubor sanačních opatření, je klasického obdélníkové půdorysu. Je částečně podsklepen a má čtyři nadzemní podlaží. Zdivo spodní stavby je spíše kamenné, nebo smíšené a postupně přechází ve zdivo cihelné. Šířka stěn v suterénech a v přízemí je od 60 do 90 cm. Kolem celého zámečku se nachází rozsáhlý park.

Objekt je starý přibližně 300 let a ve své historii prošel několika většími rekonstrukcemi. V době komunismu objekt sloužil jako dětský domov a středisko výchovné péče. V roce 2010 přešel objekt do majetku obce a byl donedávna cca 10 let opuštěný. Během posledních desítek let zámek značně zpustl a projevily se na něm dlouhodobě neřešené problémy s nadměrnou vlhkostí a nevhodné stavební zásahy, provedené v minulosti. Rozsáhlá rekonstrukce započala první etapou v roce 2020. Jako první na řadu přišla nezbytná opatření proti vlhkosti a obnova suterénu a přízemí.

Každou rekonstrukci musí předcházet fáze průzkumů a zjišťování informací o stavbě. Proto jsme již v roce 2017 na objektu provedli rozsáhlou diagnostiku zdiva a vlhkostní průzkum. Z tohoto průzkumu jsme pak sestavili seznam hlavních příčin dlouhodobého vlhnutí zdiva objektu. Na základě tohoto seznamu jsme navrhli níže popsaný soubor opatření, které mají za cíl odstranit všechny příčiny vlhkostních poruch.

Mezi hlavní příčiny vlhkostních poruch patřila vzlínající zemní vlhkost, pronikající do obvodového a vnitřního zdiva z podzákladí objektu. Absence vodorovných hydroizolací spodní stavby byla patrná prakticky po celém půdorysu zámku na původních omítkách, které byly degradované a značně zasolené. Druhou příčinou byla volná voda zasakující do zdiva a základů z boku od přilehlé zeminy. Tuto vlhkost ještě umocňovala jílovitá zemina v bezprostředním okolí objektu a zanedbané povrchové úpravy podél obvodového zdiva. Související a zároveň lokální příčinou byly zanešené a poškozené okapové svody. Vyšší vlhkost zdiva obecně na stavbě umocňovaly pro vodní páru špatně prodyšné povrchové úpravy, jako byly např. akrylátové nátěry, dřevěné obložení stěn, cementové betonové krusty na zdivu, sloužící k jeho zpevnění a další. Dílčí poruchy zejména na fasádě a balkonech se pak týkaly hlavně zanedbaných klempířských prvků a zátoky do poškozených míst na balkonech a členitých fasádních prvcích.

Soubor opatření pro odstranění hlavních příčin vlhnutí zdiva.

Pro řešení příčin vlhkostních poruch jsme zvolili soubor několika sanačních technologií a postupů, které dohromady tvoří ucelený soubor opatření. Museli jsme brát na zřetel také fakt, že objekt se nachází pod ochranou státní památkové péče a většina destruktivních metod sanace, jako je podřezání zdiva, nebo chemické injektáže jsme museli z návrhu vyloučit.

Příčinu vzlínající vlhkosti jsme se rozhodli řešit instalací technologie aktivní drátové elektroosmózy, která je ke stavbě šetrná, je schopna postupně odvlhčit zdivo a dále potlačit dlouhodobě vzlínání vody zdivem. Doprovodným opatřením k výše uvedené technologii bylo provedení odstranění podlahových vrstev a aplikace nových provětrávaných podlah. Ty byly vytvořeny pomocí sestavy plastových segmentů, které připomínají eskymácká iglú. Vlhké podloží a navazující vrstvy podlah se díky tomu oddělí vzduchovou dutinou, která je v ideálním případě odvětrána sestavou nasávacích a výdechových otvorů. Nádechové otvory byly vytvořeny pomocí jádrových vrtů skrz zdivo do exteriéru a k odvětrání byla podlaha napojena na nevyužívaná komínová tělesa. V dutině pak začne pozvolna proudit vzduch, který odvětrává přebytečnou vlhkost a napomáhá k vysoušení zdiva. Tímto opatřením se snížil tlak vzlínající vlhkosti na zdivo. Souborem obou technologií docílíme skutečně dlouhodobého udržení zdiva v suchém stavu.

Druhou příčinou je volná voda zasakující do zdiva z boku a hromadící se u paty zdiva po deštích. Rozhodli jsme se provést odkop obvodového zdiva domu a realizaci nové svislé hydroizolace pomocí hydroizolačních stěrek a navazujících ochranných vrstev. Tato izolace ochrání zdivo před vsakování volné vody. Výkop bude po provedení izolačních vrstev zpětně zahutněn vytěženou jílovitou zeminou a povrch výkopu bude vyspádován směrem od zdiva. Snížená propustnost jílovitých vrstev zeminy nám zajistí odvod srážkových vod a jejich vsakování v bezpečné vzdálenosti od objektu. Povrchové úpravy a chodník kolem objektu musí být rovněž vyspádován směrem od obvodového zdiva, aby po něm voda odtékala mimo zdivo.

Během venkovních prací byly opraveny okapové svody a jejich napojení na dešťovou kanalizaci. Okapové svody byly opatřeny lapači střešních splavenin, které je nutné pravidelně čistit a udržovat průchozí. Svody jsou tak kontrolovatelné a v budoucnu se budou lépe hledat jejich případné závady. Zároveň nedojde k ucpání svodů, aniž by o tom údržba věděla.

Poslední hlavní úpravou byla výměna povrchových úprav zdiva. Veškeré špatně prodyšné materiály byly odstraněny a nahrazeny vápennými omítkami, lokálně sanačními omítkami. Prostory byly vymalovány vysoce paropropustnými vápennými nátěry.

Řešení hydroizolace a odstranění vlhkosti zdiva historického objektu. -fotogalerie