Řešení odvlhčení a sanace vlhkého zdiva většího bytového domu.

Blog

Publikováno: 19.02.2019

Článek pojednává o řešení sanace vlhkého zdiva složitější stavby bytového domu. Jsou zde popsány příčiny vlhnutí stavby zjištěné průzkumem a realizace nové svislé hydroizolace, drenáže a dalších stavebních prací nutných pro vyřešení problému bytového domu s nadměrnou vlhkostí.

Řešení odvlhčení a sanace vlhkého zdiva většího bytového domu.

  • Lokalita: Lázně Bohdaneč (okr. Pardubice)
  • Objekt: bytový dům
  • Datum: Červenec 2017
  • Technologie: Provedení sanace vlhkého zdiva rozsáhlého bytového domu. Celý objekt byl odkopán, byla provedena nová svislá hydroizolace asfaltovými modifikovanými pásy, dále drenáž, zateplení zdiva a soklu, marmolit, okapové chodníky a nová schodiště.

Řešení odvlhčení a sanace vlhkého zdiva bytového domu.

Společnost SANOTECH.cz s.r.o. byla přizvána k vyřešení dlouhodobých problémů s vlhkostí rozsáhlého, kompletně podsklepeného bytového domu. Jedná se o rozsáhlý objekt, který v minulosti sloužil jako vojenské kasárny. Připomíná tvar písmene E a byl postaven přibližně v 50. letech 20. století. Bytový dům se nachází v relativně rovinatém pozemku. Jedná se o samostatně stojící objekt, což je pro provádění rozsáhlejších sanačních prací vždy lepší předpoklad, než řešení obdobného objektu v řadové zástavbě.

Provedený vlhkostní průzkum zjistil jako hlavní příčinu vlhnutí zdiva zejména poškozenou svislou hydroizolaci suterénního obvodového zdiva. Obvodové partie zdiva byly ve velmi špatném stavu a bylo zde patrné neblahé působení vlhkosti v od podlah až po stropní konstrukce suterénu. Z provedených měření vyšlo také najevo, že zde je pouze zanedbatelná vzlínající zemní vlhkost a původní vodorovné hydroizolace spodní stavby domu jsou v poměrně zachovalém stavu, i když je jasné, že v současnosti jsou již na hraně své životnosti a do budoucna se bude jejich stav stále zhoršovat.

Dalšími lokálními problémy byly porušené, ucpané a špatně odvodněné okapové svody, které způsobovaly při větších deštích lokální přivlhčování zdiva v místě umístění těchto svodů. Vnitřní omítky v suterénu se v době vlhkostního průzkumu nacházely ve značně poškozeném stavu. Na mnoha místech byly již kompletně opadané a odfouklé od zdiva.

Přáním zástupců SVJ bytového domu bylo provést komplexní sanaci vlhkého zdiva v rozsahu celého suterénu bytového domu. Chtěli řešit obnovu zejména svislé hydroizolace, dále provést lokální opravy a výměnu okapových svodů a jejich kvalitní napojení na dešťovou kanalizaci. Požadavek byl také na opravu soklových partií zdiva v přízemí podél obvodu celého objektu, kde byly patrné škody způsobené vlhkostí. Bylo zde požadováno také přestavění a kompletní rekonstrukce vstupů do jednotlivých vchodů a provedení doplňkových stavebních prací, spočívajících zejména v povrchových úpravách v bezprostředním okolí bytového domu.

Návrh a realizace nové svislé hydroizolace, drenáže, povrchových soklových úprav a dalších dílčích stavebních úprav.

Návrh celkového odvlhčení suterénního zdiva bytového domu bylo nutno koncipovat zejména tak, aby byla obnovena funkčnost svislé hydroizolace. Byla tedy navržena kompletní odkopávka bytového domu zvenčí, přičemž hloubka výkopu byla přibližně 1,8 metru, šířka pak cca 1,5 metru. Celkově bylo odkopáno úctyhodných 300 m3 zeminy. Pro vnější odkop jsme se rozhodli vzhledem k možnosti dobrého přístupu ke všem sanovaným konstrukcím z venkovní strany domu. Kolem domu byly rozsáhlejší travnaté plochy umožňující pohyb mechanizace i ukládání dočasně vybagrované zeminy. Problémem zde byly při provádění odkopů často špatně vyznačené, či úplně nevyznačené inženýrské sítě, protože byl objekt dříve kasárnou a vše nebylo zachyceno v plánech. Postup odkopu proto probíhal s nejvyšší opatrností.

Dále musel být dům odkopáván po jednotlivých etapách. Z hlediska rozlehlosti celé stavby a z hlediska možného ohrožení statiky při provedené celkového odkopu, proto muselo být přistoupeno k etapizaci zakázky. Jednotlivý úsek byl vždy odkopán, zapažen a posléze bylo provedeno odstranění zbytků původní izolace, vyrovnání zdiva a aplikace modifikovaných asfaltových hydroizolačních pásů s přesahem. Na tyto pásy byla aplikována ochranná a zateplovací vrstva extrudovaného polystyrenu pro ochranu asfaltových pásů při zpětném záhozu výkopu a také pro omezení vzniku kondenzace vzdušné vlhkosti na chladných obvodových stěnách v suterénu. Dno výkopu bylo upraveno betonovým náběhovým klínem, který byl proveden v příčném a podélném spádu. Do tohoto klínu byla umístěna drenážní trubice. Na vrstvu extrudovaného polystyrenu se přichytila nopová folie s geotextilií a drenáž byla spolu se štěrkem zabalena do geotextilie a byl vytvořen drenážní bal. Nopová folie tvoří tzv. svislou drenáž – napomáhá odvádět srážkovou vodu ke spodní podélné drenáži. Drenáž byla dále napojena na dešťovou kanalizaci a v místech ohybů byly umístěny revizní šachty pro kontrolu a čištění drenáže na dně výkopu.

Poté bylo možno přejít k postupnému záhozu drenáže zeminou. Ta byla hutněna. Takto byl celý bytový dům rozfázován na celkem šest etap. U vchodových prostor do bytového domu bylo nutno ještě provést demolici původních vstupních schodišť a v místech s okapovými svody byla provedena jejich výměna a nové řádné samostatné napojení na dešťovou kanalizaci.

Na závěr byl řešen sokl budovy. Zde byl proveden marmolit, jak je patrné z obrázků níže. Schodišťové vstupy do vchodů byly kompletně nově provedeny. Na závěr byl vytvořen okapový chodník podél celého domu, tvořený betonovými obrubníky a kačírkem a byl vyset nový trávník. Po několika měsících od zahájení výkopových a stavebních prací nebylo po náročné stavbě ani památky.

Závěr – náročné dílo přineslo kýžený výsledek.

Od začátku stavebních prací po jejich zakončení a kompletní předání díla investorovi uplynulo přibližně 7 měsíců. Jednalo se o poměrně složitou a náročnou sanaci, ale výsledek určitě stojí za to a majitelé již mají na dlouhá léta od vlhkosti pokoj. V druhé etapě bude ještě nutné provést výměnu vlhkostí poškozených omítek v interiéru suterénních prostor. Celé dílo se vydařilo také díky dobré spolupráci mezi realizační firmou, zástupci SVJ a stavebním dozorem investora a schopnosti všech zúčastněných stran si vyjít vstříc.

Řešíte obdobné problémy s vlhkostí ve Vašem domě? Námi realizované stavby hovoří za vše, jsme v této problematice již řadu let a realizovali jsme i takto složité případy sanace. Pomůžeme i Vám, proto se na nás neváhejte obrátit. Vše zajistíme od přípravného vlhkostního průzkumu, přes návrh sanace vlhkého zdiva, etapizaci zakázky, určení příčin vlhnutí zdiva a zasolení zdiva a vhodných technologií a postupů nutných k odstranění příčin nadměrné vlhkosti zdiva. Valnou většinu námi navržených technologií a postupů pro sanaci vlhkého zdiva jsme schopni zrealizovat vlastními silami. Můžete tak využít komplexního přístupu. Návrh sanace, realizace díla, stavební dohled a kontrola jakosti prováděných prací spojená s dlouhodobými záruka na prováděné dílo. Neváhejte se na nás obrátit.

Řešení odvlhčení a sanace vlhkého zdiva většího bytového domu. -fotogalerie