Řešení odvlhčení zdiva během rekonstrukce rodinného domu.

Blog

Publikováno: 03.03.2020

Pokud plánujete nebo již provádíte rekonstrukci staršího rodinného domu, měly by být úvahy o jeho dodatečné izolaci a odvlhčení jedním z prvních kroků, které podniknete. Pokud s tím chcete pomoci, ozvěte se nám, rádi Vám pomůžeme. V článku popisujeme řešení komplexní sanace vlhkého zdiva na klasickém dvojdomku z 1. poloviny 20. století.

Řešení odvlhčení zdiva během rekonstrukce rodinného domu.

Příčiny a následky nadměrné vlhkosti zdiva.

Prvním krokem ještě před tím, než začnete provádět jakékoliv zásahy, jež mají mít za následek odvlhčení domu, by mělo být provedení dodatečného vlhkostního průzkumu. Ten Vám má poskytnout základní informace z jakých zdrojů objekt vlhne a jak moc je zdivo zavlhčeno. Vlhkostní průzkum v postačující kvalitě je Vám schopen sestavit odborník v oblasti sanací vlhkého zdiva. Před tím, než začnete provádět zásahy, proto doporučujeme, abyste se poradili s odborníkem.

Dobře zpracovaný vlhkostí průzkum vám dá návod, na co se zaměřit a jaká opatření proti vlhkosti provést. V případě tohoto domu byly příčiny poměrně zjevné. Dům trpěl vzlínající zemní vlhkostí z podzákladí, protože původní vodorovné hydroizolace byly již zcela dožilé a neplnily svůj účel. Suterénní prostory a jejich obvodové stěny byly vystaveny působení vlhkosti z boku od přilehlé zeminy. Nepropustná zemina v okolí objektu brání rychlejšímu vsakování dešťových srážek do podloží a srážková voda pak dočasně tlakově působí na obvodové zdivo suterénu. Občas tedy docházelo i k pronikání tekoucí vody zdivem. Sanační návrh tak musel být upraven, aby nové izolace byly schopny odolat i občasnému působení tlakové vody.

Dalším problémem zjištěným v suterénu byla kolísající hladina spodní vody. Objekt se nachází v blízkosti řeky. V období jarního tání sněhu, případně dlouhotrvajících dešťů, může docházet k nárůstu hladiny spodní vody a ke zvýšenému tlaku vody na základy domu.

Lokální závady, jako jsou špatně zaústěné okapové svody, byly již před samotnou návštěvou naším sanačním technikem, majitelem odstraněny. Stejně tak bylo oklepáno prakticky všechno zdivo v suterénu a ve většině místností ve sklepě byla odstraněna původní betonová podlaha. Zbylé omítky v suterénu a místy i v přízemí byly silně zasaženy vzlínající vlhkostí a solemi, jak dokumentují fotografie níže.

Koncepce sanační opatření proti vlhkosti.

Kolem domu je zapotřebí provést odvodnění. Kolem suterénu je plánován odkop až na úroveň podlahy sklepa a v nepodsklepené části do přibližně 50 cm od úrovně terénu. Na dno výkopů budou umístěny drenáže do dvou samostatných větví pro hluboký a mělký odkop. Drenáže budou napojeny do zasakovací jímky na zahradě dál od objektu. Obnažené zdivo pod úrovní terénu bude vyrovnáno a aplikována nová svislá izolace flexibilní polymerní hydroizolační stěrkou, včetně tepelné izolace a ochrany izolace nopovou folií.

Veškeré původní zdivo domu bude doplněno o novou vodorovnou hydroizolaci pomocí technologie chemické injektáže akrylátovými gely. Tyto gely utěsňují zdivo zcela. Byly použity z důvodu možného rizika výskytu tlakové vody v suterénu. Injektáže budou v podsklepené části domu provedeny v úrovni podlah sklepa a v nepodsklepené části v úrovni podkladních betonů podlah přízemí. Propojení dvou linií injektáží bude provedeno svislou injektáží.

V suterénu budou dále použity provětrávané podlahy ze systému tvarovek z tvrdého pvc. Na ně bude proveden základový beton nových podlah. Odvětrání systému dutinových podlah bude přes nevyužívaný komínový průduch ze suterénu. Přívody vzduchu do systému provětrávaných podlah budou skrz drážky ve zdivu z interiéru suterénu, případně přes jádrové vrty z exteriéru, podle tahu komínového tělesa. Provětrávané podlahy jsou zvoleny z důvodu možného občasného působení tlakové vody na spodní stavbu suterénu.

Obvodového zdivo uprostřed suterénu, na které z druhé strany přiléhá zemina a není možné jej odkopat zvenčí, bude injektováno v úrovni stropu. Od stropu po podlahu suterénu bude poté provedena vnitřní svislá hydroizolace za pomoci minerální hydroizolační stěrky. Veškeré další povrchové úpravy zdiva budou provedeny klasickými sanačními omítkami. Suterén bude větrán pomocí přirozeného větrání okenními otvory ze sklepa.

Řešení odvlhčení zdiva během rekonstrukce rodinného domu. -fotogalerie