Různé druhy injektáží pro sanaci vlhkého zdiva.

Blog

Publikováno: 05.01.2020

Článek mapuje nejpoužívanější způsoby sanace vlhkého zdiva a dodatečné izolace zdiva technologií chemických injektáží. Text shrnuje, na jaké druhy zdiva a vlhkosti jsou jednotlivé typy injektáží vhodné. Na sanaci vlhkého zdiva neexistuje jednotný druh injektáže, který by se dal universálně použít.

Různé druhy injektáží pro sanaci vlhkého zdiva.

Není injektáž jako injektáž.

Injektáže vlhkého zdiva se v posledních třiceti letech využívají k sanaci vlhkého zdiva a dodatečné izolaci zdiva proti různým druhům vlhkosti. Zpočátku se používalo mimo jiné tzv. vodní sklo a další průkopnické materiály. Jejich účinnost byla nejistá a výsledek dlouhodobě suchého zdiva po provedené sanaci také. S postupem času a postupem výzkumu v tomto oboru se injektáže vlhkého zdiva začaly dělit do tří základních kategorií – hydrofobizující injektáže, injektáže kombinující hydrofobizaci a částečně utěsňující kapiláry a injektáže, které kapilární systém ve zdivu zcela utěsňují.

Každý druh injektáže je vhodný pro jiné druhy zdiva pro jiné druhy vlhkostí. Mezi druhy vlhkostí, se kterými se z pohledu chemické injektáže můžeme setkat, je vlhkost vzlínající z podzákladí objektu, případně druhotně vzlínající do zdiva pod úrovní terénu od přilehlé zeminy a vlhkost působící na zdivo hydrostatickým tlakem   - nejčastěji od vysoké hladiny spodní vody v suterénech, případně od většího náporu vody z výrazných atmosférických srážek v kombinaci se špatně propustnou zeminou v okolí objektu.

Druhy a charakter zdiva, které u injektáží rozlišujeme jsou zdiva cihelná, kamenná, smíšená, postavená z dutých cihel, dále zdiva s výskytem kaveren a mezer, případně tzv. sendvičová zdiva (s výskytem dutiny s výplní, nebo bez výplně uprostřed zdi). Kamenná zdiva se pak dále dělí dle druhu zdícího materiálu – jinou nasákavost má např. žula a pískovec. Rovněž cihelná zdiva se mohou lišit druhem cihel a jejich kvalitou, včetně tzv. nepálených cihel a různých jiných specifických materiálů, které lidé používali pro stavbu budov.

Velmi důležitým faktorem při volbě vhodné injektáže je pak také úroveň nasycení materiálu vodou. Tento parametr určí až kvalitně provedený vlhkostní průzkum, předcházející samotné sanaci vlhkosti. Každý materiál má jinou nasákavost, proto je důležité zvážit použití druhu injektáže v závislosti na několika parametrech. Je tedy vidět, že učinit rozhodnutí, jakou injektáž použít není úplně jednoduché. Proto pokud zvažujete provedení izolace zdiva chemickou injektáží, volte firmy, které nabízejí všechny druhy injektáží. Nebudou se Vám snažit prodat pouze tu svou jedinou „osvědčenou“ technologii injektáže, ale citlivě posoudí objekt a navrhnou vhodnou technologii na míru. Výsledek sanace je pak zaručen, stejně jako dlouhodobá funkčnost nové izolace zdiva.

Tři základní typy injektáží pro vytvoření dodatečné bariéry proti vlhkosti.

Injektáže, které zdivo hydrofobizují:

Princip hydrofobizace funguje po aplikaci injektážního prostředku, který se naváže na stěny kapilár uvnitř zdiva. Tyto stěny jsou následně pro vodu nesmáčivé a molekula vody v kapalném stavu nemůže dále zdivem vzlínat. Vlhkost se tak drží pod úrovní hydrofobizované clony. Mezi nejznámější typy hydrofobizačních injektážní patří injektáže silan-siloxanovým krémem, silikonovými mikroemulzemi, vodnými roztoky methylsilanolátu draselného a další. Tyto injektáže jsou vhodné do cihelného zdiva až do 95% nasycení stavebního materiálu vodou. Jsou vhodné jako bariéra proti vzlínající zemní vlhkosti, proti tlakové vodě nejsou účinné. Lze je rovněž aplikovat do zdiva z dutých cihel, do zdiva z nepálených cihel a zdiva s výskytem kaveren a dutin. V těchto případech je nutné provést před samotnou aplikací injektážních prostředků ještě předinjektáž cementovým mlékem, pro vyplnění dutin ve zdivu. Aplikují se tlakovými čerpadly přes injektážní pakty, případně beztlakově do předem vyvrtaných otvorů ve zdivu.

Injektáže, které zdivo hydrofobizují a zároveň částečně utěsňují:

Mezi tyto druhy injektáží patří tzv. křemičitanové injektáže. Jde o směs silanů a siloxanů, které způsobují hydrofobizaci zdiva, stejně jako výše uvedené druhy injektáží. Dodatečně jsou zde zastoupeny křemičitany, které vytvářejí v kapilárním systému vlhkého zdiva pěvně vázané nerozpustné sloučeniny, způsobující zúžení kapilár. Obecně lze konstatovat, že tyto druhy injektáže jsou účinnější, než první kategorie. Jsou vhodné pro zdivo cihelné, kamenné a smíšené až do 95% nasycení materiálu vodou. Jsou vhodné pro injektáž proti vzlínající zemní vlhkosti, zároveň s nimi je možno provádět plošné injektáže zdiva pod úrovní terénu, ale je nutno si být 100 % jistý, že zdivo není vystaveno působení tlakové vody. Tu totiž, ani přes svou vysokou schopnost utěsnit zdivo, tyto injektáže nezastaví. Aplikace probíhá výhradně přes injektážní pakry tlakovými čerpadly do předem předvrtaných otvorů.

Injektáže, které zdivo zcela utěsňují:

Do rodiny těchto injektážních technologií patří zejména injektáže zdiva jednosložkovými a dvousložkovými polyuretanovými pryskyřicemi a injektáže zdiva akrylátovými gely. Polyuretany jsou obecně vhodné pro zastavení aktivních průsaků tekoucí vody zdivem, případně k utěsnění trhlin ve zdivu. Jsou vhodné pro vytvoření dodatečné bariéry v případě působení tlakové vody, neboť při reakci s vodou okamžitě bobtnají a utěsňují kapilární systém zdiva. U zdiva s většími tloušťkami a u nesourodého kamenného zdiva, kterým vlhkost pouze vzlíná však nemusejí být zcela účinné a proniknout do všech kapilár v celé profilu zdiva.

Injektáže akrylátovými gely jsou výhodné z důvodu možnosti kontroly reakce injektovaného materiálu s vlhkostí. Akrylátové gely mají ve své počáteční fázi velmi nízkou viskozitu, podobnou viskozitě vodě (viskozita = schopnost tekuté látky pronikat strukturou pevné látky). Z toho důvodu může akrylátový gel proniknout i do nejjemnější pórů a kapilár zdiva. Po kratší době, která uplyne po samotné aplikaci, se kapalina začne měnit v gel, který zdivo utěsňuje. Tato injektáž je spolehlivá proti vzlínající vlhkosti a lze jí s úspěchem aplikovat i proti působení tlakové vody. Můžeme s ní vytvářet i rubové a plošné injektáže zdiva z vnitřní strany zdiva, kdy není nutno provádět při hydroizolacích náročné výkopové práce. Injektáže akrylátovým jsou bezpochyby nejvíce universálním typem chemických injektáží, jsou však poměrně cenově nákladné, a proto je zpravidla nepoužíváme všude.

Různé druhy injektáží pro sanaci vlhkého zdiva. -fotogalerie