Sanace vlhkého zdiva vily v pražské Bubenči.

Blog

Publikováno: 14.12.2018

Článek pojednává o návrhu sanace vlhkého zdiva, úvodním vlhkostním průzkumu a zjištění příčin vlhnutí stavby a následně zpracování návrhu včetně jeho realizace.

Sanace vlhkého zdiva vily v pražské Bubenči.

  • Lokalita: Praha 6 Bubeneč
  • Objekt: Historická vila
  • Datum: Listopad 2017
  • Technologie: Provedení komplexní sanace vlhkého zdiva historické budovy s použitím metody aktivní drátové elektroosmózy pro zamezení vzlínání vlhkosti do přízemních prostor a dále provedení nové svislé izolace bitumenovou stěrkou a provedena drenáž.

Případová studie – sanace vlhkého zdiva – vila Bubeneč

Společnost SANOTECH.cz s.r.o. byla přizvána k provedení vlhkostního průzkumu a návrhu řešení sanace vlhkého zdiva v samostatně stojící vile v pražské čtvrti Bubeneč. Jedná se o budovu z 30. let 20. století, která v minulosti prošla celkovou rekonstrukcí, kde byla řešena i problematika vlhkého zdiva a dožilých hydroizolací. Během vlhkostního průzkumu byla odhalena celá řada zásadních nedostatků minulých rekonstrukcí.

Při minulé přestavbě vily byla částečně řešena obnova hydroizolačních opatření. Byla provedena svislá izolace suterénních prostor odkopáním terénu, instalací drenážního systému do dna výkopu a provedením nopové folie na obvodové stěny. Po odkrytí výkopu, pro zjištění stavu těchto stavebních úprav, byly odhaleny zásadní nedostatky ve svislé izolaci. Při zpětném zásypu došlo, pravděpodobně vlivem působení tlaku zeminy, k poškození nopové folie, zejména v místech různých větších ohybů. U dešťových svodů byla nopová folie neodborně provedena a celou dobu od rekonstrukce zde docházelo k průsakům vlhkosti. Zdivo bylo ve spodní části, před položeným nopové folie, zpevněno a vyrovnáno betonovým korpusem, který se, při odkrytí výkopu, u dna v rozích bortil, pravděpodobně vlivem zvýšené vlhkosti v těchto partiích zdiva a vlivem špatného ukotvení korpusu na původní zdivo. Vodorovné hydroizolační vrstvy, které mají obecně fungovat jako ochrana zdiva proti vzlínající vlhkosti, byly při průzkumu nalezeny až přibližně metr od úrovně podlah suterénu. Z toho důvodu byly při vlhkostním průzkumu v interiéru suterénu jasně patrné vlhkostní mapy, poškozená omítka a solné výkvěty ve spodních partiích zdiva. Z důvodu stáří vodorovných hydroizolací docházelo ke vzlínání vody nad tyto vrstvy, které již neplnily svou funkci. Po oklepání omítek byla na mnoha místech nalezena nopová folie, která byla na zdivo osazena v interiéru. Obecně mají tyto úpravy za cíl zamaskovat vlhkostní problémy a zamezit poškozování vnitřních omítek. Vedou však také ke zvýšení vlhkosti zdiva pod touto úpravou a k posunutí vzlínání vlhkosti výše. Nevhodné bylo i složení omítkových vrstev. Byly použity sádrové omítky, které při použití na vlhkém zdivu, vytváření jasně viditelné vlhkostní mapy, protože sádra váže vodu. Dochází také ke zvýšené tvorbě solných výkvětů. 

Grafické výstupy z vlhkostního průzkumu, který byl prováděn v interiéru, jsou uvedeny níže. Z měření je patrná zvýšená vlhkost obvodového zdiva, nasvědčující vzlínání vlhkosti z podzákladí. Vlhkosti naměřené na obvodovém zdivu byly z hlediska hodnocení vlhkosti zdiva velmi vysoké. Měření vlhkosti bylo provedeno mikrovlnou nedestruktivní metodou přístrojem MOIST 350 B, který umožňuje měřit vlhkost v ploše zdiva až do hloubky 90 cm.

Tabulka 1 – shrnutí výsledků měření vlhkosti v interiéru

 

M1 – obvodové zdivo

M2 – obvodové zdivo

M3 – vnitřní zdivo

Průměrná vlhkost

12,3 % hm.

13,9 % hm.

7,0 % hm.

Minimální vlhkost

2,0 % hm.

5,2 % hm.

2,5 % hm.

Maximální vlhkost

26,0 % hm.

20,2 % hm.

13,0 % hm.

 

 

Návrh řešení sanace vlhkého zdiva

 

Na základě provedeného vlhkostního a stavebně technického průzkumu se návrh řešení problematiky vlhkého zdiva soustředil na odstranění příčin vlhnutí stavby a na obnovu vlhkostí poškozených povrchových úprav zdiva v interiéru.

K vyřešení vzlínání vlhkosti z podzákladí byl navržen systém aktivní drátové elektroosmózy. Tato technologie je pro dané prostory vhodná, protože je s ní spojen minimální stavební zásah do zděných konstrukcí. Z hlediska funkčnosti je tato metoda schopna odvlhčit zdivo o velkých šířkách a odvlhčit jej až po základy, tedy ne pouze do určité úrovně vodorovné bariéry vzniklé například podříznutím zdiva a vložením izolace, nebo chemickou injektážní clonou.

Celý systém se skládá z řídící jednotky, která byla umístěna v technickém zázemí budovy a dále ze síťové kladné elektrody, propojené vodivým propojením s řídící jednotkou. Další součástí systému je pak sestava zemnících tyčí (katod), které vytvářejí protipól síťové elektrodě. Řídíc jednotka do celého okruhu dodává elektrický proud a ve zdivu za pomoci sestavy elektrod vzniká elektrické pole a dochází k přesunu vlhkosti směrem do podzákladí k místu uložení uzemňovacích tyčí. Aktivní drátová elektroosmóza přímo odvlhčuje zdivo zasažené vzlínající vlhkostí a dále jej dlouhodobě udržuje v suchém stavu. Generované elektrické pole mezi sestavou elektrod brání zpětnému vzlínání vlhkosti do zdiva. Celý systém má velmi dlouhou životnost, která je koncipována na 50 – 70 let.

Další příčinou vlhkosti v objektu byla špatně provedená svislá izolace a zátoky vlhkosti od přilehlé zeminy. Došlo ke znovuotevření výkopu, odstranění staré a poškozené nopové folie a k vytvoření nových svislých hydroizolací pomocí asfaltových pásů. Před zpětným záhozem byla dále prověřena funkčnost drenáže, opraveny a dozděny spodní partie zdiva, provedena tepelná izolace a odkop byl postupně zpětně zasypán. Drenážní systém byl nově opatřen revizními šachtami, které slouží ke kontrole a proplachování.

Omítky v interiéru byly do značné části oklepány a provedeny nové sanační omítky, které lépe vyhovují místním podmínkám. Tyto omítkové systémy po aplikaci technologie aktivní drátové elektroosmózy umožňují rychlé odpařování vlhkosti ze zdiva a jsou schopny pojmout soli, které se během procesu odvlhčení mohou objevit na povrchu zdiva. Bylo navrženo nové sanační omítkové souvrství s hydrofilními vlastnostmi, které se hodí do interiéru suterénu, jako je tento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanace vlhkého zdiva vily v pražské Bubenči. -fotogalerie