Sanace zámecké parkové zdi – zámek Vsetín.

Blog

Publikováno: 16.04.2022

V článku se dozvíte o sanaci zámecké parkové zdi vsetínského zámku, kterou jako hlavní dodavatel stavebních prací prováděla firma Redal Aktiv s.r.o. a naše společnost byla přizvána k instalaci technologie aktivní drátové elektroosmózy pro odvlhčení silně zavlhlého zdiva. V textu níže je popsán celkový přístup k sanaci zámecké parkové zdi a jednotlivé stavební úkony, které se zde realizovaly.

Sanace zámecké parkové zdi – zámek Vsetín.

  • Lokalita: Vsetín
  • Objekt: zámek
  • Datum: Červen 2020
  • Technologie: Pro šetrné odvlhčení historického obvodového zdiva zámecké zahrady byla aplikována technologie aktivní elektroosmózy s osazením vodičů na vlhké zdivo a do jeho podzákladí. Technologie byla využita pro její účinnost a šetrnost ke stavbě.

Zámek Vsetín – stručné seznámení s touto památkou.

Renesanční zámek ve Vsetíně byl postaven v první polovině 17. století na základech středověké tvrze z 15. století na vyvýšenině pravého břehu řeky Bečvy. Poté byl zámek několikrát přestavěn a upravován. Současnou klasicistní podobu získal v letech 1833 – 1834. Od roku 1949 přešel zámek do majetku státu. Za dob komunismu se zde vystřídalo několik institucí. Po revoluci získal zámek jeho původní majitel Tomáš Baťa, který jej v roce 1993 daroval městu. Poslední úpravy zámku proběhly v letech 2014 – 2015, kdy došlo k renovaci interiérů, vybudování moderních depozitářů a k rozvodu nových elektrických a datových sítí. V současnosti je vsetínský zámek sídlem Muzea regionu Valašsko.

V roce 2020 pak byla spuštěna druhá etapa rozsáhlé rekonstrukce zámku, která se zaměřila na obvodovou zámeckou zeď, jež odděluje malebnou zahradu od vedlejší komunikace. Další částí této etapy pak byla oprava vstupů do zámku.

Zámecká ohradní zeď – stav před rekonstrukcí.

Zámecká zeď se před svou obnovou nacházela v poměrně zanedbaném stavu. Poškozená byla jak omítka, tak také jednotlivé kamenné prvky a zdící materiály. K postupné degradaci zdi přispívala zejména vzlínající zemní vlhkost a dešťová voda zasakující do podzákladí v blízkém okolí a do degradovaných ploch omítkoviny. Vše pak umocňovaly přechody mezi mrazivým a teplejším počasím v zimním období.

Kamenné prvky zámecké zdi byly silně biologicky napadeny mechy a lišejníky. Dalším činitelem byly nevhodné stavební zásahy provedené v minulosti. Hlavně se pak jednalo o různé typy lokálních oprav zdiva betonovými krustami a pro vodní páru neprodyšnými materiály. Původní zdící prvky a kameny vykazovaly četné trhliny a spárování jednotlivých bloků bylo z velké části vydroleno a degradováno.

Rekonstrukce zámecké ohradní zdi.

Podél ohradní zámecké zdi byla nejprve provedena po obou jejích stranách skrývka zeminy do hloubky cca 20 cm a šířce cca 100 cm. Tato plocha byla odkryta a vyspádována směrem od ohradní zdi. Na odkrytou zemní plochu byl položen plošný geodrén, který bude do budoucna odvádět srážkovou vodu urychleně od paty ohradní zdi do bezpečné vzdálenosti, což značně sníží její vlhkostní namáhání dešťovou vodou.

Třírozměrný geotextilní drén je určený k jímání a odvádění průsakových vod ze zemního prostředí. Kombinuje drenážní jádro tvořené geosítí, popř. georohoží a horní tkanou a spodní netkanou separačně filtrační geotextilii, jež chrání drenážní jádro před zanášením. Geodrén výrobcem zhotovený ve skladbě: horní tkaná geotextilie, drenážní geokompozit, spodní netkaná geotextilie, byl v přirozeném spádu terénu položen podél vnitřního i venkovního líce zámecké ohradní zdi v šířce 75 cm, případně 80 cm a v tloušťce 2 cm.

Dále bylo provedeno celoplošné oboustranné osekání vlhkostí a solemi degradovaných omítek a neprodyšných betonových krust se současným pročištěním spár mezi jednotlivými zdícími prvky. Z koruny zdi byla odstraněna vrchní keramická krytina tvořená bobrovkami a demontovány některé nepůvodní zákrytové desky. Původní zákrytové desky pak byly repasovány.

Stávající kamenné prvky ohradní zdi byly povrchově očištěny tlakovou vodou a opatřeny nástřikem proti biologickému znečištění. Následně byl aplikován zpevňující nástřik kamene a bylo odstraněno dožilé spárování kamene a nahrazeno novým z materiálů odpovídajících svými vlastnostmi historickému zdivu. Všechny masivnější trhliny v materiálu byly zaceleny a zpevněny pevnostní injektáží. Koruna zdi a další horizontální plochy byly hydrofobizovány.

Sanace vlhkého zdiva – instalace systému aktivní drátové elektroosmózy.

Na celou zámeckou zeď byla následně instalována technologie aktivní drátové elektroosmózy, která odstraní další příčinu vlhkostních problémů konstrukce, a to sice vzlínající zemní vlhkost z podzákladí. Elektroosmóza byla instalována na téměř celou plochu ohradní zámecké zdi a její jednotlivé komponenty jsou ukryty pod novými omítkami a zemnící elektrody jsou instalovány pod zdí do podzákladí. K jejich instalaci a kabelovému propojení bylo využito mělkého odkopu zeminy po obvodu ohradní zdi. Řídící jednotka systému byla umístěna v interiéru zámeckého areálu a kabelové propojení bylo přivedeno ve výkopu a je ukryto v chráničce.

Anodové vedení, které je tvořeno vodivými karbonovými sítěmi a zdrojovým kabelem, bylo instalováno na plochu zdiva zbaveného povrchových úprav a bylo zapraveno vodivou maltou pro zlepšení elektrické vodivosti mezi anodou a samotným zdivem. Katody byly instalovány do hlubších vrtů, které jsme rovněž zalili kontaktním vodivým lakem, aby došlo k vynikajícímu propojení zemních elektrod s vlhkým podzákladím.

Po svém spuštění do provozu začal elektroosmotický systém odvlhčovat zdivo v celém jeho profilu od úrovně instalace anodového vedení až k úrovní instalace zemnících elektrod do podzákladí zámecké zdi. Proces odvlhčování je pozvolný a nedochází zde k překotnému snížení vlhkosti, které by ohrozilo historické kamenné zdivo a mohlo by zapříčinit jeho degradaci vlivem rychlého snížení objemové vlhkosti. Do pár let dojde ke snížení vlhkosti na rovnovážné hodnoty, které odpovídají vlastnostem zdícího materiálu a systém bude pak nadále potlačovat vzlínající zemní vlhkost a udržovat zdivo v rovnovážných hodnotách vlhkosti.

Obnova omítek a koruny zámecké ohradní zdi.

Pro obnovu omítkových vrstev byly použity čistě vápenné omítky, které odpovídají původním omítacím materiálům, jež byly historicky používány našimi předky. Ty současné mají ještě jako dodatečnou vlastnost přidánu zvýšenou jímavost stavebně škodlivých solí – hovoříme tedy o tzv. trasových vápenných omítkách. Omítkovina je na bázi přírodního hydraulického pojiva s vysokým obsahem difúsně otevřených mikropórů, což umožňuje zdivu „vydýchávat“ zbytkovou vlhkost po provedené sanaci. Povrchová úprava byla provedena vápenným nátěrem, který svou barevností odpovídá barvě fasády zámku.

Koruna zámecké zdi byla z podstatné části provedena z mrazuvzdorných červených kanalizačních cihel, což je u historických zídek trvanlivý a vkusný způsob zakončení. Kanalizační cihly se vyznačují nízkou nasákavostí a vysokou pevností v tlaku. Cihlový límec byl předsunut před čela zámecké zdi. Cihelné tvarovky byly postaveny na kant se zaoblenou čelní horní hranou a do spodní části přesahu byla vyfrézována okapová drážka. Styčné spáry v cihlovém límci byly důkladně vyspárovány odpovídající maltou pro zdění zdiva z nenasákavých cihel.

Sanace zámecké parkové zdi – zámek Vsetín. -fotogalerie