Vytvoření dodatečné svislé a vodorovné hydroizolace v suterénu bytového domu.

Blog

Publikováno: 21.02.2024

V článku a fotografiích v něm vložených se můžete podívat na jednu z naších větších realizací provedení odkopu obvodového zdiva bytového domu a vytvoření dodatečné svislé hydroizolace ve styku s přilehlou zeminou. Dále jsme zde ještě prováděli dodatečné vodorovné hydroizolace spodní stavby suterénu metodou chemických injektážních clon.

Vytvoření dodatečné svislé a vodorovné hydroizolace v suterénu bytového domu.

  • Lokalita: Praha
  • Objekt: bytový dům
  • Datum: Květen 2023
  • Technologie: Naše společnost navrhla způsob sanace vlhkého zdiva většího bytového a následně jsme byli vybráni k realizaci námi navržených opatření. Proveden odkop zdiva, svislá hydroizolace, plošné a vodorovné injektáže a hydroizolační stěrky.

V roce 2022 jsme provedli na tomto větším bytovém domě vlhkostní průzkum a na základě jeho výsledků jsme navrhli sanaci vlhkého zdiva jeho spodní stavby v návaznosti na chystanou obnovu fasády a provedení zateplení.

Příčiny vlhkostních poruch byly voda vzlínající do zdiva podzákladí objektu - absence vodorovných hydroizolací ve zdivu v úrovní podlah suterénu. Dále voda pronikající do zdiva z boku od přilehlé zeminy - absence svislé hydroizolace obvodového zdiva suterénu. Další lokální poruchy byly zanešené a poškozené okapové svody, zatékání do zdiva vlivem nezastřešených a poškozených anglických dvorů, zasolení omítek zdiva v interiéru s tím spojené vlhkostní poruchy, špatné větrání některých prostor v suterénu a ostatní menší problémy.

V roce 2023 jsem byli vybráni, po dohodě se zástupci SVJ a stavební firmy, která prováděla obnovu fasády a zateplení, k realizaci námi navržených opatření.

Sanační práce byly opravdu rozsáhlé a zabraly nám celé tři měsíce. Jednalo se o provedení hlubokých výkopů (nejnižší bod byl cca 3 metry pod úrovní chodníku v ulici) a s nimi spojené vytvoření dodatečné svislé hydroizolace systémem bezešvých polymery modifikovaných hydroizolačních stěrek s ochrannými vrstvami extrudovaného polystyrenu, nopové folie a geotextilie. Vykopáno bylo celkem zhruba 300 m3 zeminy.

Dále jsme na obvodovém zdivu z interiéru provedli tlakové injektáže proti vzlínající zemní vlhkosti v úrovni podlah suterénu. Lokálně jsme rovněž museli provést plošné injektáže zdiva z interiéru akrylátovými gely, protože obvodové zdivo v těch místech nešlo odkopat, kvůli vedení inženýrských sítí v linii výkopu a v blízkosti obvodového zdiva.

Obvodové zdivo v suterénu jsme kompletně oklepali od původních vlhkostí a solemi degradovaných omítek a povrchově jsme jej zpevnili mineralizačním nástřikem. Takto upravené zdivo jsme zatím nechali volně vysychat a do budoucna tak bude připraveno k aplikaci nových sanačních omítek po dostatečném snížení vlhkosti.

Na naše práce pak navázala druhá firma s obnovou fasády a prováděním zateplení. Jednalo se o poměrně náročnou a rozsáhlou zakázku, se kterou jsem si ale dokázali poradit. Věříme, že objekt po své celkové rekonstrukci bude plně funkčně sloužit svým obyvatelům a že s opravami je zde na dlouhé roky klid:-). Děkujeme zástupcům SVJ a druhé realizační firmy za plodnou a kvalitní spolupráci.

Vytvoření dodatečné svislé a vodorovné hydroizolace v suterénu bytového domu. -fotogalerie