Chemická injektáž

Chemická injektáž piva

Universální metoda sanace s možností provedení do všech druhů zdiva. Pro vodorovnou i svislou izolaci.

Chemická injektáž je přímou sanační metodou, která zabraňuje přímému pronikání vody do stavebních konstrukcí a vytváří účinnou bariéru proti vlhkosti a tlakové vodě. V současnosti existuje několik druhů chemických injektáží, přičemž nelze říci, že zde máme univerzální injektáž pro všechny druhy vlhkosti a nemovitostí.

Jednotlivé technologie se liší cenou, účinností a vhodností použití. Chemické injektáže jsou široce uplatnitelnou metodou sanace vlhkého zdiva. Jde o plnohodnotnou sanační metodu, schopnou nahradit mechanické metody izolace (podřezání zdiva, vybourávání zdiva a narážení kovových desek do zdiva).

Před samotnou volbou určité technologie chemické injektáže je vhodné provést vlhkostní průzkum objektu a určit zejména:

 • Příčiny vlhnutí stavby (druh vlhkosti, rozsah zavlhčení, úroveň nasycení stavebního materiálu vodou, míru výskytu škodlivých solí ve zdivu atd.).
 • Druh zdiva, materiál z jakého je zdivo postaveno, existenci kaveren, puklin, dutin a vrstevnatost zdiva, pevnost a stabilitu zdiva.

Na základě těchto poznatků je pak možno zvolit vhodnou metodu chemické injektáže:

 • Chemické injektáže dělíme na hydrofobizující, částečně utěsňující a zcela utěsňující.
 • Pro řešení vzlínající vlhkosti, případně pro posílení funkce již dožívajících vodorovných hydroizolací nad úrovní terénu jsou vhodné krémové injektáže nebo injektáže silanovými mikroemulzemi.
 • Pro izolaci zdiva proti působení tlakové vody nebo vlhkosti působící na zdivo pod úrovní terénu z boků je vhodné použít tlakovou injektáž akrylátovými gely.
 • Pro řešení puklin, trhlin a utěsnění aktivních průsaků vody a zpevnění zdiva jsou vhodné tlakové injektáže polyuretanovými pryskyřicemi.

Hydrofobizující chemická injektáž

Krémová injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti

Princip krémové injektáže spočívá ve vytvoření vodorovné bariéry ve vlhkém zdivu, která zabraňuje šíření vlhkosti do vyšších partií zdiva a plnohodnotně nahrazuje vodorovnou hydroizolaci. Používáme krém na bázi silan-siloxanu s 80 % obsahem účinné látky, což je v současnosti nejúčinnější prostředek svého druhu na trhu. Tento krém ve zdivu reaguje s vlhkostí a postupně vytvoří houževnatý křemičitý gel, který zužuje kapiláry uvnitř zdiva na takovou míru, že jimi neproniká voda v kapalném skupenství.

Vytvořená hydrofobní vrstva křemičitého gelu zůstává paropropustná a transport vody ze zdiva formou odparu vodní páry může probíhat i nadále.

Krémovou injektáž silan-siloxanovým krémem s 80 % obsahem účinné látky je možné provést pro zdivo se stupněm nasycení vodou až 95 %. Jde tedy o nejuniverzálnější prostředek proti vzlínající vlhkosti, vhodný k použití i při nejvyšších stupních zavlhčení.

Použití krémové injektáže

Krémovou injektáž lze s úspěšností použít pro zdivo cihelné, smíšené i kamenné a také k propojování rozdílných úrovní vodorovných hydroizolací. Doporučeno je provádění krémové injektáže nad úrovní terénu, v případě injektáže pod úrovní terénu je vhodné krémovou injektáž kombinovat s vytvořením svislé hydroizolace nebo volit jiný druh injektáže.

Krém je díky svým vlastnostem schopen vyplnit i nejjemnější kapiláry uvnitř zdiva. Díky jeho konzistenci při aplikaci nedochází k samovolnému unikání ze zdiva ani k nekontrolovatelnému průsaku do základových partií, případně do dutin a kaveren uvnitř zdiva. Na oklepané zdivo po provedení krémové injektáže je vhodné aplikovat sanační omítku.

Orientační cena krémové injektáže:

 • Krémová chemická injektáž: 2 000 – 4 000 Kč/m2
 • Ceny jsou orientační. Přesnou cenu určí technik na základě provedeného vlhkostního průzkumu a zpracovaného návrhu sanace vlhkého zdiva krémovou injektáží a na základě náročnosti a rozsahu prací na daném objektu.

Nezávazná poptávka

Krémová injektáž

Injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti silikonovými mikroemulzemi

Injektáže silikonovými mikroemulzemi se využívají obdobně jako krémové injektáže pro vytvoření účinné vodorovné bariéry proti vzlínající vlhkosti. Fungují na principu hydrofobizace kapilár – po aplikaci látky jsou stěny kapilár uvnitř zdiva v úrovni injektáže a pod ní pro vodu nesmáčivé, což brání vzlínání vlhkosti do vyšších partií zdiva.

Vytvořená bariéra zůstává paropropustná pro vodní páru a nebrání odpařování zbytkové vlhkosti ze zdiva.

Použití

Aplikace je obdobná jako u krémových injektáží. Často je tento typ injektáží prováděn ve dvou řadách šachovnicově nad sebou. Samotné plnění vyvrtaných otvorů účinnou látkou se provádí přes injektážní pakry uchycené do vyvrtaných otvorů injektážním čerpadlem pod mírným tlakem.

Orientační cena:
 • Injektáž zdiva silikonovými mikroemulzemi: 2 300 – 4 500 Kč/m2
 • Ceny jsou orientační. Přesnou cenu určí technik na základě provedeného vlhkostního průzkumu a zpracovaného návrhu sanace vlhkého zdiva a na základě náročnosti a rozsahu prací na daném objektu.

Částečně utěsňují a zároveň hydrofobizující injektáž:

Tlaková injektáž zdiva křemičitanem

Jedná se o směs silanů a siloxanů, které způsobují hydrofobizaci zdiva, stejně jako výše uvedené injektáže. Dodatečně jsou zde zastoupeny křemičitany, které vytvářejí v kapilárním systému vlhkého zdiva pevně vázané nerozpustné sloučeniny, způsobující zúžení kapilár ve zdivu.

Použití injektáží křemičitanem:

 • Obecně lze konstatovat, že tyto druhy injektáží jsou účinnější než první kategorie.
 • Jsou vhodné pro zdivo cihelné, kamenné i smíšené až do 95 % nasycení materiálu vodou.
 • Jsou vhodné pro injektáž proti vzlínající zemní vlhkosti, zároveň je s nimi možno provádět plošné injektáže zdiva pod úrovní terénu. Je však třeba si být stoprocentně jistý, že zdivo není pod úrovní terénu vystaveno působení tlakové vody. Tlakovou vodu tyto injektáže nezastaví.
 • Aplikace probíhají výhradně formou tlakové injektáže přes injektážní pakry tlakovými čerpadly do předem vyvrtaných otvorů.

Orientační cena

Injektáž zdiva křemičitany: 3000 – 4500 Kč/m2

Ceny jsou orientační. Přesnou cenu určí technik na základě provedeného vlhkostního průzkumu a zpracovaného návrhu sanace vlhkého zdiva a na základě náročnosti a rozsahu prací na daném objektu.

Injektáž křemičitanem

Injektáž křemičitanem

Utěsňující injektáž:

Sanace vlhkého zdiva akrylátovými gely

Sanace vlhkého zdiva technologií injektáže akrylátovými gely je široce využitelná metoda. Lze jimi řešit vodorovné hydroizolace proti vzlínající vlhkosti, dále svislé hydroizolace obvodových stěn suterénů a prostor pod úrovní terénu a dodatečné izolace základových desek a betonových konstrukcí. Jsou ovšem finančně náročnější než jiné typy chemických injektáží.

Použítí

Akrylátový gel po své aplikaci nejprve pronikne porézní strukturou zdiva a poté v krátkém čase reaguje s vodou. Způsobí tak úplné vyplnění kapilár ve zdivu, kterými dále nemůže voda vzlínat ani přímo prosakovat. Injektáže akrylátovými gely jsou tak vhodné proti vzlínající zemní vlhkosti a i proti účinkům mírně tlakové a tlakové vody.

O vhodnosti použití tohoto typu injektáže by měl vždy rozhodnout kvalifikovaný a dobře provedený vlhkostí průzkum objektu. Nutné je určení příčin vlhnutí stavby, stupně nasycení stavebního materiálu vodou. Je třeba zjistit druh, charakter, tloušťku a složení zdiva a dále posoudit nároky investora na budoucí užívání objektu a finální stav po provedení sanace vlhkého zdiva.

Rubová injektáž zdiva

Provádí se u zdiva pod úrovní okolního terénu pro obnovení svislých hydroizolací. Zdivo v kontaktu s okolním terénem je provrtáno skrz až do okolní zeminy v celé ploše – v rastru se vzdáleností jednotlivých vrtů 30 cm od sebe. Injektážní prostředek (akrylátový gel) se neinjektuje přímo do zdiva, ale skrz zdivo do prostoru kontaktu zdiva a okolní zeminy. Akrylátový gel reaguje v prostoru mezi zdivem a zeminou s vodou, změní svou strukturu a vytvoří elastickou a stabilní hydroizolaci. Tato nově vytvořená clona je odolná vůči kyselinám, zásadám, roztokům solí a dalšímu chemickému zatížení z okolní zeminy. Injektáž je šetrná k životnímu prostředí a zdravotně nezávadná, je chemicky stálá a do okolní zeminy se neuvolňují škodlivé látky.

Použití

Lze jí využít i pro utěsnění zdiva proti účinkům tlakové a spodní vody nebo při opravě vad na již vytvořených hydroizolacích na novějších stavbách. Používá se v případě, že okolní zemina nejde odkopat z vnější strany – např. pokud se suterén nachází půdorysně uprostřed domu nebo pokud je v okolí zdiva např. rušná silnice nebo okolní zástavba. Najde využití i v případě, že jsou suterény umístěny hluboko pod zemí a odkop zvnějšku se tak stává finančně náročnějším.

Plošná injektáž zdiva

Provádí se v případě nemožnosti provedení odkopu zdiva pod úrovní terénu z vnějšího prostředí. Injektážní prostředek (akrylátový gel) je v tomto případě injektován přímo do zdiva, kde v celé ploše zabraňuje prosakování vlhkosti skrz stavební díl. Používá se v podobných případech jako rubová injektáž, pokud je zjištěno, že za suterénním zdivem je nesourodá zemina, případně konstrukční mezera.

Orientační cena:
 • Injektáž zdiva akrylátovými gely – liniová injektáž proti vzlínající vlhkosti, rubová injektáž, plošná injektáž: individuálně (přesnou cenu určí technik na základě provedeného vlhkostního průzkumu a zpracovaného návrhu sanace vlhkého zdiva a na základě náročnosti a rozsahu prací na daném objektu).

Utěsňující injektáž zdiva akrylátovými gely

Plošná injektáž zdiva

Utěsňující injektáž akrylátovými gely

Rubová injektáž zdiva

Utěsňující injektáž polyuretanovými pryskyřicemi

Polyuretany jsou obecně vhodné k zastavení aktivních průsaků tekoucí vody zdivem, případně k utěsnění trhlin ve zdivu. Jsou vhodné k vytvoření dodatečné bariéry v případě působení tlakové vody, neboť při reakci s vodou okamžitě bobtnají a utěsňují kapilární systém zdiva. Lze s nimi provádět také zpevnění nesourodého zdiva, případně utěsnění trhlin v konstrukci. Lze je využít i proti kapilární vzlínající vlhkosti, kde však mají určitá omezení a před jejich aplikací v tomto případě je nutné posouzení odborníkem a provedení odborného vlhkostního průzkumu.

Orientační cena

Utěsňující injektáž polyuretanovými pryskyřicemi: individuálně (Přesnou cenu určí technik na základě provedeného vlhkostního průzkumu a zpracovaného návrhu sanace vlhkého zdiva a na základě náročnosti a rozsahu prací na daném objektu.).

Sanace vlhkého zdiva - reference

Podívejte se na výběr z našich referencí

Nezávazná poptávka