Měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu

Vlhkostní průzkum

Jak probíhá měření teploty?

K čemu je dobré měřit teplotu a relativní vlhkost vzduchu:

 • Mnohé problémy způsobené vlhkostí pramení ze změny užívání daných prostor, z výměny oken, utěsnění podlah, zateplování a z nedostatečného větrání a vytápění zejména v zimním období. Krátkodobé a dlouhodobé sledování vývoje vzdušné vlhkosti a teploty nám pomůže odhalit možný vznik kondenzace vody na povrchu oken, omítek atd.
 • Měření nám napoví, zda jsou prostory během dne dostatečně větrány a vytápěny.
 • Ze sledovaných hodnot můžeme upravit režim vytápění a větrání tak, abychom co nejvíce eliminovali riziko kondenzace vzdušné vlhkosti a následný růst plísní.
 • Měření rosného bodu na konstrukci nám pomůže identifikovat nejvíce ohrožená místa v domě z hlediska možné kondenzace vody.
 • Zejména v zimní období se v obytných prostorách nedostatečně větrá. Běžným provozem domácností (praní, vaření, sušení prádla, sprchování, rostliny atd.) dochází k nadměrnému zvyšování relativní vlhkosti vzduchu. Tento stav pak vede ke kondenzaci vody na chladnějších místech, neboť na takových plochách dochází k poklesu teploty pod rosný bod (často kolem oken, v rozích místností, u podlah, u stropu, v místech zeslabeného obvodového zdiva).
 • Běžné hodnoty relativní vlhkosti jsou 50 – 60 % při teplotě 20 – 21 °C. Při vyšších teplotách je nutné důsledně dodržovat režim větrání. Pro vznik negativních projevů vlhkosti jsou důležité 3 fyzikální veličiny: relativní vlhkost vzduchu, teplota vnitřního vzduchu a teplota povrchu zdiva.
 • Při zjišťování příčin negativních projevů kondenzace vzdušné vlhkosti na povrchu zdiva je vhodné provést krátkodobá a dlouhodobá měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu. Vhodné je také kombinovat tato měření s měřením termokamerou.

Cena krátkodobého a dlouhodobého měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu:

Jednorázové měření teploty, relativní vlhkosti a zjištění rosných bodů:

500 Kč + 21 % DPH

Zpracování zprávy z výstupů z měření + zaslání zprávy v elektronické podobě:

500 Kč + 21 % DPH

Instalace snímače pro dlouhodobé sledování vývoje teploty a relativní vlhkosti vzduchu (doporučená doba 10 – 14 dní):

Cena za den: 150 kč + 21 % DPH

Zpracování grafů a vyhodnocení z dat získaných sledováním + zaslání zprávy v elektronické podobě:

500 Kč + 21 % DPH

Doprava od firmy (Václavská 180, Chrudim) a zpět:

8 Kč/km + 21 % DPH

Možné návrhy řešení sanace vlhkého zdiva

Jednoduchý písemný návrh řešení

Stavebně-technický posudek

Projekt sanace vlhkého zdiva

Stavebně-technický posudek

 • Je přímo spojen s osobní prohlídkou a provedením podrobnějších vlhkostních průzkumů – minimálně provedení měření vlhkosti mikrovlnnou metodou přístrojem MOIST 350 B.
 • Obsahuje formulaci příčin a následků vlhkostních poruch objektu.
 • Obsahuje podrobný písemný návrh řešení a popis sanačních technologií, vhodných pro použití na dané stavbě.
 • Obsahuje vyhodnocení provedených vlhkostních průzkumů, včetně zpracování grafických výstupů z PC programů, určených pro analýzu získaných dat.
 • Obsahuje popis a postup provádění sanačních prací s možností dle popisu provést jednodušší práce svépomocí.
 • Může obsahovat i rozdělení prací na etapy tak, aby na sebe úspěšně navazovaly, dle finančních možností investora, a nakonec vytvořily úspěšný celek dle požadavků na finální stav.
 • Obsahuje podrobný položkový rozpočet pro kalkulaci ceny sanace.
 • Obsahuje zakreslení sanačních prací do poskytnutých stavebních výkresů objektu.

Cena stavebně technického posudku:

Od 3000 Kč + 21 % DPH (závisí na velikosti objektu a složitosti řešeného problému).

Projekt sanace vlhkého zdiva

 • Zahrnuje kompletní obsah stavebně technického posudku.
 • Zahrnuje provedení komplexních vlhkostních průzkumů na dané stavbě dle potřeby – mikrovlnné měření vlhkosti stavebních konstrukcí, odběr vzorků zdiva pro zjištění míry zasolení, měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu, měření rosných bodů a teploty konstrukcí pomocí termokamery, průzkum potrubí a skrytých pomocí inspekčních kamer.
 • Výsledky provedených průzkumů jsou zpracovány do protokolu s vysokou mírou grafického výstupu.
 • Jednotlivé průzkumy jsou zakresleny v samostatném výkresu vlhkostního průzkumu.
 • Obsahem protokolu z vlhkostního průzkumu jsou poznatky z místa šetření technického a vlhkostního stavu konstrukcí, fotodokumentace zjištěného technického a vlhkostního stavu zdiva, popis provedených průzkumů a dokumentace míst odběru vzorků zdiva, hodnocení laboratorní analýzy odebraných vzorků zdiva na vlhkost a salinitu, vyhodnocení měření, formulací příčin a způsobů zasolení a vlhnutí konstrukcí objektu.
 • Obsahuje doporučení způsobu a rozsahu sanačních opatření, podrobné technické charakteristiky doporučovaných druhů sanačních technologií, materiálů a postupů i způsob jejich aplikace. Včetně zaslání technických listů a certifikátů výrobků pro sanaci vlhkého zdiva.
 • Obsahuje zakreslení sanačních technologií a prací do stavebních výkresů objektu. V případě neexistence výkresů obsahuje i pasport současného stavu a vytvoření stavebních výkresů dle potřeby projektu. Obsahuje zakreslení důležitých detailů sanace.
 • Obsahuje podrobné zdůvodnění použitých sanačních technologií a postupů.
 • Zahrnuje návrhové požadavky na vnitřní prostředí a doporučení způsobu užívání daných prostor po provedené sanaci.
 • Zahrnuje potřebné technické a souhrnné zprávy.
 • Obsahuje výkaz výměr, položkové rozpočty a slepý výkaz výměr, jako podklad pro výběrové řízení.

Cena zpracování projektu sanace vlhkého zdiva:

Od 10 000 Kč + 21 % DPH (závisí na velikosti objektu, náročnosti zpracování projektu a složitosti řešení problémů).

Vložte přílohu (max. velikost 10MB)
Informace o ochraně osobních údajů
Informace o ochraně osobních údajů