Měření vlhkosti zdiva mikrovlnnou metodou

Vlhkostní průzkum

Jak probíhá měření vlhkosti zdiva mikrovlnnou metodou?

Výhody měření vlhkosti zdiva mikrovlnnou metodou:

 • Nedestruktivní metoda – bez odběrů vzorků zdiva a omítek.
 • Velmi rychlá analýza – možno měřit rozsáhlé objekty a plochy s okamžitou možností vyhodnocení hmotnostních obsahů vlhkosti ve zdivu.
 • Není ovlivněna chemickými látkami ve zdivu – např. vysokým zasolením zdiva.
 • Možno určit vlhkost jakéhokoliv stavebního materiálu velmi přesně.
 • Rychlé měření vlhkosti v různých hloubkách zdiva. Možno změřit vlhkost povrchu zdiva do 5 cm, dále vlhkost ve středu zdiva v hloubce 30 cm. U masivních a historických konstrukcí můžeme měřit až do hloubky 80 cm.
 • Výsledky měření je možno okamžitě vyhodnotit a určit základní příčiny vlhnutí objektu.
 • Mikrovlnná metoda je soudně uznávaný druh měření vlhkosti stavebních konstrukcí.

Cena měření mikrovlnnou metodou přístrojem MOIST 350 – B:

Bodové měření vlhkosti:

- Zahrnuje měření vlhkosti v celé stavbě na určených místech ve třech výškových úrovních bez grafického výstupu s možností zanesení do půdorysu.

Rodinný dům

- 500 kč + doprava 8 kč/km od firmy (Václavská 180, Chrudim) a zpět + 21 % DPH.

Bytový dům

- Od 1000 kč + doprava 8 kč/km od firmy (Václavská 180, Chrudim) a zpět + 21 % DPH. (Konečná cena závisí na velikosti bytového domu a požadovaných prostor pro měření.)

Ostatní rozsáhlejší objekty

- Od 1500 kč + doprava 8 kč/km od firmy (Václavská 180, Chrudim) a zpět + 21 % DPH. (Konečná cena závisí na velikosti bytového domu a požadovaných prostor pro měření.)

Plošné měření vlhkosti:

- Zahrnuje skenování celých ploch zdiva s grafickým záznamem průběhu vlhkosti v konstrukci s možností zpracování a následného zaslání grafických výstupů z prováděných měření v elektronické podobě.

Základní měření:

- Zahrnuje 4 plošná měření vlhkosti (skeny) na vybraných stěnách domu.

- 500 kč + doprava 8 kč/km od firmy (Václavská 180, Chrudim) a zpět + 21 % DPH.

- Zpracování následných grafických výstupů z měření + fotodokumentace: 500 kč + 21 % DPH

- Výstupy budou následně zákazníkovi zaslány v elektronické podobě.

Rozšířené měření:

- Zahrnuje 8 plošných měření vlhkosti (skenů) na vybraných stěnách domu.

- 1000 kč + doprava 8 kč/km od firmy (Václavská 180, Chrudim) a zpět + 21 % DPH.

- Zpracování následných grafických výstupů z měření + fotodokumentace: 1000 kč + 21 % DPH.

- Výstupy budou následně zákazníkovi zaslány v elektronické podobě.

Individuální měření:

- Cena provedení jednoho plošného měření (skenu): 150 Kč + 21 % DPH (Bude vyúčtováno dle počtu skutečně skenovaných ploch).

- Doprava: 8 Kč/km od firmy (Václavská 180, Chrudim) a zpět + 21 % DPH.

- Cena grafického zpracování jednoho plošného měření (skenu): 150 Kč + 21 % DPH (Bude vyúčtováno dle počtu skutečně skenovaných ploch.)

- Výstupy budou následně zákazníkovi zaslány v elektronické podobě.

Možné návrhy řešení sanace vlhkého zdiva

Jednoduchý písemný návrh řešení

Stavebně-technický posudek

Projekt sanace vlhkého zdiva

Stavebně-technický posudek

 • Je přímo spojen s osobní prohlídkou a provedením podrobnějších vlhkostních průzkumů – minimálně provedení měření vlhkosti mikrovlnnou metodou přístrojem MOIST 350 B.
 • Obsahuje formulaci příčin a následků vlhkostních poruch objektu.
 • Obsahuje podrobný písemný návrh řešení a popis sanačních technologií, vhodných pro použití na dané stavbě.
 • Obsahuje vyhodnocení provedených vlhkostních průzkumů, včetně zpracování grafických výstupů z PC programů, určených pro analýzu získaných dat.
 • Obsahuje popis a postup provádění sanačních prací s možností dle popisu provést jednodušší práce svépomocí.
 • Může obsahovat i rozdělení prací na etapy tak, aby na sebe úspěšně navazovaly, dle finančních možností investora, a nakonec vytvořily úspěšný celek dle požadavků na finální stav.
 • Obsahuje podrobný položkový rozpočet pro kalkulaci ceny sanace.
 • Obsahuje zakreslení sanačních prací do poskytnutých stavebních výkresů objektu.

Cena stavebně technického posudku:

Od 3000 Kč + 21 % DPH (závisí na velikosti objektu a složitosti řešeného problému).

Projekt sanace vlhkého zdiva

 • Zahrnuje kompletní obsah stavebně technického posudku.
 • Zahrnuje provedení komplexních vlhkostních průzkumů na dané stavbě dle potřeby – mikrovlnné měření vlhkosti stavebních konstrukcí, odběr vzorků zdiva pro zjištění míry zasolení, měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu, měření rosných bodů a teploty konstrukcí pomocí termokamery, průzkum potrubí a skrytých pomocí inspekčních kamer.
 • Výsledky provedených průzkumů jsou zpracovány do protokolu s vysokou mírou grafického výstupu.
 • Jednotlivé průzkumy jsou zakresleny v samostatném výkresu vlhkostního průzkumu.
 • Obsahem protokolu z vlhkostního průzkumu jsou poznatky z místa šetření technického a vlhkostního stavu konstrukcí, fotodokumentace zjištěného technického a vlhkostního stavu zdiva, popis provedených průzkumů a dokumentace míst odběru vzorků zdiva, hodnocení laboratorní analýzy odebraných vzorků zdiva na vlhkost a salinitu, vyhodnocení měření, formulací příčin a způsobů zasolení a vlhnutí konstrukcí objektu.
 • Obsahuje doporučení způsobu a rozsahu sanačních opatření, podrobné technické charakteristiky doporučovaných druhů sanačních technologií, materiálů a postupů i způsob jejich aplikace. Včetně zaslání technických listů a certifikátů výrobků pro sanaci vlhkého zdiva.
 • Obsahuje zakreslení sanačních technologií a prací do stavebních výkresů objektu. V případě neexistence výkresů obsahuje i pasport současného stavu a vytvoření stavebních výkresů dle potřeby projektu. Obsahuje zakreslení důležitých detailů sanace.
 • Obsahuje podrobné zdůvodnění použitých sanačních technologií a postupů.
 • Zahrnuje návrhové požadavky na vnitřní prostředí a doporučení způsobu užívání daných prostor po provedené sanaci.
 • Zahrnuje potřebné technické a souhrnné zprávy.
 • Obsahuje výkaz výměr, položkové rozpočty a slepý výkaz výměr, jako podklad pro výběrové řízení.

Cena zpracování projektu sanace vlhkého zdiva:

Od 10 000 Kč + 21 % DPH (závisí na velikosti objektu, náročnosti zpracování projektu a složitosti řešení problémů).

Vložte přílohu (max. velikost 10MB)
Informace o ochraně osobních údajů
Informace o ochraně osobních údajů