Osobní prohlídka stavby

případně virtuální prohlídka přes online video hovor s využitím skype, messenger, whats up

Vlhkostní průzkum

Jak probíhá vlhkostní průzkum?

Co obsahuje osobní/virtuální prohlídka stavby:

 • Návštěva našeho technika přímo na místě, případně konzultace přes online video hovor.
 • Vizuální průzkum objektu z interiéru a exteriéru.
 • Případná fotodokumentace zjištěných závad a problémů s vlhkostí (může být i zaslána zákazníkem online).
 • Zhodnocení vlivu okolní zástavby, stromů, komunikací, vodních toků a vodních ploch v blízkosti objektu, orientace domu z pohledu světových stran, oslunění atd.
 • Posouzení technického stavu konstrukcí budovy, vlhkostních projevů a defektů, stanovení druhu, charakteru a šířky zdiva (lze provést i přes videohovor s tím, že zákazník projde dům a vše potřebné technikovi ukáže online).
 • Základní vlhkostní průzkum a stanovení míry zavlhčení zdiva kapacitním odporovým vlhkoměrem, případně po dohodě měření vlhkosti mikrovlnnou metodou přístrojem MOIST 350 – B (nelze provést přes videohovor, nutná osobní prohlídka).
 • Po dohodě provedení dalších dodatečných průzkumů a měření z naší nabídky, případně provedení sond do konstrukcí objektu.

Co si připravit:

 • Velmi nám pomůže, pokud budete mít k dispozici plánky objektu. Ideálně půdorysy vlhkostí dotčených podlaží domu s okótováním a řez objektem (Toto je možno zaslat mailem v případě online videoprohlídky). Pokud tyto dokumenty nemáte, náš technik si provede zaměření na místě, případně v případě videoprohlídky vás navede, co bude potřebovat změřit a zaslat.
 • Pro co nejlepší posouzení stavu objektu bude vhodné technikovi zpřístupnit co nejvíce prostor dotčených vlhkostními problémy ( v případě videohovoru projít postupně všechny dotčené prostory, aby si technik mohl udělat ucelenou představu).
 • Pokud máte k dispozici dokumentaci z historie objektu (např. z prováděné rekonstrukce, změny užívání stavby, změny v bezprostředním okolí stavby, nebo průzkumy prováděné v minulosti, připravte je rovněž pro technika, případně zašlete mailem.

Jaké výhody vám poskytne prohlídka stavby technikem:

 • Možnost diskutovat a řešit problémy s vlhkostí s kvalifikovaným odborníkem ze stavebnictví se specializací na sanaci vlhkého zdiva.
 • Získáte ucelenou představu o stavu nemovitosti a o příčinách a následcích poruch způsobených vlhkostí.
 • Získáte návrh řešení vlhkostních poruch, který je postaven tak, aby co nejlépe odpovídal vaší nemovitosti a vašim požadavkům.
 • Návrh řešení vlhkostních poruch je pro vás zcela nezávazný. Pokud se však rozhodnete jej realizovat, získáte v nás dlouhodobého partnera.
 • Jsme zároveň realizační firma v oboru sanací a hydroizolací zdiva. Většinu námi navržených technologií a postupů jsme sami schopni realizovat. Na námi realizovaných stavbách poskytujeme dlouhodobé záruky.
 • Ušetříte finanční prostředky spojené s opravou a předěláváním nevhodně zvolených a neúčinných metod a postupů odvlhčení zdiva, použitých bez znalosti důležitých informací o příčinách a zdrojích vlhkosti, přítomných v objektu.

Možné návrhy řešení sanace vlhkého zdiva

Jednoduchý písemný návrh řešení

Stavebně-technický posudek

Projekt sanace vlhkého zdiva

Stavebně-technický posudek

 • Je přímo spojen s osobní prohlídkou a provedením podrobnějších vlhkostních průzkumů – minimálně provedení měření vlhkosti mikrovlnnou metodou přístrojem MOIST 350 B.
 • Obsahuje formulaci příčin a následků vlhkostních poruch objektu.
 • Obsahuje podrobný písemný návrh řešení a popis sanačních technologií, vhodných pro použití na dané stavbě.
 • Obsahuje vyhodnocení provedených vlhkostních průzkumů, včetně zpracování grafických výstupů z PC programů, určených pro analýzu získaných dat.
 • Obsahuje popis a postup provádění sanačních prací s možností dle popisu provést jednodušší práce svépomocí.
 • Může obsahovat i rozdělení prací na etapy tak, aby na sebe úspěšně navazovaly, dle finančních možností investora, a nakonec vytvořily úspěšný celek dle požadavků na finální stav.
 • Obsahuje podrobný položkový rozpočet pro kalkulaci ceny sanace.
 • Obsahuje zakreslení sanačních prací do poskytnutých stavebních výkresů objektu.

Cena stavebně technického posudku:

Od 3000 Kč + 21 % DPH (závisí na velikosti objektu a složitosti řešeného problému).

Projekt sanace vlhkého zdiva

 • Zahrnuje kompletní obsah stavebně technického posudku.
 • Zahrnuje provedení komplexních vlhkostních průzkumů na dané stavbě dle potřeby – mikrovlnné měření vlhkosti stavebních konstrukcí, odběr vzorků zdiva pro zjištění míry zasolení, měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu, měření rosných bodů a teploty konstrukcí pomocí termokamery, průzkum potrubí a skrytých pomocí inspekčních kamer.
 • Výsledky provedených průzkumů jsou zpracovány do protokolu s vysokou mírou grafického výstupu.
 • Jednotlivé průzkumy jsou zakresleny v samostatném výkresu vlhkostního průzkumu.
 • Obsahem protokolu z vlhkostního průzkumu jsou poznatky z místa šetření technického a vlhkostního stavu konstrukcí, fotodokumentace zjištěného technického a vlhkostního stavu zdiva, popis provedených průzkumů a dokumentace míst odběru vzorků zdiva, hodnocení laboratorní analýzy odebraných vzorků zdiva na vlhkost a salinitu, vyhodnocení měření, formulací příčin a způsobů zasolení a vlhnutí konstrukcí objektu.
 • Obsahuje doporučení způsobu a rozsahu sanačních opatření, podrobné technické charakteristiky doporučovaných druhů sanačních technologií, materiálů a postupů i způsob jejich aplikace. Včetně zaslání technických listů a certifikátů výrobků pro sanaci vlhkého zdiva.
 • Obsahuje zakreslení sanačních technologií a prací do stavebních výkresů objektu. V případě neexistence výkresů obsahuje i pasport současného stavu a vytvoření stavebních výkresů dle potřeby projektu. Obsahuje zakreslení důležitých detailů sanace.
 • Obsahuje podrobné zdůvodnění použitých sanačních technologií a postupů.
 • Zahrnuje návrhové požadavky na vnitřní prostředí a doporučení způsobu užívání daných prostor po provedené sanaci.
 • Zahrnuje potřebné technické a souhrnné zprávy.
 • Obsahuje výkaz výměr, položkové rozpočty a slepý výkaz výměr, jako podklad pro výběrové řízení.

Cena zpracování projektu sanace vlhkého zdiva:

Od 10 000 Kč + 21 % DPH (závisí na velikosti objektu, náročnosti zpracování projektu a složitosti řešení problémů).

Vložte přílohu (max. velikost 10MB)
Informace o ochraně osobních údajů
Informace o ochraně osobních údajů