Plošné a svislé hydroizolace

Svislé hydroizolace a drenáže

Kvalitní hydroizolace je základ. Je zárukou dlouhodobé životnosti nemovitosti a udržuje komfort při jejím užívání.

Kvalitní hydroizolace je základ:

 • Až 80 % poškození budov je přímo nebo nepřímo spojeno s problémy způsobenými nadměrnou vlhkostí.
 • Spolehlivě provedená hydroizolace má oproti tomu hodnotu do 5 % z celkové ceny stavby.
 • Dobře provedená hydroizolace tedy chrání podstatnou část celkově vložených finančních prostředků do stavby.
 • Je zárukou dlouhodobé životnosti stavebního díla a udržuje komfort při jejím užívání.
 • Zaručuje dlouhodobí bezpečný a hygienický provoz nemovitosti a výrazně prodlužuje dobu do další nutné rekonstrukce.

Plošné hydroizolace provádíme v následujících variantách:

 • Svislé plošné hydroizolace z vnější strany objektu (veškeré plošné hydroizolace aplikované na stavební díl, který je nebo bude v kontaktu s vodou – např. plošná hydroizolace na venkovní část zdiva suterénu, nebo plošná hydroizolace vnitřní stěny nádrže).
 • Plošné hydroizolace z vnitřní strany objektu (vnitřky suterénu, vnější strany vodních nádrží a sil, vnitřky výtahových šachet, vnitřky tunelů, prosakující strana opěrných zdí, spodní strana prosakujících stropů, hydroizolace aktivních průsaků vody)
 • Vodorovné plošné hydroizolace (podlahy, terasy a balkony, betonové desky).
 • Hydroizolace spár mezi stěnou a podlahou, pracovních spár a trhlin, dilatačních spár.

Svislá hydroizolace z vnější strany objektu

Při provádění dodatečných hydroizolací zdiva ve styku se zeminou se vždy upřednostňuje jejich provedení z vnější (venkovní) strany obvodového zdiva domu. Nově vytvořené svislé hydroizolace by měly být napojeny na funkční vodorovnou hydroizolaci spodní stavby domu, vytvořenou pomocí některé z přímých sanačních metod (podřezání zdiva, chemická injektáž, aktivní elektroosmóza). Svislá hydroizolace pak brání vlhkosti dostávat se do zdiva z boku od přilehlé zeminy a účinně chrání zdivo před působením zemní vlhkosti, dočasně tlakové vody a tlakové vody. Zvýšená pozornost je kladena na izolaci styků, spár a prostupů zdivem.

Pro svislou hydroizolaci používáme všechny druhy materiálů uvedených dle normy DIN 18195. Materiály nesmí podléhat biologickému opotřebení a jejich životnost musí být shodná s předpokládanou životností stavby. Materiály musí odolávat namáhání, vibracím, tlaku přilehlé zeminy a všechny součásti systému svislé hydroizolace musejí být vodotěsné.

Nezávazná poptávka

Svislé hydroizolace z vnější strany provádíme v následujících systémových řešeních:

 • Bitumenové hydroizolační hmoty
 • Minerální hydroizolační hmoty
 • Polymery modifikované hydroizolační hmoty

Výběr hydroizolačního systému ovlivňuje spousta faktorů jako například vlastnosti nebo stav podkladu, staveniště nebo přírodní podmínky. Hydroizolační materiál musí být vhodný pro podklad a musí být schopný odolat podmínkám namáhání. Pokud je podklad ohrožen trhlinami, musí mít hydroizolační materiál schopnost přemostění trhlin. Je-li podklad vlhký, musí být použity pouze materiály tolerující vlhkost.

Před rozhodnutím o provedení nových dodatečných svislých hydroizolací doporučujeme provést vlhkostní průzkum, který určí příčiny vlhnutí a stav současných hydroizolačních vrstev. Dále bude dle zjištěných faktů z průzkumu zpracován návrh nového hydroizolačního systému, který bude ušitý na míru dané stavbě.

Řešení styku podlaha – stěna – vytvoření náběhového klínu (fabionu)

Mnoho defektů hydroizolace se objeví ve styku stěna - podlaha. Spojují se zde dvě plochy pod úhlem 90°. Pokud se tyto plochy vůči sobě pohybují, například kvůli různým teplotním změnám a pohybům v podloží stavby, je pohyb zaměřený právě na spoj pod úhlem 90°, což způsobuje velmi vysoká napětí na hydroizolaci. Za účelem omezení těchto napětí se instaluje zaoblený fabion. Tím se napětí přenese na větší plochu a také se výrazně sníží.

K vytvoření náběhového fabionu využíváme rychletuhnoucí opravné malty a hydroizolační tmely v systémovém řešení tak, aby byl materiál fabionu kompatibilní se zvoleným hydroizolačním systémem. Fabion lze poté překrýt jakýmkoli hydroizolačním materiálem, včetně silnovrstých bitumenových nátěrů.

Ochrana hydroizolační vrstvy

Zpětné zasypání výkopu a sedání zeminy jsou časté zdroje poškození hydroizolační vrstvy. Materiál užívaný k zasypání výkopu obvykle obsahuje hrubé složky. V průběhu zasypávání mohou být tyto hrubé složky natlačeny na hydroizolaci a mohou ji tak poškodit. Z tohoto důvodu je nutná instalace ochranné vrstvy. Jako ochranu hydroizolační vrstvy a zároveň drenáž pro podzemní vodu lze použít nopovou folii. Při použití hydroizolační bitumenové stěrky lze jako ochranu použít extrudované polystyrenové desky, které jsou se stěrkou plně spojené.

Ochranné vrstvy ideálně kombinují 3 funkce: mechanická ochrana, drenáž a separace. Ochrana se skládá ze 3 vrstev. Mechanickou ochranu poskytuje první vrstva – nopová fólie. Jako druhá vrstva udržující drenážní funkci je použitá geotextilie připevněná k nopům. Třetí vrstva jsou XPS desky ze strany k hydroizolaci. Tato separační vrstva mezi nopy a hydroizolací brání poškození od zasypávání výkopu a sedání zeminy. Navíc poskytuje tepelnou izolaci.

Drenážní systém

Drenáže slouží k odvodu nahromaděných srážkových vod kolem obvodových zdí domu a používají se v případě působení vody v málo propustných zeminách. Na dně výkopu se vytvoří rýha směrem od zdiva do výkopu, která se vyplní betonovým klínem pro umístění drenážní trubice. Drenážní trubice je perforovaná (aby umožnila po celé své délce odvod vlhkosti) a musí se umístit v mírném spádu. Na koncích drenážních systému je nutno zajistit bezpečný odtok vody buď do kanalizace, případně do zasakovací jímky, umístěné v dostatečné vzdálenosti od objektu. Drenážní trubici je vhodné zabalit do geotextilie spolu s vrstvou hrubého štěrku – vznikne tak drenážní těleso, které brání zanášení drenáže nečistotami. Dále je dobré vytvořit systém kontrolních a revizních šachet v záhybech a rozích drenážního sytému pro možnost čištění a kontrolu funkčnosti.

Orientační cena

Řešení svislé hydroizolace z vnější strany objektu: individuálně (přesnou cenu určí technik na základě provedeného vlhkostního průzkumu a zpracovaného návrhu sanace vlhkého zdiva a na základě náročnosti a rozsahu prací na daném objektu a požadavků zákazníka).

Svislá hydroizolace z vnější strany objektu

Plošné hydroizolace z vnitřní strany objektu

Typickým příkladem hydroizolace z vnitřní strany objektu je, když voda prochází skrze zdi suterénu a hydroizolace se provádí z vnitřní strany. Hydroizolace z vnitřní strany obecně znamená, že se hydroizolační vrstva aplikuje ze strany stavebního dílce, která je opačná než strana v kontaktu s vodou. Hydroizolace z vnitřní strany objektu je náročnější než hydroizolace z venkovní strany, protože voda proniká skrz konstrukci k hydroizolačnímu materiálu a snaží se jej „odtrhnout“ od podkladu. Opět zde platí, že nově vytvořené hydroizolace z vnitřní strany objektu by měly být napojeny na funkční vodorovnou hydroizolaci, vytvořenou pomocí některé z přímých sanačních metod (podřezání zdiva, chemická injektáž, aktivní elektroosmóza).

Důležité: Pokud je to možné, aplikuje se hydroizolační materiál na venkovní stranu stavby. Hydroizolace z vnitřní strany je nutná pouze v případě, kdy je venkovní strana nedostupná, případně by odkopání objektu bylo finančně velmi náročné, nebo by mělo negativní dopad na statiku.

Úspěšně provedená plošná hydroizolace z vnitřní strany objektu by měla splňovat následující vlastnosti:

 • Hydroizolační systém musí být na podobné minerální bázi jako podklad – např. cihla, nebo beton. Důležité je dobré propojení s podkladem.
 • Hydroizolační systém nesmí být vytlačen tlakem vody, měl by tedy s podkladem vytvořit jeden celek a stát se nedílnou součástí stavby.
 • Hydroizolační systém musí být paropropustný, aby mohly vodní páry z vlhkého podkladu za hydroizolací volně odcházet do prostoru.
 • Hydroizolační systém musí být odolný proti vysokému tlaku vody.
 • Hydroizolační systém nesmí obsahovat látky, které by po jeho aplikaci vyvolaly škodlivé jevy na zabudované prvky v konstrukci, případně by znamenaly poškození celé konstrukce (např. betonářské výztuže apod.).
 • Hydroizolační systém musí být schopen překlenovat trhliny v podkladu.

Plošné hydroizolace z vnitřní strany provádíme v následujících systémových řešeních:

 • Minerální hydroizolační hmoty
 • Polymery modifikované hydroizolační hmoty

Výběr hydroizolačního systému ovlivňuje spousta faktorů jako například vlastnosti nebo stav podkladu, staveniště nebo přírodní podmínky. Hydroizolační materiál musí být vhodný pro podklad a musí být schopný odolat podmínkám namáhání. Pokud je podklad ohrožen trhlinami, musí mít hydroizolační materiál schopnost přemostění trhlin. Je-li podklad vlhký, musí být použity pouze materiály tolerující vlhkost.

Před rozhodnutím o provedení nových dodatečných svislých hydroizolací doporučujeme provést vlhkostní průzkum, který určí příčiny vlhnutí a stav současných hydroizolačních vrstev. Dále bude dle zjištěných faktů z průzkumu zpracován návrh nového hydroizolačního systému, který bude ušitý na míru dané stavbě.

Orientační cena

Řešení hydroizolace z vnitřní strany objektu: individuálně (přesnou cenu určí technik na základě provedeného vlhkostního průzkumu a zpracovaného návrhu sanace vlhkého zdiva a na základě náročnosti a rozsahu prací na daném objektu a požadavků zákazníka).

Svislá hydroizolace z vnitřní strany objektu

Vodorovné plošné hydroizolace – podlahy, terasy, balkony, betonové desky

Vodorovné plošné hydroizolace jsou vystaveny enormní zátěži a jsou na ně kladeny ty nejpřísnější požadavky. Mezi tuto zátěž patří hlavně klimatické podmínky. Konstrukce jsou vystaveny silnému slunečnímu záření, dešti či sněhu. V konstrukci může dojít ke kolísání teploty až o 70 °C. Při částečném zastřešení, či zastínění dochází ke značným teplotním a vlhkostním výkyvům.

Dalším zdrojem namáhání je chemická zátěž. Působením kyselého deště, shnilého listí, čistících prostředků, posypové soli, ptačího trusu, příp. rozlitých chemikálií a nápojů dochází k postupné degradaci ploch agresivními chemickými látkami.

V neposlední řadě jsou vodorovné plošné hydroizolace vystaveny enormní mechanické zátěži, která vzniká např. oděrem při chůzi, posunování předmětů, dopady těžkých předmětů, oděrem od stolů a židlí. Tento druh zátěže ničí v první řadě ochrannou pochozí vrstvu.

Systémy pro hydroizolace teras a balkónů

Pomocí plastifikované minerální stěrkové izolace nebo hydrofobní izolace se vytváří trvale spřažené souvrství sahající od konstrukce podkladu až po povrchovou pochozí úpravu. Tento těsnící systém má tu výhodu, že se konstrukce podkladu nepromáčí. Poškození způsobené kolísáním teplot je vyloučeno. Izolace zůstává v důsledku své vysoké schopnosti překlenování trhlin (až 2 mm i za mrazu) funkční.

Flexibilní lepidla zaručují vynikající přilnavost dlaždic a obkladaček k podkladu. Keramická dlažba plní kromě estetické funkce i ochrannou funkci pro izolaci. Tento celý komplex je završen použitím klasických, resp. Flexibilních minerálních spárovacích malt, nebo epoxidové spárovací hmoty.

 • Variantní návrhy s možností volby odstínu a designu.
 • Dlouhotrvající a vůči mechanickému zatížení odolné povrchy.
 • UV odolné povrchy v matném provedení nebo hedvábném lesku.
 • Pro universální použití na nejrůznější povrchy (vnitřní a vnější).
 • Možná varianta s protiskluzovým povrchem.
 • Snadno se čistí a jsou hygienické.
 • Bez změkčovadel, rozpouštědel a bez emisí těkavých látek.
 • Tenkovrstvé.

Systémy pro hydroizolaci podlah a betonových desek

Hydroizolace betonové desky je ideálně prováděna ze spodní strany: Provede se roznášecí vrstva, na ni hydroizolační vrstva, poté separační vrstva, např. dvě vrstvy polyetylenové fólie, a nakonec ochranná vrstva, která chrání hydroizolaci před poškozením následnou výstavbou.

Pro hydroizolaci betonové desky, nebo podlahy lze použít polymery modifikované minerální a bitumenové tekuté systémy. U suterénu je třeba důkladně spojit horizontální a vertikální hydroizolaci.

Orientační cena

Řešení vodorovné plošné hydroizolace – podlahy, terasy, balkony, betonové desky: individuálně (přesnou cenu určí technik na základě provedeného ohledání stavby a na základě náročnosti a rozsahu prací na daném objektu a požadavků zákazníka).

Plošná izolace podlah polymery modifikovanou hydroizolační stěrkou

Hydroizolace spár mezi stěnou a podlahou, pracovních spár a trhlin, dilatačních spár

Hydroizolace spár mezi stěnou a podlahou, pracovních spár a trhlin jsou typickými příklady oblastí, které vyžadují zvláštní pozornost. Tyto citlivé oblasti potřebují zvláštní péči ještě před samotnou hydroizolací. Aby byla zajištěna trvalá voděodolnost, vyžadují často specifické materiály a techniky použití.

Pracovní spáry a trhliny musí být utěsněny pružně nebo tuze v závislosti na požadavcích stavební části.

Konstrukční, dilatační a další spáry jsou nezbytné např. k umožnění pohybu konstrukce. Utěsnění těchto spár musí být trvalé, pružné, se stabilním tvarem a UV odolné. To umožní budoucí pohyby konstrukce bez způsobení poškození.

Dlouhodobě odolná a s podzemní vodou se snášející hydrostrukturní pryskyřice se osvědčuje všude tam, kde není možný přístup k vnější ploše utěsňovaného stavebního prvku. Jako těsnící injektáž se používá pro dodatečné utěsnění mezer ve stavebním objektu – například spár.

Měkce elastická injektážní pryskyřice je odolná vůči změnám při působení mrazu a tání, nebo při použití posypových solí.

Bobtnavé bentonitové pásky se používají k utěsnění pracovních spár a dilatačních spár proti tlakové i netlakové vodě. Tyto pásky zvětšují svůj objem při kontaktu s vodou. Jsou vysoce elastické a pevné, mají vysokou stálost při kontaktu s kyselinami, louhy, pohonnými hmotami, minerálními oleji, organickými rozpouštědly a dalšími.

Použití: Utěsnění pracovních spár, utěsnění spár pracovních dílců – např. panelů, sanace dilatačních spár, utěsnění styku starého a nového betonu apod.

Orientační cena

Řešení hydroizolace spár mezi stěnou a podlahou, pracovních spár a trhlin, dilatačních spár: individuálně (přesnou cenu určí technik na základě provedeného ohledání stavby a na základě náročnosti a rozsahu prací na daném objektu a požadavků zákazníka).

Sanace vlhkého zdiva - reference

Podívejte se na výběr z našich referencí
Nezávazná poptávka