Odstranění vlhkosti ze zdiva - vlhkostní průzkum

Vlhkostní průzkum

Odstranění vlhkosti ze zdiva? Pomůže vlhkostní průzkum

Průzkum vlhkého domu je základním zdrojem informací pro sestavení optimálního návrhu sanačních opatření a technologií, které jsou na dané stavbě použitelné a budou zde dlouhodobě účinné. Fakta zjištěná při průzkumu slouží jako zdroj informací jak pro investora, tak také pro nás. Na základě vyhodnocení výsledků zjištěných při ohledání nemovitosti jsme pak schopni navrhnout optimální sanační systém, který odpovídá požadavkům investora na jakost, trvanlivost a budoucí využití sanovaných prostor. Výsledky vlhkostního průzkumu umožňují projekt sanace vlhkého zdiva optimálně vybalancovat, čímž se zabrání použití nevhodných postupů a technologií. Ve výsledku pak zefektivňuje a zlevňuje celkovou rekonstrukci.

Co může obsahovat vlhkostní průzkum?

 • Návštěva našeho technického pracovníka přímo na stavbě, vizuální průzkum, zhodnocení zasazení stavby do okolního terénu a jeho vliv na vlhkostní poměry spodní stavby objektu, zhodnocení vlivu okolní zástavby, stromů, komunikací, orientace domu z pohledu světových stran, oslunění atd. Konzultace na místě a verbální návrh řešení.
 • Posouzení technického stavu konstrukcí budovy, vlhkostních projevů a defektů na zdivu a omítkách. Stanovení druhu, charakteru a šířky zdiva.
 • Měření hmotnostní vlhkosti zdiva pomocí mikrovlnné nedestruktivní metody přístrojem MOIST v hloubkách do 3 cm, do 30 cm a pro historické objekty a masivní konstrukce až do hloubky 90 cm.
 • Odběr vzorků zdiva a následné vyhodnocení jejich chemického složení v laboratoři – obsah solí, Ph zdiva, případný chemický rozbor podzemní vody vyskytující se v kontaktu se základy stavby.
 • Měření termokamerou – určení rosných bodů, lokalizace tepelných mostů, vytipování míst s rizikem růstu plísní a povrchové kondenzace vlhkosti na vnitřních površích zdiva.
 • Krátkodobé a dlouhodobé měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu uvnitř objektu a vně objektu. Možnost instalace dataloggeru (hydrostatu) pro dlouhodobé sledování vnitřního mikroklimatu. Následné hodnocení větracího a topného režimu s analýzou získaných dat a poskytnutím dalších doporučení.
 • Posouzení inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů objektu a jeho blízkého okolí. Získání informací z geologických map, z případných dřívějších průzkumů základové půdy a úrovně hladiny spodní vody.

Jaké výhody vám poskytne průzkum vlhkého zdiva?

 • Získáte ucelenou představu o stavu nemovitosti a o příčinách poruch způsobených vlhkostí.
 • Získáte návrh řešení zjištěných hlavních a vedlejších příčin vlhkosti, který je postaven tak, aby co nejlépe odpovídal vaší nemovitosti a vašim požadavkům.
 • Ušetříte finanční prostředky spojené s opravou a předěláváním nevhodně zvolených a neúčinných metod sanace vlhkého zdiva použitých bez znalosti důležitých informací o příčinách a druzích vlhkosti přítomných v objektu.
 • Součástí vlhkostního průzkumu je vysoký stupeň grafického výstupu. Získáte oficiální výstupy s výsledky měření vlhkosti s grafickým vyobrazením rozsahu zavlhčení zdiva a objemu vlhkosti obsažené ve zdivu.
 • Při odběru vzorků získáte informaci o množství solí obsažených ve zdivu pro vyhodnocení složení nových omítek.
 • Měření termovizní kamerou vám přinese náhled na vaší nemovitost z hlediska tepelné izolace. Lze tak jasně identifikovat tepelné mosty v konstrukci a zjistit rizika kondenzace vzdušné vlhkosti v těchto místech s následným výskytem plísní.
 • Měření vnitřní relativní vlhkosti vám poskytne informace o množství vzdušné vlhkosti v objektu a na základě vyhodnocení výsledků pak také informaci o správném větrání a užívání obytných prostor.
 • Výhodou je pro vás také konzultace s odborníkem pro oblast sanací vlhkého zdiva přímo na vaší nemovitosti. Naši techničtí pracovníci mají autorizaci WTA (vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky). Odbornost našich pracovníků je zaručena nejenom oficiální certifikací, ale také dlouhodobou praxí v oblasti sanací vlhkého zdiva, důrazem na sebevzdělávání a výměnou zkušeností s odborníky na oblast sanace vlhkého zdiva v tuzemsku i v zahraničí.

Návrhy sanace a hydroizolace vlhkého zdiva

Návrh sanace, případně sanační projekt může mít dle předchozí domluvy různé stupně podrobnosti, dle vašich potřeb, přání a možností. Může jít pouze o jednoduchý písemný návrh řešení a doporučení pro provedení daných prací svépomocí nebo o rozsáhlý projekt sanace a hydroizolace vlhkého zdiva, včetně zpracování projektové dokumentace, přehledných grafických výstupů z vlhkostního průzkumu, položkových rozpočtů a zpracování podrobného postupu při provádění sanačních prací krok za krokem po etapách dle finančních možností investora.

Námi nabízená řešení odvlhčení stavby a hydroizolací obsahují pouze některé technologie a postupy, které máme v nabídce. Neznamená to ale, že vám nedoporučíme technologii, kterou sami nedodáváme. Pokud se na danou stavbu nejvíce hodí, nemáme problém s jejím doporučením, včetně návrhu osvědčeného dodavatele dané technologie.

Většinu námi doporučovaných technologií a postupů jsme sami schopni zrealizovat. Pokud si pro realizaci zpracovaného návrhu sanace vlhkého zdiva vyberete nás, odečteme vám náklady spojené s vlhkostním průzkumem a návrhem řešení od ceny samotné realizace.

Co může obsahovat návrh sanačních opatření pro vlhké zdivo?

 • Jednoduchý písemný návrh řešení a popis technologií vhodných pro použití na dané stavbě, případně poradenství při provádění sanačních prací majitelem nemovitosti svépomocí. Podklady pro tento návrh jsou spojeny se základním vlhkostním průzkumem naším technickým pracovníkem na stavbě a provedení orientačního měření vlhkosti mikrovlnou metodou MOIST bez zpracování grafických výstupů z měření.
 • Zpracování podrobnějšího písemného návrhu řešení, včetně popisu technologií a pracovních postupů vhodných pro danou stavbu. Zpracování grafických výstupů z vlhkostního měření – měření na místě mikrovlnou metodou MOIST, popis problémů zjištěných na místě a možností jejich odstranění. Může obsahovat i rozdělení jednotlivých kroků sanace zdiva na etapy, tak aby na sebe úspěšně navazovaly dle finančních možností investora a nakonec vytvořily úspěšný celek dle požadavků na finální stav.
 • Zpracování komplexního návrhu sanace a hydroizolace. Zahrnuje grafické výstupy z měření vlhkosti mikrovlnou metodou MOIST, případně výstupy z měření termokamerou a měření relativní vlhkosti vnitřního a vnějšího prostředí, zpracování a rozbor odebraných vzorků zdiva a omítek v laboratoři a určení míry zasolení zdiva a Ph zdiva. Obsahuje fotodokumentaci zjištěného technického a vlhkostního stavu zdiva s výčtem vad a poruch na konstrukcích, popis provedených průzkumů a dokumentaci míst odběru vzorků zdiva a omítek. Jeho součástí je písemná formulace příčin a způsobů vlhnutí a zasolení konstrukcí objektu, doporučení způsobů a rozsahu vlhkostní sanace objektu, včetně příslušné technické dokumentace a zakreslení do plánů jednotlivých podlaží budov. Součástí komplexního návrhu jsou technické charakteristiky doporučovaných druhů sanačních konstrukcí, technologií a materiálů i způsob jejich aplikace (včetně příslušné výkresové dokumentace).
 • Jako doplnění výše uvedených rozsahů sanačních návrhů jsme dále schopni zpracovat položkové rozpočty, výkazy výměr a slepé položkové rozpočty na prováděné práce a technologie. Můžeme rovněž fungovat jak stavební dozor v případě výběru jiného dodavatele a poskytovat dlouhodobější poradenství v oblasti sanací a hydroizolací stavby.
Nezávazná poptávka