Sanační omítky a povrchové úpravy zdiva

Sanační omítky a nátěry

Proces návrhu úprav povrchu zdiva při sanaci

Základní podmínkou návrhu sanace následků vlhkostí poškozeného zdiva je vyřešení příčiny vlhnutí zdiva.

Jak postupujeme při řešení následků vlhkostí poškozeného zdiva:

 • Průzkum poškozených omítkových vrstev a povrchových úprav, odběr vzorků a zjištění množství solí ve zdivu. Určení ploch zdiva, kde je třeba povrchovou úpravu vyměnit a sladění vhodnosti povrchových úprav s přáním investora.
 • Zpracování rozpočtu a projektu odstranění následků zvýšené vlhkosti zdiva s doporučením vhodných materiálů a pracovních postupů. Dále zpracování doporučeného provozního řádu v sanovaných objektech, stanovení doporučené údržby sanovaných prostor, doporučení vhodného režimu větrání a topení, případně doporučení instalace systémů řízeného větrání.
 • Následná realizace našimi pracovníky, případně dle přání investora realizace svépomocí s naší technickou podporou a možností zajistit i stavební a technický dozor při provádění jednotlivých kroků sanace následků zvýšené vlhkosti zdiva. Samozřejmostí je zajištění dodání sanačního materiálu přímo k zákazníkovi na stavbu.

Sanační omítky

Pro zaručení spolehlivé účinnosti a dlouhodobé životnosti sanačních omítek je nejprve vhodné provést vlhkostní průzkum, který určí úroveň vlhkosti zdiva, úroveň zasolení zdiva a příčiny vlhkostních poruch zdiva. Poté je třeba řešit příčiny vlhnutí zdiva vhodnou metodou a až poté přistoupit k úpravě povrchů a následků způsobených vlhkostí – k tomu jsou vhodné sanační omítky. Skladba sanačních omítek se liší dle úrovně zasolení a vlhkosti ve zdivu, proto je nutno při navrhování sanačního omítkové souvrství vycházet z vlhkostního průzkumu a optimalizovat složení souvrství každému objektu na míru. Při aplikaci sanačního omítkového souvrství je třeba dodržet předepsanou skladbu, technologické přestávky a podmínky aplikace dle technický listů. Proces aplikace sanačních omítek je delší než u klasických omítek a z hlediska provádění vyžaduje zkušenosti a dodržení pracovních postupů.

Naše firma aplikuje sanační omítky v rámci sanací vlhkého zdiva na svých projektech, nebo na zakázkách na klíč. Po dohodě jsme schopni vám poskytnout veškerý servis při zhotovení námi navržených skladeb sanačních omítek svépomocí, případně s jinou (většinou lokální) stavební firmou.

Tento servis zahrnuje:

 • Zaslání technických listů od navržených materiálů, zaslání přehledně zpracovaných pracovních postupů pro aplikaci, zaslání důležitých rad a upozornění na co si při aplikaci dát pozor a jaké postupy bezpodmínečně dodržet.
 • Veškerý námi navrhovaný sanační materiál vám dodáme přímo na stavbu, takže se o nic nemusíte starat.
 • Využíváme sanační materiál od osvědčených dodavatelů a špiček na evropském trhu stavební chemie. Jde o dlouhodobě prověřené materiály, se kterými máme během naší praxe jen ty nejlepší zkušenosti.
 • V případě pořízení specializovaného sanačního materiálu přes naši společnost jsme schopni vám poskytnout zajímavé slevy v závislosti na odebraném množství.
 • V případě potřeby jsou naši technici schopní zajet přímo na stavbu a proškolit vás, případně vaše pracovníky v aplikaci sanačních omítek a jiných materiálů.
Nezávazná poptávka

Obecně k sanačním omítkám

Sanační omítky se využívají při obnově povrchů vlhkostí a solemi zasaženého zdiva. Jsou důležitou součástí každého komplexního systému sanace vlhkého zdiva. Před jejich použitím je nutno vyřešit příčiny vlhnutí zdiva, nedoporučuje se je používat jako jediné opatření proti vlhkosti (v takovém případě bývá jejich životnost značně omezena). Jako takové řeší pouze následek působení vlhkosti a je dobré je kombinovat s vhodnou hydroizolační metodou pro zajištění jejich maximální životnosti.

Po odstranění zdrojů vlhkosti a zasolení zdiva je vhodné pro úpravu povrchu využít sanační omítku. Díky jejím vlastnostem, mezi které patří zejména vysoká poréznost a paropropustnost, dochází k urychlení postupného vysychání zdiva po odstranění zdrojů vlhkosti a k ukládání zbytkových solí v porézním systému omítky. Během vysychání zdiva nedochází k nežádoucím jevům krystalizace solí na povrchu omítky.

Rozdíl oproti běžným omítkám je v jejich vysoké poréznosti, kdy průměr pórů v omítce je výrazně vyšší, což umožňuje omezit kapilární transport vlhkosti omítkou. Porézní systém sanační omítky je vnitřně hydrofobizovaný a vlhkost ze zdiva se tak dostane do hloubky pouze několika milimetrů omítky. Vlhkost se vypařuje uvnitř omítky a odchází z ní ve formě vodní páry. Velké póry uvnitř omítky umožňují ukládání ve vodě rozpuštěných solí, propustnost pro vodní páru však není omezena – nevzniká zábrana proti vysychání. Povrch omítky zůstává suchý a bez solných výkvětů.

Sanační omítkový systém se může skládat z následujících vrstev a typů:

 • Sanační prohoz – podkladní vrstva před použitím sanačních omítek (prodyšný, porézní, difúzně otevřený – umožňuje průchod vodních par, dobře přídržný k podkladu).
 • Sanační podkladní omítka (základní podkladní omítka, umísťuje se v souvrství na sanační prohoz, prodyšná, porézní, vodoodpudivá, difúzně otevřená, dodatečné tepelně izolační vlastnosti, má zpevňující účinky na zdivo).
 • Sanační jádrová omítka (v sanačním souvrství se umísťuje na podkladní omítku, případně na sanační prohoz, prodyšná, vysoce porézní, vodoodpudivá, difúzně otevřená, dodatečné tepelně izolační vlastnosti).
 • Sanační štuk (ukončovací vrstva sanačního systému, jemný vysoce porézní štuk, vodoodpudivý, umožňující průchod vodní páry ze spodních vrstev sanačního souvrství)
 • Soklová sanační omítka (základní omítka sanačního systému určená na velmi vlhké a prosolené, zejména soklové zdivo objektu).
 • Jednovrstvá sanační omítka (základní omítka sanačního systému s možností nanesení pouze jedné vrstvy, určena pro zdivo se zvýšenou vlhkostí a mírným výskytem solí).
 • Vápenná trassová omítka (základní omítka vhodná zejména k použití na historických objektech a památkově chráněných objektech, minerální lehce zpracovatelná omítka, vysoká pórovitost, zvýšená schopnost ukládání solí a odolnost proti solím, vhodná pro venkovní i vnitřní prostředí).

Speciální omítky pro sanaci vlhkého zdiva

Obětované omítky

Využívají se ke snížení množství solí ve zdivu před aplikací sanačních omítek v případě velmi vysokého zasolení zdiva. Jedná se o vápennou omítku nastavenou bentonitem, případně lze využít i jiné materiály (např. buničinu). Po aplikaci je nutno zajistit postupné pozvolné vysychání obětované omítky, aby bylo zajištěno snížení obsahu solí ve zdivu. Po několika týdnech se obětovaná omítka oklepe i s proškrábnutím spár do hloubky 20 mm a suť je okamžitě odstraněna. Výsledným efektem je snížení obsahu solí ve zdivu před aplikací sanačních omítek a omezení rizik poškození sanačního omítkové souvrství vysokou koncentrací solí ve vlhkém zdivu.

Omítky regulující vlhkost

Jedná se o sanační omítky, které dokáží lépe pracovat s vlhkostí vzduchu okolního prostředí. Nejsou vnitřně hydrofobizované, ale jsou naopak hydrofilní. To znamená, že pokud je vlhkost vzduchu okolního prostředí nízká, dochází skrze ně k rychlému odpařování vlhkosti a naopak, když je vlhkost okolního prostředí vysoká, jsou tyto omítky schopny vysokou vlhkost do sebe přijmout bez její kondenzace na povrchu, rozprostřít jí ve své struktuře a až se relativní vlhkost sníží, např. pravidelným větráním, dojde k uvolnění vlhkosti z omítek. Díky těmto vlastnostem jsou omítky vhodné pro využití v prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu a zabraňují růstu plísní na jejich povrchu a kondenzaci vlhkosti. Tyto omítky jsou určeny k použití hlavně ve vnitřních prostorách domů. V exteriérech je vhodnější používat hydrofobizované omítky.

Tepelně izolační omítky – energetická sanace zdiva

Tyto omítky se kromě parametrů standardních sanačních omítek vyznačují velmi nízkou objemovou hmotností. Jejich přidanou hodnotou je schopnost zvýšit tepelně izolační vlastnosti zdiva, což vede kromě schopnosti akumulovat soli a udržovat zdivo suché, také k výrazným úsporám energie za vytápění. Jsou použitelné v případě sanace zdiva pod úrovní terénu, kde hrozí povrchová kondenzace vlhkosti. Navrhují se pro vnitřní a vnější zateplení objektů a jsou vhodné tam, kde není možno provést kontaktní zateplovací systém (členité fasády domu, památkově chráněné objekty). Vynaložené náklady za omítkový systém jsou pak spláceny formou úspor za vytápění.

Tyto omítky mají až 17x vyšší tepelně izolační vlastnosti než klasické omítky. Neobsahují cement, jsou tedy vhodné pro památkově chráněné objekty. Mají velkou kapacitu vzduchových pórů a jsou odlehčené, což zvyšuje jejich životnost. Mají výbornou schopnost dodýchávat vlhkost a lze je využít i na extrémně vlhké podklady. Eliminují riziko vzniku trhlin. Speciální kategorií jsou pak bioklimatické omítky, které kromě výše uvedených vlastností, omezují podmínky pro vznik plísní, kvasinek i bakterií.

Speciální barvy, nátěry a další materiály pro povrchové úpravy stavebních konstrukcí

Povrchová úprava nesmí negativně ovlivnit propustnost spodních omítkových vrstev pro vodní páry. Jejich paropropustnost tedy musí být vyšší, než je paropropustnost spodních vrstev pod nátěrem. Další důležitou vlastností nátěrů je nízká nasákavost. Té je docíleno hydrofobizací povrchové úpravy za pomoci speciálních prostředků. Provádí se hlavně u fasádních nátěrů zvenčí, aby odolávaly působení povětrnostních vlivů.

Pro povrchové úpravy používáme celou škálu technologií, které jsou pro danou stavbu vhodné a vyhovují požadavkům zákazníka na finální efekt a také požadavkům samotné stavby z technologického hlediska.

Pro natírání a další povrchové úpravy používáme zejména následující typy materiálů:

 • Vápenné barvy.
 • Modifikované vápenné barvy (pro zlepšení odolnosti vápenných barev vůči povětrnostním vlivům).
 • Silikátové a modifikované silikátové barvy.
 • Speciální nátěry a stěrky proti plísním.
 • Nátěry proti graffiti.
 • Hydrofobní impregnace.
 • Speciální spárovací malty pro pohledové zdivo.
 • Prostředky pro zpevnění povrchu pohledového zdiva.

Veškerý tento materiál jsme rovněž schopni dodat v případě zájmu provedení prací svépomocí, nebo vlastními pracovníky, včetně zaškolení.

Orientační cena

Řešení následků vlhkostí poškozeného zdiva a další povrchové úpravy: individuálně (přesnou cenu určí technik na základě provedeného vlhkostního průzkumu a zpracovaného návrhu sanace vlhkého zdiva a na základě náročnosti a rozsahu prací na daném objektu a požadavků zákazníka).

Sanace vlhkého zdiva - reference

Podívejte se na výběr z našich referencí
Nezávazná poptávka